Show simple item record

dc.contributor.authorGłowacki, Kamil
dc.contributor.editorNiedbalski, Jakub
dc.date.accessioned2018-04-18T07:12:30Z
dc.date.available2018-04-18T07:12:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGłowacki K., Oprogramowanie komputerowe wspierające proces badawczy na etapie przeglądu literatury oraz tworzenia publikacji, [w:] Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, J. Niedbalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, http://dx.doi.org/10.18778/7969-549-2.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-549-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24535
dc.description.abstractProgramy komputerowe wspierające analizę danych jakościowych to narzędzia, bez których trudno współcześnie wyobrazić sobie warsztat badacza opierającego swoje badania o dane jakościowe. Programy, takie jak na przykład NVivo, Atlas.ti czy OpenCode, zdecydowanie przyśpieszają etap badania związany z porządkowaniem empirycznego materiału badawczego i jego analizę. Jednak projekt badawczy często zakłada także etap zbierania i analizy literatury oraz publikacji opisujących wyniki badań i teorii do tej pory stworzonych. Nie możemy także pominąć mozolnego etapu związanego z opisywaniem wyników oraz inspiracji teoretycznych w naszym raporcie badawczym czy pracy dyplomowej. Także w trakcie realizowania tych etapów możemy wykorzystać oprogramowanie komputerowe, które przyśpieszy i uporządkuje analizę literatury oraz usprawni proces pisania raportów. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie narzędzi do zarządzania bibliografią i do organizacji wiedzy, do jakiej ma dostęp współczesny badacz. W sposób arbitralny zostały wybrane trzy programy: Zotero, Mendeley oraz Docear. Ich twórcy różnią się podejściem do zarządzania danymi bibliograficznymi oraz organizacji wiedzy, co czyni ich programy narzędziami z jednej strony konkurencyjnymi, z drugiej zaś – komplementarnymi.pl_PL
dc.description.abstractComputer programs are tools which support the analysis of qualitative data and it is almost impossible to imagine contemporary qualitative research without it. Programs such as NVivo, Atlas.ti or OpenCode are used to accelerate the research stage of reorganizing empirical data and its analysis. However, the research project often involves such steps as collecting and analyzing literature and publications, describing the research results and theories developed so far. We cannot also ignore the laborious step of describing results and theoretical inspirations in our research report or thesis. Moreover, in the course of implementing these steps, we can use computer software to speed up and organize the analysis of literature and facilitate the process of writing reports. Therefore, the main objective of this study is to identify tools that enable bibliographies and knowledge organization and are commonly available to the modern researcher. For the purpose of this research, three programs: Zotero, Mendeley and Docear have been selected arbitrarily. Their creators have different approaches to the problem of managing bibliographic information and knowledge organization tools, and this makes them both competitive and complementary.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie danymi bibliograficznymipl_PL
dc.subjectoprogramowanie wspomagające proces badawczypl_PL
dc.subjectRMSpl_PL
dc.subjectzarządzanie wiedząpl_PL
dc.titleOprogramowanie komputerowe wspierające proces badawczy na etapie przeglądu literatury oraz tworzenia publikacjipl_PL
dc.title.alternativeComputer Software to Support the Research Process at the Stage of the Literature Review and the Creation Processpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number263-290pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKamil Głowacki – doktorant w Instytucie Socjologii UŁ. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się: symboliczny interakcjonizm, metodologia teorii ugruntowanej, socjologia wizualna i jej wykorzystanie do badania procesów społecznych, fotografia jako działanie społeczne, a także zastosowanie nowych technologii w badaniach jakościowych.pl_PL
dc.referencesBeel Joeran, Gipp Bela, Langer Stefan, Genzmehr Marcel (2011), Docear: Academic Literature Suite for Searching, Organizing and Creating Academic Literature, “Proceeding of the 11th annual international ACM/IEEE joint conference”, s. 465–466; http://docear.org/papers/Docear%20--%20 An%20Academic%20Literature%20Suite%20--%20%20preprint.pdf [dostęp: 18.04.2014].pl_PL
dc.referencesBeel Joeran, Gipp Bela, Langer Stefan, Genzmehr Marcel (2014), Introducing Docear’s Research Paper Recommender System; http://docear.org/papers/Introducing_Docear’s_Research_ Paper_Recommender_System_--_preprint.pdf [dostęp: 23.04.2014].pl_PL
dc.referencesGłowacki Kamil (2014), Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem badawczym, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 2, s. 136–169; www.przegladsocjologiijakosciowej.org [dostęp: 1.06.2014].pl_PL
dc.referencesKolasa Władysław Marek (2000), Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek polskich, „Bibliotekarz”, nr 3, s. 7–11.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuhn Thomas Samuel (2001), Struktura rewolucji naukowych, przeł. Helena Ostromęcka, Fundacja Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParfieniuk Marek (2012), Zarządzanie danymi bibliograficznymi za pomocą narzędzi informatycznych, [w:] Bazyl Poskrobki (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 217–237; www.bir-gow.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=startdown&id=103 [dostęp: 20.10.2013].pl_PL
dc.referencesRaubenheimer Jacques (2014), Mendeley. Crowd-sourced Reference and Citation Management in the Information Era, True Insight Publishing, Bloemfontein, South Africapl_PL
dc.referencesRitzer George (1975), Sociology: A Multiple Paradigm Science, “The American Sociologist”, vol. 10, no. 3, s. 156–167.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-549-2.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska