Show simple item record

dc.contributor.authorStępniak, Anna
dc.date.accessioned2018-05-09T10:43:13Z
dc.date.available2018-05-09T10:43:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24635
dc.description.abstractThis article is a summary of a thesis devoted to the problem of chewing and swallowing in adults. It contains the description and results of the research conducted by the researcher on a group of 83 people, including 71 people living in the Social Assistance Home in Kalisz, who were diagnosed with different diseases. This issue has not yet been studied in Poland by speech therapists, and most of the available materials concerned dysphagia as a symptom associated with specific conditions and in discussing the development of swallowing and chewing activities in children. The presented research is part of the newly emerging branch of speech therapy – gerontologopedi. en_GB
dc.description.abstractArtykuł stanowi streszczenie pracy magisterskiej poświęconej tematyce zaburzeń żucia i połykania u osób dorosłych. Zawiera opis i wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań na grupie 83 osób, w tym 71 podopiecznych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, u których rozpoznano różne jednostki chorobowe. Zagadnienie to nie było dotychczas badane w Polsce przez logopedów, a większość dostępnych materiałów dotyczyła rozwoju czynności połykania i żucia u dzieci oraz dysfagii jako objawu towarzyszącego ściśle określonym schorzeniom. Przedstawione badania wpisują się w zakres rozwijającej się gałęzi logopedii – gerontologopedii.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ze środków finansowych Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesLogopaedica Lodziensia;1
dc.subjectdysphagiaen_GB
dc.subjectchewingen_GB
dc.subjectswallowingen_GB
dc.subjectdysfagiapl_PL
dc.subjectżuciepl_PL
dc.subjectpołykaniepl_PL
dc.titleZaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnychen_GB
dc.title.alternativeChewing and swallowing disorders in adults – from own researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[127]-143
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.referencesBelfasky P.C., Mouadeb D.A., Rees C. (red.), 2008, Eating Assessment Tool (EAT‑10), http://polykanie.reisspartners.pl/images/pdf/EAT_10pol.pdf (dostęp: 22.06.2016).pl_PL
dc.referencesBergmaschi R. (red.), 2008, Dysphagia in Multiple Sclerosis (DYMUS), http://polykanie.reisspartners.pl/images/pdf/DYMUS.pdf (dostęp: 22.06.2016).pl_PL
dc.referencesFuller G., Turaj W. (red.), 1999, Badanie neurologiczne – to proste, Wrocław: Elsevier Partner.pl_PL
dc.referencesGatkowska J., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Kurkowski M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesHamerlińśka‑Latecka A., 2015, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.pl_PL
dc.referencesLampart‑Busse M., 2007, Połykanie – etiologia i wpływ na artykulację, „Logopeda. Czasopismo Internetowe”, nr 4, s. 132–136, http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/67_logopeda___nr_4.pdf (dostęp: 12.11.2016).pl_PL
dc.referencesLitwin M., 2009, Logopedyczna terapia zaburzeń połykania w chorobach neurogennych, „Logopeda. Czasopismo Internetowe”, nr 7, s. 125–128, http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/83_logopeda_nr_7_.pdf (dostęp: 12.11.2016).pl_PL
dc.referencesLitwin M., Pietrzyk I., 2013, Diagnoza i terapia dysfagii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.pl_PL
dc.referencesNarożny W., Szmaj M., 2014, Zaburzenia mowy w dysfagii, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 175–185.pl_PL
dc.referencesNowak A., 1990, Zaburzenia połykania, [w:] F. Kokot (red.), Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesProsiegel M., Wagner‑Sonntag E., Scheicher M., 2000, Dysfagie neurogenne, „Rehabilitacja Medyczna”, t. 4, z. 3, s. 72–80.pl_PL
dc.referencesStręk P., 2002, Diagnostyka dysfagii ustno‑gardłowej, „Terapia”, nr 10, z. 2, s. 12–15.pl_PL
dc.referencesTrapl M., Enderle P., Nowotny M. (red.), 2007, Gugging Swallowing Screen (GUSS), http://polykanie.pl/ (dostęp: 12.11.2016).pl_PL
dc.referencesWskirska‑Woźnica B., Pruszewicz A., Walczak A., 2002, Zaburzenia połykania – postępowanie diagnostyczne i zasady rehabilitacji, „Przewodnik Lekarza. Otolaryngologia”, nr 9, s. 102–104.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.stepniak@poczta.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7238.01.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record