Show simple item record

dc.contributor.authorLipiec, Stanisław
dc.contributor.editorStaszewska, Ewa
dc.contributor.editorPietras, Aleksandra
dc.contributor.editorMiernicka, Irmina
dc.date.accessioned2018-05-09T17:09:10Z
dc.date.available2018-05-09T17:09:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLipiec S., Problemy postępowania z zakresu przyznawania świadczeń emerytalnych. Studium przypadku i propozycja zmian, [w:] Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa, E. Staszewska, A. Pietras, I. Miernicka (red.), WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-018-1.11.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-018-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24715
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleProblemy postępowania z zakresu przyznawania świadczeń emerytalnych. Studium przypadku i propozycja zmianpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number133-148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-019-8
dc.referencesAntonów K., Baran W., Ćwiertniak M., Dörre-Nowak D., Walczak K., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesDoliwa A., Kijowski D. R., Suwaj P. J., Kryzys prawa administracyjnego? Warszawa 2012, t. 3.pl_PL
dc.referencesDziubińska-Lechnio E., Kuźniar J., Ubezpieczenia społeczne 2016, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesFlemming-Kulesza T., Problem kwestionowania przez zakład ubezpieczeń społecznych ważności umów o pracę, „Palestra” 2005, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesHauser R., Wszczęcie postępowania administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1998, nr 1.pl_PL
dc.referencesKlimas M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKnyżewska J., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, cz. II. Emerytury i renty, „Służba Pracownicza” 2014, nr 2.pl_PL
dc.referencesMajkowski S., Emerytury nieproporcjonalne do składek, „Rzeczpospolita – Prawo co dnia” 2004, nr 3.pl_PL
dc.referencesSadlik R. Obowiązek wydania zaświadczenia Rp-7, „Służba Pracownicza” 2010, nr 12.pl_PL
dc.referencesSowiński T., Rozważania nad postępującą degradacją systemu emerytalnego w Polsce, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesTurowska Z., Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę – nowe uregulowania, „Prawo Pracy” 2006, nr 12.pl_PL
dc.referencesWalorska P., Staż pracy, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWiktorow A., Zabezpieczenie emerytalne w Polsce po transformacji ustrojowej. Możliwe kierunki dalszych zmian, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 99.pl_PL
dc.referencesKarta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. UE. C. z 2007 r. nr 303, str. 1.pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.pl_PL
dc.referencesKonwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r., Dz.U. z 2005 r., Nr 93, poz. 775.pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016 r. poz. 23.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2016 r. poz. 1822.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. z 1982 r. Nr 40, poz. 267 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 963.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 887.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. z 2015 r., poz. 2008.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1097.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 552.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., I UK 278/11, Lex nr 1215780.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., II URN 3/95, OSNP 1996/16/239.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 1999 r., I SA 630/98. ONSA 2000/1/25.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r., I UK 151/09, ONSA 2000/1/25.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2013 r., II UK 164/12, OSNP 2013/21-22/261.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r., I OSK 1222/15, Lex nr 1988002.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2016 r., I UK 369/15, Lex nr 2178665.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w A. za rok 2016.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w A. za rok 2016.pl_PL
dc.referencesHvordan er det norske pensjonssystemet bygd opp? https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/ hvordan-er-det-norske-pensjonssystemet-bygd-opp (dostęp: 24.02.2017).pl_PL
dc.referencesStruktura wysokości emerytur i rent, http://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/ struktura-wysokosci-emerytur-i-rent (dostęp: 25.02.2017).pl_PL
dc.referencesVakuutusoikeus, http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/ (dostęp: 24.02.2017).pl_PL
dc.referencesWysokość minimum socjalnego, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne. (dostęp: 24.02.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-018-1.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska