Show simple item record

dc.contributor.authorKacprzak, Andrzej
dc.date.accessioned2018-09-19T09:15:17Z
dc.date.available2018-09-19T09:15:17Z
dc.date.issued2016-12-02
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25733
dc.description.abstractKara pozbawienia wolności i związany z nią proces resocjalizacji, któremu poddawani są skazani jest od dawna przedmiotem zainteresowania akademickiego. Problematyka penalizacji zachowań przestępczych, więziennictwa oraz realizacji celów i zadań systemu resocjalizacyjnego jest poruszana nie tylko przez prawników i kryminologów, ale również ekonomistów, psychologów, pedagogów, socjologów czy nawet przedstawicieli nauk medycznych. Każda z wymienionych dziedzin wskazuje zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty kary pozbawienia wolności. Odmienność prezentowanych stanowisk jest przy tym niezwykle szeroka. Wśród zwolenników jej stosowania pojawiają się stanowiska traktujące ją jako jedyny skuteczny sposób resocjalizacji przestępców, podczas gdy jej krytycy zwracają uwagę, że przystosowanie do życia w społeczeństwie nie jest możliwe do realizacji w warunkach izolacji penitencjarnej. Polska już od ponad dekady należy do ścisłej czołówki krajów Wspólnoty Europejskiej o najwyższych wskaźnikach penalizacji sprawców przestępstw. Stąd też problematyka więziennictwa i funkcjonowania systemu resocjalizacyjnego jest ważna i budzi żywe zainteresowanie świata akademickiego. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych punktów sporu o karę pozbawienia wolności w specyficznym kontekście polskiej polityki penalnej oraz praktyki resocjalizacyjnej.pl_PL
dc.description.abstractImprisonment and resocialization process which is undertaken in order to ‘rehabilitate’ offenders has been the subject of academic discussion for years. The issue of penalizing criminal offences, prison institutions, as well as completing the goals of resocialization system is undertaken by not only criminologists or lawyers but also economists, psychologists, pedagogists, sociologists and even medics. Each of the mentioned disciplines indicates both, positive and negative effects of imprisonment and the span of presented ideas is firmly broad. Some specialists tend to see imprisonment as the only effective and possible social reaction to crime, others indicate that social integration is impossible by means of social isolation. Since over decade Poland has now been among the European Union countries with the highest imprisonment indexes. This is why the case of imprisonment and functioning of resocialization system is important and is often commented by academics. The aim of this article is to indicate the most important arguments concerning the issue of imprisonment in the specific climate of Polish penal policy and resocialization practice.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;10
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka karnapl_PL
dc.subjectresocjalizacjapl_PL
dc.subjectsystem resocjalizacyjnypl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectreintegracja społecznapl_PL
dc.titleKara pozbawienia wolności i jej (dys)funkcjonalność. Krytyka polskiej polityki karnej i resocjalizacyjnej w świecie akademickimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number110-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Kacprzak – asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent socjologii. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach naukowych i monografiach oraz współautorem monografii Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami. Specjalizuje się w socjologii dewiacji i kontroli społecznej, socjologii kryminalistycznej, kryminologii oraz badaniach z zastosowaniem metody biograficznej. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę wykluczenia społecznego, przestępczości, resocjalizacji i reintegracji społecznej przestępców i osób uzależnionych.pl_PL
dc.referencesAebi, M., Tiago, M., Burkhardt, C. (2015). Council of Europe Annual Penal Statistics. SPACE I – Prison Populations Survey 2014 (http://wp.unil.ch/space/ files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesBadowska-Hodyr, M. i Świerad, A. (2009). System dozoru elektronicznego (SDE) alternatywą kary pozbawienia wolności – próba oceny. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, (ss. 259–267). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl_PL
dc.referencesBaldry, E., Maplestone, P. (2003). Barriers to social and economic inclusion for those leaving prison, Human Rights Defender, V. 12, No 1, 24–26.pl_PL
dc.referencesBłachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2004). Kryminologia, Gdańsk: Arche s.c.pl_PL
dc.referencesBorzycki, M., Makkai, T. (2007). Prisoner reintegration post – release. Canberra: Australian Institute of Criminology.pl_PL
dc.referencesBoswell, G., Wedge, P. (2002). Imprisoned fathers and their children, London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.pl_PL
dc.referencesBulenda, T., Musidłowski, R. (2003). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa: WEMA.pl_PL
dc.referencesBushway, S. (2004). Labor market effects of permitting employer access to criminal history records, Journal of Contemporary Criminal Justice, Special Issue on Economics and Crime, vol. 20, 276–291.pl_PL
dc.referencesCentrum Badania Opinii Społecznej. (2016). Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością. (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/ K_061_16.PDF; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesChomczyński, P. (2013). Architektura przymusu (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3253; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesCiosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCohen, A.K., Short, J.F. Jr. (1961). Juvenile delinquency. W: R.K. Merton, R.A. Nisbet (eds.), Contemporary Social Problems. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.pl_PL
dc.referencesDay, A., Tucker, K., Howells, K. (2004). Coerced offender rehabilitation – a defensible practice?, Psychology, Crime and Law, 10/3, 259–269.pl_PL
dc.referencesDyer, W. (2005). Prison, fathers and identity: a theory of how incarceration affects men’s paternal identity, Men’s Studies Press, Vol 3, No 3, 201–219.pl_PL
dc.referencesFarrington, D. (1999). Cambridge Study in Delinquent Development. Inter-university Consortium for Political and Social Research (https://www.ncjrs. gov/pdffiles1/Digitization/103946NCJRS.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesFilar, M. (2014). Współczesne kultury penalne. W: M. Filar, S. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2009). Nadzorować i karać, Narodziny więzienia, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.pl_PL
dc.referencesGlaze, L., Maruschak, L. (2008). Parents in prison and their minor children. Washington, D.C.: Bureau of Justice Statistics.pl_PL
dc.referencesGoffman, E. (2007). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGoffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGovernment expenditure on public order and safety 2014 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- -explained/index.php/Government_expenditure_on_public_order_and_safety; dostęp w dniu 31 grudnia 2016).pl_PL
dc.referencesHołyst, B. (2007a). Socjologia kryminalistyczna. Tom 1, Warszawa: Lexis Nexis.pl_PL
dc.referencesHołyst, B. (2007b). Socjologia kryminalistyczna. Tom 2, Warszawa: Lexis Nexis.pl_PL
dc.referencesHołyst, B. (2009). Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.pl_PL
dc.referencesHołyst, B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. Tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHouchin, R. (2005). Social Exclusion and Imprisonment in Scotland, Glasgow: Glasgow Caledonian University.pl_PL
dc.referencesJaroch, W. (2012). Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna?, Studia Prawnoustrojowe, nr 15 (http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_ Prawnoustrojowe-r2012-t-n15-s49–61.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesJewkes, Y. (2010). Media i przestępczość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKacprzak, A., Kudlińska, I. (2014). Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.pl_PL
dc.referencesKaczmarek, T. (2014). Wpływ osobowości sędziego na wymiar kary (na marginesie badań psychospołecznych uwarunkowań decyzji sędziego w sprawie wymiaru kary), W: M. Filar, S. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesKitsuse, J., Ciqourel, A.V. (1963). A note on the uses of official statistics, Social Problems, Vol.11, No.2 (Autumn), University of California Press, 131–139.pl_PL
dc.referencesKlaus, W., Rzeplińska, I., Woźniakowska-Fajst, D. (2013). Społeczny odbiór przestępczości, W: K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce. Warszawa: Wyd. Akademickie Sedno.pl_PL
dc.referencesKlingemann, J.I., Miturska, E., Moskalewicz, J. (2008). Życie po opuszczeniu zakładu karnego: readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce, Alkoholizm i Narkomania, T. 21, nr 2/2008, Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ss. 111–134.pl_PL
dc.referencesKołecka M. (2010). Prizonizacja w dotychczasowych badaniach, W: S. Bębas (red.), Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, Radom: Wydawnictwo WSH.pl_PL
dc.referencesKudlińska, I., Kacprzak, A. (2011). Profesjonalna praca socjalna wobec problemu społecznej bierności i bezradności klientów instytucji pomocowych, W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? (ss. 89–106), Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.pl_PL
dc.referencesMachel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche s.c.pl_PL
dc.referencesMachel, H. (2006). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesMachel, H. (2009). Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej? W: F. Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl_PL
dc.referencesMaculan, A., Ronco, D., Vianello, F. (2013). Prison in Europe: overview and trends, European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union (http://www.prisonobservatory. org/upload/PrisoninEuropeOverviewandtrends. pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesMartinson, R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform, The Public Interest, 35, pp. 22–54 (http://www.pbpp.pa.gov/research_statistics/ Documents/Martinson-What%20Works%201974. pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016).pl_PL
dc.referencesMartynowicz, A. (2011). Sytuacja dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. The Danish Institute for Human Rights, European Network for Children of Imprisoned Parents, University of Ulster and Bambinisenzasbarre.pl_PL
dc.referencesMaruna, S., LeBel, T. (2003). Welcome home? Examining the “re-entry court” concept form a strengths-based perspective, Western Criminological Review, 4/2, 91–107.pl_PL
dc.referencesMorris, P. (1965). Prisoners and their families. London: George Allen & Unwin Ltd.pl_PL
dc.referencesMurray, J. (2005). The effects of imprisonment on families and children of prisoners, W: A. Liebling, S. Maruna (eds.), The effects of imprisonment, Cullompton, Devon: Willan Publishing.pl_PL
dc.referencesMurray, J. (2007). The cycle of punishment. Social exclusion of prisoners and their children. Criminology & Criminal Justice, SAGE Publications.pl_PL
dc.referencesNelson, M., Deess, P., Allen, C. (1999). The First Month out. Post-Incarceration Experiences in New York City, Vara Institute of Justice.pl_PL
dc.referencesPierzynowska, K. (1997). Naznaczające Funkcje Rejestru Skazanych. W: J. Kwaśniewski (red.), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Interart.pl_PL
dc.referencesPłatek, M. (2007). Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesPrzybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie- -bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa. html; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesRaport z badań jakościowych na temat programu badawczo-szkoleniowego dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej więźniów, Projekt „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów” (http://www.zmiananalepsze.com.pl/ Rapoort_badania_jakosciowe.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesRobinson, G., Crow, I. (2009). Offender rahabilitation. Theory, research and practice. London: SAGE.pl_PL
dc.referencesRoczna informacja statystyczna za rok 2015, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa (http://sw.gov.pl/ Data/Files/001c169lidz/rok-2013.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesSimmons, Ch.W. (2000). Children of incarcerated parents. California Research Bureau Note Vol.7, No.2.pl_PL
dc.referencesSmith, P.S., Ugelvik, T. (2017). Punishment and Welfare in Scandinavia. W: P.S. Smith, T. Ugelvik (eds.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesSocial Exclusion Unit. (2002). Reducing re-offending by ex-prisoners. Report by the Social Exclusion Unit. Office of the Deputy Prime Minister, London.pl_PL
dc.referencesSzymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej?. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesSzymanowski, T. (2012). Przestępczość i polityka karna w Polsce: W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesThe vicious circle of social exclusion and crime: Ireland’s Disproportionate Punishment of the Poor (2012), Irish Penal Report Trust Position Paper: January 2012 (http://www.iprt.ie/files/Position_Paper_ FINAL.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesTravis, J., Solomon, A.L., Waul, M. (2001). From prison to home. The dimensions and consequences of prisoner re-entry. Washington: Urban Institute Justice Policy Centre (http://research.urban.org/UploadedPDF/from_prison_to_home.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesUggen, C., Manza, J., Behrens, A. (2011). ‘Less than the average citizen’: stigma, role transition and the civic reintegration of convicted felons. W: S. Maruna, R. Immarigeon (eds.), After Crime and Punishment. Pathways to offender reintegration, London-New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesUtrat-Milecki, S. (2013). Wokół reformy prawa karnego. Indywidualizacja kary w prawie karnym materialnym – szkic penologiczny. W: A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesWacquant, L. (2009). Więzienia nędzy. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa.pl_PL
dc.referencesWork, education and treatment in Swedish Prisons. A study of occupational activities for inmates (2015), English summary of Brå Report 2015, The Swedish National Council for Crime Prevention (https:// www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea065 d06/1448970661178/2015_20_Work,+training+and+treatment+in+Swedish+prison_r.pdf; dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referencesŻelazek, J. (2003). Kara pozbawienia wolności w doświadczeniach więźniów; próba sformułowania projektującej definicji kary pozbawienia wolności. W: J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych, Warszawa: IPSiR UW.pl_PL
dc.referenceshttp://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2015&region=150 (dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://wynagrodzenia.pl/gus (dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku)pl_PL
dc.referenceshttps://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8247,praca- -wiezniow--ogloszenie-programu.html (dostęp w dniu 31 grudnia 2016 roku).pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej_kacprzak@interia.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska