Show simple item record

dc.contributor.authorHalamska, Maria
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:04Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25085
dc.description.abstractThe social structure of the Polish countryside has deeply changed during the last thirty years because of three co-occurring processes: desagrarisation/depeasantisation, proletarisation, and bourgeoisement/gentrification. Representative studies dating from 1991, 2003, and 2013 show changes in fundamental elements of the social position of rural population, namely sources of income, education level, and professional structure. At present, the dominating segment of the social structure of the countryside is workers (45.6%), whereas ratios of farmers and of the so-called new middle class are the same (27.2% each). The spatial diversification of this structure is, however, strong, as exemplified by differences between historical regions (territories formerly belonging to Prussia, Austria, and Russia), multi-functional urbanised vs. mainly rural areas, and administrative units (voivodeships). The most important differences in social structure and the dynamics of its change are between multi-functional urbanised and mainly rural areas. en_GB
dc.description.abstractW ostatnim trzydziestoleciu struktura społeczna polskiej wsi gruntownie się zmieniła. Sprawiły to trzy, nakładające się, procesy: dezagraryzacja/depezantyzacja, proletaryzacja oraz burżuazyjnienie/gentryfikacja. Autorka, na podstawie danych z reprezentatywnych badań prowadzonych w latach 1991, 2003 oraz 2013, ukazuje zmiany w zakresie podstawowych elementów położenia społecznego ludności wiejskiej: źródeł dochodów, poziomu wykształcenia oraz struktury zawodowej. Dominującym segmentem w strukturze społecznej wsi są obecnie robotnicy (45,6%), natomiast udział rolników i tzw. nowej klasy średniej równoważy się i wynosi po 27,2%. Istnieje jednak duże przestrzenne zróżnicowanie tej struktury, co ukazane zostało na przykładzie regionów historycznych (byłe zabory), obszarów wielofunkcyjnych zurbanizowanych i głównie rolniczych oraz regionów polityczno-administracyjnych (województwa). Największe różnice w strukturze społecznej i dynamice zmian istnieją między obszarami wielofunkcyjnymi zurbanizowanymi a obszarami głównie rolniczymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectsocial structureen_GB
dc.subjectsocial spaceen_GB
dc.subjectdesagrarisationen_GB
dc.subjectproletarisationen_GB
dc.subjectbourgeoisementen_GB
dc.subjectdiversity of social structureen_GB
dc.subjectstruktura społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń społecznapl_PL
dc.subjectdezagraryzacjapl_PL
dc.subjectproletaryzacjapl_PL
dc.subjectburżuazyjnieniepl_PL
dc.subjectzróżnicowanie struktury społecznejpl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej wsipl_PL
dc.title.alternativeSpatial Diversity of Rural Social Structureen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number7-27
dc.contributor.authorAffiliationProf. dr hab., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesArlaud S., Jean Y., Royaux D. (2005). Rural – Urban. Nouveax liens, nouvelles frontières. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.pl_PL
dc.referencesBartkowski J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBassand M. (1982). Villes, region i société. Presses politechnique et univesitaires romand. Lausanne.pl_PL
dc.referencesCastells M. (1982). Kwestia miejska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2002). Polska klasa średnia. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2004). Struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H., Pokropek A. (2011). Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEisenstadt S. N. (1992). A reappraisal of theories of social change and modernization, [w:] H. Haferkamp, N. Smelcer (eds.), Social Change and Modernity. University of California Press, Berkeley, s. 412–430.pl_PL
dc.referencesGilejko L. K. (2010). Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim, [w:] M. Jarosz (red.), Polacy równi i równiejsi. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 17–44.pl_PL
dc.referencesGorlach K. (1998). Zmierzch klasy chłopskiej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 61–88.pl_PL
dc.referencesGorlach K. (2011). Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności, czyli od „nowej” socjologii wsi do studiów nad wsią ponowoczesną, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Warszawa, s. 139–168.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (1995). Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna. EUROREG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Jałowiecki B. (1998). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995–2007, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. EUROREG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M. (2015). Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 47–67.pl_PL
dc.referencesHalamska M. (2016). Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XXI wieku, [w:] M. Halamska, S. Michalska, R. Śpiewak, Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2016). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M., Stanny M., Hoffmann R. (2017). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2: Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHipsz N., Cybulska A., Boguszewski R. (2014). Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy. CBOS, Opinie i Diagnozy, nr 30, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoggard K. (1997). The middle classes in rural England 1971–1997, “Journal of Rural Studies”, no. 13 (3), s. 253–257.pl_PL
dc.referencesHryniewicz J. (2007). Historyczne przesłanki różnic regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 97–113.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (1989). Rozwój regionalny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (1993). Kwestia regionalna, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (2000). Przestrzeń społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 241–244.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (2010). Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKayser B. (1990). La renaissance rural. Sociologie des campagnes du monde occidental. Armand Colin, Paris.pl_PL
dc.referencesKorcelli-Olejniczak E. (2012). Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLagopulos A. P. (1978). Analysé sémiotique de l’agglomération européenne précapitaliste, “Semiotica” , no. 23, s. 99–164.pl_PL
dc.referencesLedrut R. (1984). La forme et le sens dans la société. Klincksieck, Paris.pl_PL
dc.referencesLefebvre H. (1970). La révolution urbaine. Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesLefebvre H. (1974). La production de l’éspace. Anthropos, Paris.pl_PL
dc.referencesMalikowski M. (1994). Przestrzeń jako wymiar struktury i nierówności społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (132), s. 93–106.pl_PL
dc.referencesRobertson R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesRosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosner A., Stanny M. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimmel G. (2006). Most i drzwi. Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., Płoszaj A. (2016a). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin według regionów historycznych, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 114–163.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., Płoszaj A. (2016b). Porównanie metropolitalnego i historycznego wymiaru zróżnicowania polskiej przestrzeni, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 164–186.pl_PL
dc.referencesStanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanny M., Hoffmann R., Śliwowska Z. (2016). Miasto–wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 20 (1), s. 265–279.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (1995). Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (1983). Historia myśli socjologicznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2003). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85 (2), s. 173–197.pl_PL
dc.referencesTopolski J. (1993). Dzieje Polski 1501–1975. Wyd. IV. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWciórka B., Zagórski K. (2007). Miasto i wieś w badaniach opinii publicznej. CBOS, Diagnozy i Opinie, nr 5, Warszawa.pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.k.halamska@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record