Show simple item record

dc.contributor.authorMiszewska, Barbara
dc.contributor.authorSzmytkie, Robert
dc.date.accessioned2018-04-11T13:44:27Z
dc.date.available2018-04-11T13:44:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24491
dc.description.abstractBetween the years 1928 and 1973, three towns (Brochów, Leśnica, Psie Pole) and over 50 villages were incorporated into the borders of Wrocław city. It resulted in the growth of the administrative area of the city from 49.2 to 292.8 km2. Amongst the settlements incorporated into the city borders, it is possible to recognize the vegetable, peasant and farm villages. In most cases, former villages became genetic cores, around which current districts of the city were developed. Due to the diversified dynamics and the complex character of morphological transformations, the peasant villages deserve particular attention. An analysis of the spatial development and the main tendencies of morphological transformations of settlements developed around the peasant villages is the main purpose of this article. The majority of peasant villages are located in the western and southern parts of the city. Villages taken into account in the analysis differ in the progress of development processes, morphological diversification of settlements developed around former villages and in the transformations of the habitat of the village (from fully preserved forms to the forms with partly or entirely changed farm buildings). In the case of peasant villages, the morphological transformations have a different scale, from the phase of the minimal transformations (e.g. Jerzmanowo), to the phase where the initial form of the village is becoming blurred and the inter-urban “conglomerate” is developing (Ołtaszyn – Wojszyce).en_GB
dc.description.abstractW latach 1928–1973 w granice Wrocławia wcielono trzy miasta (Brochów, Leśnicę i Psie Pole) oraz ponad 50 wsi, w wyniku czego powierzchnia miasta wzrosła z 49,2 do 292,8 km2. Wśród przyłączonych do miasta miejscowości można wyróżnić wsie: warzywnicze, kmiece i folwarczne. W większości przypadków stały się one jądrami genetycznymi, wokół których wyrosły obecne osiedla miasta. Na szczególną uwagę, z uwagi na zróżnicowane tempo i złożony charakter przemian morfologicznych, zasługują zwłaszcza wsie kmiece. Celem artykułu jest analiza rozwoju przestrzennego i głównych tendencji przemian morfologicznych osiedli powstałych w sąsiedztwie wsi kmiecych. Większość z nich położona jest w zachodniej i południowej części miasta. Ich wybór podyktowany był zaawansowaniem procesów rozwoju i zróżnicowania morfologicznego osiedli powstałych wokół dawnych wsi i stopniem przekształcenia pierwotnego siedliska wsi (od zachowanej po częściowo zachowaną i całkowicie wymienioną zabudowę zagrodową), od fazy minimalnych zmian pierwotnego układu (Jerzmanowo) po fazę zacierania formy inicjalnej i powstawania swoistej wewnątrzmiejskiego „zlepieńca” (Ołtaszyn – Wojszyce).pl_PL
dc.description.sponsorshipCzasopismo współfinansowane ze środków Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;6
dc.subjectmorphological transformationsen_GB
dc.subjectspatial development of the cityen_GB
dc.subjecturban morphologyen_GB
dc.subjectpeasant villagesen_GB
dc.subjectWrocławen_GB
dc.subjectprzemiany morfologicznepl_PL
dc.subjectrozwój przestrzenny miastapl_PL
dc.subjectmorfologia miastapl_PL
dc.subjectwsie kmiecepl_PL
dc.subjectWrocławpl_PL
dc.titleRozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecychpl_PL
dc.title.alternativeSpatial development and morphological transformations of districts arisen around former peasant villages. The case study of the Wrocław cityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[51]-70
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
dc.identifier.eissn2450-0127
dc.referencesAntkowiak Z., 1973, Stare i nowe osiedla Wrocławia, Wrocław.pl_PL
dc.referencesChmielewska M., 2016, Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic, Katowice.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Wrocławia, 2006, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKajdanek K, 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKononowicz W., 1997, Wrocław: kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria 2, z. 21.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1994, Rola wiejskich elementów morfologicznych w procesie kształtowania układu przestrzennego Łodzi, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Toruń–Łódź, s. 63–88.pl_PL
dc.referencesMaleczyński K., Morelowski M., Ptaszycka A., 1956, Wrocław. Rozwój urbanistyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMayer M., Szmytkie R., 2014, Kształtowanie się stref podmiejskich wokół miast średniej wielkości (studia przypadków z regionu południowo-zachodniego), [w:] Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Toruń,s. 121–152.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1994, Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej i osadnictwaw Polsce, Toruń–Łódź, s. 111–129.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1995, Wpływ ekspansji przestrzennej Wrocławia na sukcesję użytkowania ziemi i strukturę morfologiczną miasta, „Czasopismo Geograficzne”, 66, s. 363–370.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1996, Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1904, s. 53–61.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2002, Wsie jako jądra genetyczne osiedli Wrocławskich, „Rocznik Wrocławski”, 8, s. 107–119.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Sikorski D., 2011, Blokowiska a dewaloryzacja przestrzeni miejskiej na przykładzie południowej dzielnicy Wrocławia, [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, seria: XXIII Konwersatorium Wiedzyo Mieście, Łódź, s. 127–139.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Szmytkie R., 2015, Morphological processes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city, „Bulletin of Geography. Socio-economicSeries”, 27, s. 133–151.pl_PL
dc.referencesPłachta O., Szmytkie R., 2012, Nowa zabudowa mieszkaniowa jako „inna jakość” w przestrzeni wybranych osiedli Wrocławia, [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, cz. 1, seria: XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście,Łódź, s. 135–152.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2011, Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia), [w:] Słodczyk J. (red.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, seria: Studia Miejskie, 3, Opole, s. 159–186.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1963, Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku, Wrocław.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbarbara.lubicz-miszewska@uni.wroc.pl
dc.contributor.authorEmailrobert.szmytkie@uni.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/2300-0562.06.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record