Show simple item record

dc.contributor.authorMarks-Krzyszkowska, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25090
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the opinions of entrepreneurs on their relationship with local authorities and the local community. The considerations were based on the results of qualitative field studies conducted in 2016 using a technique of individual in-depth interviews with seven representatives of companies operating in rural areas. Analyses, embedded in the concept of corporate social responsibility, lead to the conclusion that in business relations with the commune authorities (similarly to non-governmental organizations and the local community) the so-called discretionary philanthropy and reactive involvement. They resulted mainly from social pressure, not the needs of entrepreneurs. Entrepreneurs referred to the sense of social responsibility towards the local community in economic, legal and philanthropic scope. There were no ethical arguments.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja opinii przedsiębiorców na temat ich relacji z przedstawicielami władzy lokalnej oraz społeczności gminnej. Rozważania oparto na wynikach jakościowych badań terenowych przeprowadzonych w 2016 roku techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych z siedmioma przedstawicielami firm działających na obszarach wiejskich. Analizy, osadzone w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzą do wniosków, iż w relacjach biznesu z władzami gminy (podobnie jak z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością) dominuje tzw. dyskrecjonalna filantropia i reaktywne zaangażowanie. Wynikały one głównie z nacisku społecznego, nie zaś z potrzeb przedsiębiorców. Przedsiębiorcy odwoływali się do poczucia odpowiedzialności społecznej wobec wspólnoty gminnej w zakresie ekonomicznym, prawnym i filantropijnym. Brakowało zaś argumentów o charakterze etycznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectcorporate social responsibilityen_GB
dc.subjectenterprises in the countrysideen_GB
dc.subjectrelations with the local environmenten_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesupl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa na wsipl_PL
dc.subjectrelacje z otoczeniempl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.titleRelacje przedsiębiorstw z otoczeniem na wsipl_PL
dc.title.alternativeRelations of Business with the Rural Environmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number59-74
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAltman B. W., Vidaver‐Cohen D. (2000). A framework for understanding corporate citizenship, “Business and Society Review”, no. 105 (1), s. 1–7.pl_PL
dc.referencesAtterton J., Affleck A. (2010). Rural businesses in the north east of England: Final survey results 2010. Centre for Rural Economy Research Report (June), http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/researchreports/index.htm [dostęp 20.10.2017].pl_PL
dc.referencesBański J. (2015). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 102 (1).pl_PL
dc.referencesBowen H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. Harper, New York.pl_PL
dc.referencesCarroll A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility, “Business Horizons”, no. 34 (4) (July–August), s. 39–48.pl_PL
dc.referencesCarroll A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, “Business Society”, no. 38 (3), s. 268–295.pl_PL
dc.referencesCarroll A. B. (2015), Corporate social responsibility. „Organizational Dynamics”, no. 44 (2), s. 87–96.pl_PL
dc.referencesCarroll A. B., Shabana K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice, “International Journal of Management Reviews”, no. 12 (1), s. 85–105.pl_PL
dc.referencesCrane A. (ed.) (2008). The Oxford handbook of corporate social responsibility. Oxford Handbooks.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities?, “California Management Review”, no. 2, s. 70–76.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1973). The case for and against business Assumption of social responsibilities, “Academy of Management Journal”, no. 16 (2), s. 312–322.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits, [w:] W. Ch. Zimmerli, M. Holzinger, K. Richter (eds.), Corporate ethics and corporategovernance, s. 173–178. Przedruk artykułu o tym samym tytule z “The New York Times Magazine” 1970, no. 13 (September).pl_PL
dc.referencesGabińska C. G. (2012). Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 8, s. 259–277.pl_PL
dc.referencesGriffin J. J. (2000). Corporate Social Performance: Research Directions for the 21st Century, “Business and Society”, no. 39 (4), s. 479–493.pl_PL
dc.referencesKłodziński M. (1998). Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesKłodziński M. (2010). Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2 (147), s. 20–34.pl_PL
dc.referencesKłodziński M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1 (162), s. 97–112.pl_PL
dc.referencesKłodziński M., Dzun W. (2003). Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (red.) (2002). Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarsden Ch. (2000). The new corporate citizenship of big business: Part of the solution to sustainability?, “Business and Society Review”, no. 105 (1), s. 8–25.pl_PL
dc.referencesMcIntosh M., Leipziger T. R., Coleman G. (2003). Living corporate citizenship. Strategic routes to socially responsible business. London.pl_PL
dc.referencesMcWilliams A., Siegel D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, “Academy of Management Review”, no. 26 (1), s. 117–127.pl_PL
dc.referencesNurzyńska I. (2011). Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (152), s. 106–126.pl_PL
dc.referencesNurzyńska I. (2013). Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3, s. 119–137.pl_PL
dc.referencesNurzyńska I., Poczta W. (2014). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowski L. (2000). Przedsiębiorczość pozarolnicza chłopów jako czynnik budowania wielofunkcyjności obszarów wiejskich, [w:] K. Gorlach, A. M. Pyrć (red.), Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesOtłowska A., Buks J., Chmieliński P. (2006). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchwartz M., Carroll A. B. (2003). Corporate social responsibility: A three-domain approach, “Business Ethics Quarterly”, no. 13 (4), s. 503–530.pl_PL
dc.referencesWaddock S. A., Graves S. B. (1997). The Corporate Social Performance-Financial Performance Link, “Strategic Management Journal”, no. 18 (4), s. 303–320.pl_PL
dc.referencesWilkin J., Nurzyńska I. (2016). Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWindsor D. (2001). The future of corporate social responsibility, “The International Journal of Organizational Analysis”, no. 9 (3), s. 225–256.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalmarks@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record