Show simple item record

dc.contributor.authorNiedbalski, Jakub
dc.date.accessioned2018-04-10T16:10:12Z
dc.date.available2018-04-10T16:10:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNiedbalski J., Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-060-2.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-060-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24455
dc.descriptionPrezentowana książka stanowi owoc wieloletnich doświadczeń autora związanych z praktyką wykorzystywania oprogramowania CAQDA w pracy badawczej i dydaktycznej . Zawiera szereg użytecznych informacji dotyczących stosowania programów NVivo oraz Atlas.ti w realizacji projektów badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Ze względu na uniwersalny charakter prezentowanych narzędzi komputerowych, a także z uwagi na szczegółowy opis kolejnych funkcji obu programów proponowana pozycja może stać się nieocenioną pomocą dla wielu badaczy reprezentujących różne szkoły metodologiczne w ramach szeroko rozumianych jakościowych metod badawczych. Publikacja jest skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego, jak i do instytucji publicznych oraz praktyków realizujących w swojej pracy badania jakościowe na użytek komercyjny.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z funduszy Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Kierownika Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCAQDASpl_PL
dc.subjectkomputerowa analiza danych jakościowychpl_PL
dc.subjectmetody badań jakościowychpl_PL
dc.subjectNVivopl_PL
dc.subjectAtlas.tipl_PL
dc.titleKomputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-­‐Socjologiczny, Instytut Socjologii Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAtlas.ti, www.atlas.com [dostęp: 5.07.2012].pl_PL
dc.referencesBazeley P. (2002), Computerized data analysis for mixed methods research, [w:] A. Tashakorri, C. Teddlie (eds), Handbook of mixed methods for the social and behavioral sciences, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesBazeley P., Richards L. (2000), The NVivo Qualitative Project Book, Sage, London.pl_PL
dc.referencesBecker H. et al. (1961), Boys in White, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBielecka-Prus J. (2013), Transkrypcja jako działanie interpretacyjne, referat wygłoszony podczas II Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Łódź, 10–12 czerwca 2013.pl_PL
dc.referencesBieliński J., Iwińska K., Rosińska-Kordasiewicz A. (2007), Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 16, s. 89–114.pl_PL
dc.referencesBokszański Z. (1986), Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 89–110.pl_PL
dc.referencesBringer J. D., Johnston L. H., Brackenridge C. H. (2004), Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study, “Qualitative Research”, vol. 4, no. 2, s. 247–265; http://qrj.sagepub.com/content/ 4/2/247 [dostęp: 10.10.2012].pl_PL
dc.referencesBringer J. D., Johnston L. H., Brackenridge C. H. (2006), Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Project, „Field Methods”, vol. 18, no. 3, s. 245–266; http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245 [dostęp: 10.10.2012].pl_PL
dc.referencesBrosz M. (2012), Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 98–125; www.przegladsocjologiijakosciowej.org [dostęp: 20.11.2012].pl_PL
dc.referencesBudziszewska M. (2010), Możliwości i wykorzystanie programu Atlas.ti w psychologicznych badaniach narracyjnych, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurgess R. G. (1985), Introduction, [w:] R. G. Burgess (ed.), Strategies of educational research: qualitative methods, The Falmer Press, London–Philadelphia.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2000), Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods, [w:] N. K. Denzim, Y. S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research, Second Edition, Sage, Thousand Oaks– London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2006), Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Sage Publications, London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCharmaz K., Mitchell R. G. (2001), Grounded Theory in Ethnography, [w:] P. Atkinson et al. (eds), Handbook of Ethnography, Sage, London.pl_PL
dc.referencesClarke A. E. (2003), Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn, “Symbolic Interaction”, no. 26 (4), s. 553–576.pl_PL
dc.referencesClarke A. E. (2005), Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesCreswell J. W. (1998), Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesDahlgren L., Emmelin M., Winkvist A. (2007), Qualitative Methodology for International Public Health, Epidemiology and Public Health Sciences, Umeå University, Umeå.pl_PL
dc.referencesDenzin N. K., Lincoln Y. S. (2000), Introduction: The Discipline and Practise of Qualitative Research, [w:] Handbook of Qualitative Research, Second Edition, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesDenzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), (2009), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFielding N. G. (2002), New patterns in the adoption and use of qualitative software, “Field Methods” 14 (2), s. 197–216.pl_PL
dc.referencesFielding N. G. (2007), Computer Applications in Qualitative Research, [w:] P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland (eds), Handbook of Ethnography, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore.pl_PL
dc.referencesFielding N. G., Lee R. M. (eds), (1998), Computer Assisted Qualitative Research, Sage, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesFlick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGibbs G. (2002), Qualitative Data Analysis. Explorations with NVivo, Open University Press, Buckingham.pl_PL
dc.referencesGibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlaser B. G. (1978), Theoretical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco.pl_PL
dc.referencesGlaser B. G., Holton J. (2004), Remodeling Grounded Theory, “Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research” [online journal] 5 (2), art. 4 – Maypl_PL
dc.referencesGlaser B. G., Strauss A. L. (1967), The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research, Aldine Publishing Company, Chicago.pl_PL
dc.referencesGlaser B. G., Strauss A. L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, przeł. M. Gorzko, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesGorzko M. (2008), Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesHałas E. (2005), Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, [w:] J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Economicus, Szczecin.pl_PL
dc.referencesHammerslay M. (1996), The relationship between qualitative and quantitative research: paradigm loyality versus methodological eclecticism, [w:] John T. E. Richardson (ed.), Handbook of Qualitative Research Methods for Psychology and the Social Sciences, BPS Books, Leicester.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesJones M., Diment K. (2010), The CAQDA Paradox: A divergence between research method and analytical tool, “The International workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia” (CAQRA2010), Merlien Institute, The Netherlands.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2007), Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 2, s. 5–32.pl_PL
dc.referencesKelle U. (1995), Introduction: An overview of computer-aided methods in qualitative research, [w:] U. Kelle, G. Prein, K. Bird (eds), In Computer-aided qualitative data analysis: Theory, methods, and practice, Sage, London.pl_PL
dc.referencesKelle U. (1997), Theory Building in Qualitative Research and Computer Programs for the Management of Textual Data, “Sociological Research Online” 2 (2); www.socresonline.org.uk/socresonline/ 2/2/1.html [dostęp: 20.11.2012].pl_PL
dc.referencesKelle U. (2005), Komputer-Assisted Qualitative Data Analysis, [w:] C. Seale, G. Gobo, J. Gubrium, D. Silverman (eds), Qualitative Research Practise, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2005), Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury, „Przegląd Socjologiczny”, nr 4, s. 267–282.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2009), Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych, [w:] G. G. Barney, A. L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, tłum. M. Gorzko, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2012), Wprowadzenie do słownika socjologii jakościowej, [w:] K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesKubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesLewins A., Silver Ch. (2004), Choosing CAQDAS software. CAQDAS Networking Project, University of Surrey, Guildford.pl_PL
dc.referencesLonkila M. (1995), Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis, [w:] U. Kelle (ed.), Computer-Aided Qualitative Data Analysis, Sage, London.pl_PL
dc.referencesMerriam Sharan B. (1998), Qualitative research and case study applications in education, Jossey- Bass Publishers, San Francisco.pl_PL
dc.referencesMiles M. B., Huberman M. A. (2000), Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski, Transhumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesMorse J. M., Richards L. (2002), Readme First for a User’s Guide to Qualitative Methods, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesMühlmeyer-Mentzel A., Schürmann I. (2011), Softwareintegrierte Lehre der Grounded-Theory- Methodologie, “Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research” 12 (3); www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1654/3266 [dostęp: 20.11.2012].pl_PL
dc.referencesMuhr T., Friese S. (2003/2004), User’s manual for ATLAS.ti 5.0, Scientific Software Development, Berlin.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2012), OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 220–228; www.przegladsocjologiijakosciowej.org [dostęp 20.11.2012].pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2013a), Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2013b), Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J., Ślęzak I. (2012), Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 126–165; www.przegladsocjologiijakosciowej. org [dostęp: 20.11.2012].pl_PL
dc.referencesPaluchowski W. J. (2010), Komputerowa analiza narracyjności. Wybrane problemy metodologiczne, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParker D. R., Hoffman S. F., Sawilowsky S., Rolands L. (2011), Self-Control in Postsecondary Settings: Students’ Perceptions of ADHD College Coaching, “Journal of Attention Disorders”, 15 December; http://jad.sagepub.com/content/early/2011/12/13/1087054. 711427561 [dostęp 30.12.2011].pl_PL
dc.referencesPrein G., Kelle U., Bird K. (1995), Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice, Sage, London.pl_PL
dc.referencesRapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRichards L. (1999), Using NVivo in Qualitative Research, Sage, London, Los Angeles.pl_PL
dc.referencesRichards L. (2005), Handling Qualitative Data: A Practical Guide, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesRichardson L. (2004), Writing: a method of inquiry, [w:] S. N. Hesse-Biber, P. Leavy (eds), Approaches to Qualitative Research. A Reader on Theory and Practise, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesSaillard E. K. (2011), Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAXQDA, “Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1; www.qualitative-research.net/ index.php/ fqs/article/view/1518 [dostęp: 30.09.2012).pl_PL
dc.referencesSalinger S., Plonka L. (2007), A Coding Scheme Development Methodology Using Grounded Theory for Qualitative Analysis of Pair Programming, Lutz Prechelt Institut für Informatik, Freie Universität Berlin Joensuu, 4 July 2007.pl_PL
dc.referencesSchönfelder W. (2011), CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic—NVivo 8 and MAXQDA 10 Compare, “Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1; www.qualitative-research.net/ index.php/fqs/ article/view/1514 [dostęp: 30.09.2011].pl_PL
dc.referencesSeale C. (2008), Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] D. Silverman (red.), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeidel J. (1991), Method and Madness in the Application of Computer Technology to Qualitative Data Analysis, [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee (eds), Using Computers in Qualitative Research, Sage, London–Newbury Park–New Delhi.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2008), Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L. (1959), Mirroros and Masks, The Sociology Press, San Francisco.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L. (1987), Qualitative Analysis for Social Scientists, University Press Cambridge, Cambridge.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research, Sage, London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., Schatzman L., Bucher R., Ehrlich D., Sabshin M. (1964), Psychiatric Ideologies and Institutions. Free Press of Glencoe, New York.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTravers M. (2009), “New Methods, Old Problems”. A Sceptical View of Innovation In Qualitative Research, “Qualitative Research”, vol. 9, no. 2, s. 161–179; http://qrj.sagepub.com/content/ 9/2/161 [dostęp: 30.09.2012).pl_PL
dc.referencesTrutkowski C. (1999), Analiza treści wspomagana komputerowo. Badanie społecznych reprezentacji polityki, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 8, s. 113–133.pl_PL
dc.referencesTurner J. H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, wyd. nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeaver A., Atkinson P. (1994), Microcomputing and Qualitative Data Analysis, Abebury, Aldershot.pl_PL
dc.referencesWeitzman E., Miles M. (1995), Computer Programs for Qualitative Analysis, California: Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesWilk K. M. (2001), Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy danych. „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 10, s. 49–63.pl_PL
dc.referencesWiltshier F. (2011), Researching With NVivo, „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1; www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/36 [dostęp: 30.09.2012].pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Manterys E. (1996), Odteoretyzowanie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 5–26.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-060-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska