Show simple item record

dc.contributor.authorWitczak, Karolina
dc.date.accessioned2018-06-12T14:00:48Z
dc.date.available2018-06-12T14:00:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25076
dc.description.abstractThe commentary on the sentence of the Regional Court – October 23, 2015 concerned the issue of the fixation of the image of the naked person, who was a minor under the age of 15. The author of the essay compared legally protected interests on the grounds of art. 191a § 1 of the Penal Code and art. 202 § 4 of the Penal Code. Moreover, the feature of the “image of the naked person” on account of the factual situation was raised. Finally, the problem of inducing deceit of an image of the adolescent by the perpetrator, was discussed.en_GB
dc.description.abstractGlosa do wyroku Sądu Okręgowego z dnia 23 października 2015 r., III K 128/15 ma charakter aprobujący. Orzeczenie dotyczy zagadnienia utrwalenia wizerunku nagiej małoletniej poniżej 15 lat. Autorka podjęła próbę oceny charakteru dóbr prawnych zawartych w art. 191a § 1 k.k. oraz art. 202 § 4 k.k. Ponadto został rozważony zakres znamienia „wizerunek nagiej osoby” w kontekście stanu faktycznego, zawartego w wyroku. Na końcu został podniesiony problem wykorzystania przez sprawcę podstępu celem wykonania wizerunku pokrzywdzonej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;83
dc.subjectfixation of image of naked personen_GB
dc.subjectdeceiten_GB
dc.subjectright to intimacyen_GB
dc.subjectminor under the age of 15.en_GB
dc.subjectoffences against freedomen_GB
dc.subjectutrwalanie wizerunku nagiej osobypl_PL
dc.subjectpodstęppl_PL
dc.subjectprawo do intymnościpl_PL
dc.subjectmałoletni poniżej 15 latpl_PL
dc.subjectprzestępstwa przeciwko wolnościpl_PL
dc.titleGlosa do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku, III K 128/15pl_PL
dc.title.alternativeCommentary on the sentence of the Regional Court – October 23, 2015, ref. No. III K 128/15en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number129-138
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBerent, Marcin, Marian Filar. 2014. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marian Filar. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesBojarski, Tadeusz, Aneta Michalska-Warias. 2016. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Tadeusz Bojarski. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesFilek, Bartłomiej. 2012. „Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k.”, Prokuratura i Prawo 7–8: 61–77.pl_PL
dc.referencesHypś, Sławomir. 2017a. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesHypś, Sławomir. 2017b. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek, Violetta. 2016. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesKosonoga, Jacek. 2011. „Karnoprawna ochrona intymnego wizerunku”. W Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Tom V. Red. Krzysztof Ślebzak. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Radosław. 2012. „Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej”. Prokuratura i Prawo 5: 20–40.pl_PL
dc.referencesKrólikowski, Michał, Andrzej Sakowicz. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesMozgawa, Marek. 2016. „Rozdział II. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Tom 10. Red. Jarosław Warylewski. Warszawa: C.H. Beck,Instytut Nauk Prawnych.pl_PL
dc.referencesMozgawa, Marek. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesWarylewski, Jarosław. 2006. „Art. 197 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz do artykułów 117–221. Red. Andrzej Wąsek. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesWarylewski, Jarosław. 2017. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.).pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 27 lutego 2003 r., IV CKN 1919/00, OSP 2004, z. 6, poz. 75.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Okręgowego z dnia 23 października 2015 r., III K 128/15 http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/191a/155025000001506_III_K_000128_2015_Uz_2015-10-23_002 [dostęp 28.01.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.witczak1@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.83.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record