Show simple item record

dc.contributor.authorRusiak, Patrycja
dc.date.accessioned2018-05-18T13:59:17Z
dc.date.available2018-05-18T13:59:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24849
dc.description.abstractDevelopmental dyslexia is a disorder that involves reading and writing skills of young individuals. Numerous hypotheses have been proposed to explain its origins. One of them is the theory of cerebellar deficit, which assumes that the major factor impeding the process of learning to read and write is a dysfunction in anatomy and functioning of the cerebellum, which results in some deficits in the automation process. For several years, there have been performed studies aimed at the construction of effective therapeutic tools. Yet, at present, convincing evidence for the effectiveness of these tools is lacking. In the current study the effectiveness of the Learning Breakthrough therapeutic program was examined. There were used four reading tests to be done twice – before and after a 4-month training. An improvement on reading tests was expected in the experimental group only. However, no significant differences between pretests and posttests and between the experimental group and the control one, were observed. These findings suggest that the therapeutic intervention have not improved the level of reading in the dyslexics.en_GB
dc.description.abstractDysleksja rozwojowa to zaburzenie związane z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W literaturze przedmiotu istnieje wiele hipotez mających na celu wyjaśnienie jego przyczyn. Jedną z nich jest teoria deficytu móżdżkowego. Zakłada ona, że głównym czynnikiem utrudniającym proces nauki czytania i pisania są dysfunkcje w budowie oraz funkcjonowaniu móżdżku, czego konsekwencją są deficyty procesu automatyzacji. Od kilku lat prowadzi się badania zmierzające do stworzenia narzędzi terapeutycznych pomocnych w niwelowaniu trudności obserwowanych u osób dyslektycznych. W chwili obecnej brakuje jednak przekonujących dowodów na temat ich skuteczności. Celem przeprowadzonego badania była ocena efektywności programu terapeutycznego Learning Breakthrough. W tym celu posłużono się czterema testami czytania, które wykonywane były dwukrotnie – przed i po 4-miesięcznym treningu. Oczekiwano poprawy wykonania testów czytania tylko u uczestników z grupy eksperymentalnej. Jednakże analiza statystyczna nie ujawniła żadnych istotnych różnic między wynikami otrzymanymi w preteście i postteście, tak pomiędzy grupą eksperymentalną, jak też i kontrolną. Uzyskane rezultaty sugerują, że interwencja terapeutyczna nie poprawiła poziomu czytania u osób dyslektycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipBadanie zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego "Predykcja ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań deficytów móżdżkowych - część 2 (posttest)." nr 2011/01/D/HS6/04079, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;21
dc.subjectdevelopmental dyslexiaen_GB
dc.subjecttherapyen_GB
dc.subjectcerebellar deficitsen_GB
dc.subjectdysleksja rozwojowapl_PL
dc.subjectterapiapl_PL
dc.subjectdeficyty móżdżkowepl_PL
dc.titleSkuteczność programu Learning Breakthrough w terapii dysleksji rozwojowejpl_PL
dc.title.alternativeEffectiveness of Treatment of Developmental Dyslexia on the Basis of the Therapeutic Program Learning Breakthroughen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number49-61
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesAckerman P. L., Cianciolo A. T. (2000). Cognitive, perceptual speed, and psychomotor determinants of individual differences during skill acquisition. Journal of Experimental Psychology:Applied, 6, 259–290pl_PL
dc.referencesBogdanowicz M. (2003). Longitudinalne badania nad dysleksją rozwojową w Polsce. W: B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie (s. 357–383). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impulspl_PL
dc.referencesDemb J. B., Boynton G. M., Heeger D. J. (1997). Brain activation in visual cortex predicts individual differences in reading performance. Proceedings of the Natural Academic Sciences, 94, 13363–13366pl_PL
dc.referencesDore W., Rutherford R. (2001). Closing the gap. Paper presented at the BDA 6th International Conference on Dyslexia, York, UKpl_PL
dc.referencesEckert M. A., Leonard C. M., Richards T. L., Aylward E. H., Thomson J., Berninger V. W. (2003). Anatomical correlates of dyslexia: Frontal and cerebellar findings. Brain: A Journal of Neurology, 126 (2), 482–494pl_PL
dc.referencesFabbro F. (2001). The bilingual brain: Cerebral representation of languages. Brain Lang., 79 (2), 211–222pl_PL
dc.referencesFawcett A. J., Nicolson R. I., Dean P. (1996). Impaired performance of children with dyslexia on a range of cerebellar tasks. Ann Dyslexia, 46, 259–283pl_PL
dc.referencesFawcett A. J., Nicolson R. I. (2004). Rola móżdżku w dysleksji. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.), Dysleksja od badań mózgu do praktyki (s. 43–75). Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANpl_PL
dc.referencesFinch A. J., Nicolson R. I., Fawcett A. J. (2002). Evidence for a neuroanatomical difference within the olivo-cerebellar pathway of adults with dyslexia. Cortex, 38, 529–539pl_PL
dc.referencesFix J. D. (1997). Neuroanatomia. Wrocław: Urban Partner. Wydawnictwo Medycznepl_PL
dc.referencesFulbright R. K., Jenner A. R., Mencl W. E., Pugh K. R., Shaywitz B. A., Shaywitz S. E., Frost S. J., Skudlarski P., Constable R. T., Lacadie C. M., Marchione K. E., Gore J. C. (1999). The cerebellum’s role in reading. American Journal of Neuroradiology, 20, 1925–1930pl_PL
dc.referencesHabib M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia: An overview and working hypothesis. Brain, 123, 2373–2399pl_PL
dc.referencesIto M. (1990). A new physiological concept on cerebellum. Journal of Cognitive Neuroscience, 1, 136–152pl_PL
dc.referencesJenkins T. C., Abd-Manan F., Pardhan S., Murgatroyd R. N. (1994). Effect of fixation disparity on distance binocular visual acuity. Ophthalmic Physiol. Opt., 14 (2), 129–131pl_PL
dc.referencesJobard G., Crivello F., Tzourio-Mazoyer N. (2003). Evaluation of the dual route theory of reading: A metanalysis of 35 neuroimaging studies. Neuroimage, 20 (2), 693–712pl_PL
dc.referencesLeiner H. C., Leiner A. L., Dow R. S. (1991). The human cerebro-cerebellar system: Its computing, cognitive, and language skills. Behav. Brain Res., 44 (2), 113–128pl_PL
dc.referencesLeiner H. C., Leiner A. L., Dow R. S. (1993). Cognitive and language functions of the human cerebellum. Trends Neuroscience, 16 (11), 444–447pl_PL
dc.referencesLongstaff A. (2002). Neurobiologia. Krótkie wykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesMolinari M., Leggio M. G., Solida A., Ciorra R., Misciagna S., Silveri M., Petrosini L. (1997). Cerebellum and procedural learning: Evidence from focal cerebellar lesions. Brain, 120, 1753–1762pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J. (1990). Automaticity: A new frame work for dyslexia research? Cognition, 35, 159–182pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J. (1994). Comparison of deficits in cognitive and motor skills among children with dyslexia. Annals of Dyslexia, 44, 147–164pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J. (1995). Dyslexia is more than a phonological disability. Dyslexia, 1, 19–36pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J. (1999). Developmental Dyslexia: The Role of the Cerebellum. Dyslexia, 5, 155–177pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J., Dean P. (1995). Time estimation deficits in developmental dyslexia: Evidence of cerebellar involvement. Proc. R Soc. Lond B Biol. Sci., 259, 43–47pl_PL
dc.referencesNicolson R. I., Fawcett A. J., Dean P. (2001). Developmental dyslexia: The cerebellar deficit hypothesis. Trends in Neurosciences, 24, 508–511pl_PL
dc.referencesOber J., Jaśkowska E., Jaśkowski P., Ober J. J. (1998). Presentation of the new method of testing development – reading function – word test and chain sentences test. Logopedia, 25, 81–99pl_PL
dc.referencesPennington B. F. (2008). Diagnosing Learning Disorders, Second Edition. A Neuropsychological Framework. New York: Guilford Presspl_PL
dc.referencesRack J. P., Snowling M. J., Hulme C., Gibbs S. (2007). No evidence that an exercise-based treatment programme (DDAT) has specific benefits for children with reading difficulties. Dyslexia, 13 (2), 97–104pl_PL
dc.referencesRae C., Lee M. A., Dixon R. M., Blamire A. M., Thompson C. H., Styles P., Talcott J., Richardson A. J., Stein J. F. (1998). Metabolic abnormalities in developmental dyslexia detected by magnetic resonance spectroscopy. The Lancet, 351, 1849–1852pl_PL
dc.referencesRae C., Harasty J. A., Dzendrowskyj T. E., Talcott J. B., Simpson J., Blamire A. M., Dixon R. M., Lee M. A., Thompson J. T., Styles P., Richardson A. J., Stein J. F. (2002). Cerebellar morphology in developmental dyslexia. Neuropsychologia, 40, 1285–1292pl_PL
dc.referencesReynolds D., Nicolson R. I. (2007). Follow-up of an exercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia, 13 (2), 78–96pl_PL
dc.referencesReynolds D., Nicolson R. I., Hambly H. (2003). Evaluation of an exercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia, 9 (3), 164–176pl_PL
dc.referencesSchmahmann J. D. (2002). Disorders of the Cerebellum: Ataxia, Dysmetria of Thought, and the Cerebellar Cognitive Affective Syndrome. Neuropsychiatric Practice and Opinion, 16, 367–378pl_PL
dc.referencesShaywitz S. E. (1998). Dyslexia. New England Journal of Medicine, 338, 307–312pl_PL
dc.referencesShaywitz S. E., Shaywitz B. A., Fletcher J. M., Escobar M. D. (1990). Prevalence of reading disability in boys and girls: Results of the Connecticut longitudinal study. Journal of the AmericanMedical Association, 264, 998–1002pl_PL
dc.referencesSilveri M. C., Misciagna S., Leggio M. G., Molinari M. (2000). Cerebellar spatial dysgraphia: Further evidence. J. Neurol., 246 (4), 312–313pl_PL
dc.referencesSnowling M. J., Hulme C. (2003). A critique of claims from Reynolds, Nicolson Hambly (2003) that DDAT is an effective treatment for children with reading difficulties – ‘Lies, damned lies and (inappropriate) statistics?’ Dyslexia, 9 (2), 127–133pl_PL
dc.referencesStein J. (2004). Wielkokomórkowa teoria dysleksji rozwojowej. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.), Dysleksja od badań mózgu do praktyki (s. 43–75). Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANpl_PL
dc.referencesTurkeltaub P. E., Eden G. F., Jones K. M., Zeffiro T. A. (2002). Meta-analysis of the functional neuroanatomy of single-word reading: Method and validation. Neuroimage, 16 (3), 765–780pl_PL
dc.contributor.authorEmailpatrycja.rusiak@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.21.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record