Show simple item record

dc.contributor.authorGórecki, Michał
dc.date.accessioned2018-04-03T13:51:01Z
dc.date.available2018-04-03T13:51:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24439
dc.description.abstract Since the beginning of the hydrological year of 2016, hydrological and hydrochemical measurements of the Moszczenica River have been taken. Currently, relatively low water flow and water level have been observed. Significant suburbanization of the drainage basin and the particular way of water management influence physicochemical properties of water. Indicators characterizing the Moszczenica as a polluted river are phosphates and, to a lesser extent, ChZTMn. It is visible in both seasonal parameter changeability and relation between their concentration and flow. Over the last quarter of a century, despite the increasing anthropopression, the values of PEW, PO4³‾and O2 do not indicate any significant changes. en_GB
dc.description.abstractOd początku roku hydrologicznego 2016 w przekroju Moszczenica–Gieczno prowadzone są pomiary hydrologiczne i hydrochemiczne. Obecnie obserwowane są stosunkowo niskie przepływy oraz stany wody. Intensywna suburbanizacja zlewni oraz określony sposób gospodarowania wodami wpływają na właściwości fizykochemiczne rzeki. Wskaźnikami charakteryzującymi Moszczenicę jako rzekę zanieczyszczoną są fosforany oraz w mniejszym stopniu także ChZTMn. Widoczne jest to zarówno w sezonowej zmienności parametrów, jak i relacji ich stężeń z przepływem. W ostatnim ćwierćwieczu, pomimo wzmagającej się antropopresji, wartości PEW, PO4³‾ oraz O2nie wykazują widocznych zmian.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;16
dc.subjectMoszczenica drainage basinen_GB
dc.subjectwater flow rateen_GB
dc.subjecthydrochemistryen_GB
dc.subjectsuburbanizationen_GB
dc.subjectwater pollutionen_GB
dc.subjectZlewnia Moszczenicypl_PL
dc.subjectnatężenie przepływupl_PL
dc.subjecthydrochemiapl_PL
dc.subjectsuburbanizacjapl_PL
dc.subjectzanieczyszczenie rzekipl_PL
dc.titleCharakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna wód Moszczenicy w przekroju Giecznopl_PL
dc.title.alternativeHydrological and hydrochemical characteristics of the Moszczenica River in Giecznoen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[15]-22
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Geologii
dc.identifier.eissn2353-6063
dc.referencesBartnik, A., Tomaszewski, E., 2000. Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni położonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5, 49–65.pl_PL
dc.referencesBartnik, A., Moniewski, P., Tomalski, P., 2008. Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). Problemy Ekologii Krajobrazu 22, 39–48.pl_PL
dc.referencesBronisławska, M., Nędzarek, A., Rybczyk, A., Żuk, B., Socha, M., Tański, A., Tórz, A., Gronowski, S., Pender, R., 2016. Wpływ hodowli materiału zarybieniowego na jakość wody poprodukcyjnej odprowadzanej do środowiska. Inżynieria Ekologiczna 49, 143–150. DOI: 10.12912/23920629/64514.pl_PL
dc.referencesBurchard, J., Mela, S., 1995. Ilościowa i jakościowa charakterystyka wód źródlanych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Mat. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”, Łódź, 59–61.pl_PL
dc.referencesBurchard, J., Hereźniak-Radecka, U., Ziułkiewicz, M., 2003. Jakość wód rzecznych zlewni Dzierżąznej. Przegląd Geologiczny 51 (11), 956–957.pl_PL
dc.referencesCiupa, T., 1991. Współczesny transport fluwialny w zlewni Białej Nidy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, 1–150.pl_PL
dc.referencesCzaplicka-Kotas, A., Ślusarczyk, Z., Pięta, M., Szostak, A., 2012. Analiza zależności między wskaźnikami jakości wody w Jeziorze Goczałkowickim w aspekcie zakwitów fitoplanktonu. Ochrona Środowiska 34 (1), 21–27.pl_PL
dc.referencesCzarnecka, H. (red.), 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski, część 2: Zestawienia zlewni. Warszawa, 1–562.pl_PL
dc.referencesFlorek, W., Pasamonik, I., Szyca, K., 2014. Chemizm wód źródła w Poddąbiu na tle cech środowiska i morfologii niszy źródliskowej. Słupskie Prace Geograficzne 11, 15–32.pl_PL
dc.referencesGórecki, M., 2015. Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno. Praca magisterska, Łódź.pl_PL
dc.referencesGórecki, M., Ziułkiewicz, M., 2016. The presence of geogenically saline waters in the area of salt dome Rogóźno (central Poland). Geology, Geophysics Environment 42 (3), 289–310.pl_PL
dc.referencesHereźniak-Ciotowa, U., Ziułkiewicz, M., 1997. Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 2, 169–177.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Siejkowska, A., 2010. Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1–137.pl_PL
dc.referencesJaskuła, J., Sojka, M., Wicher-Dysarz, J., 2015. Analiza tendencji zmian stanu fizykochemicznego wód rzeki Głównej. Inżynieria Ekologiczna 44, 154–161. DOI: 10.12912/23920629/60040.pl_PL
dc.referencesJokiel, P., 2014. Fizjograficzne uwarunkowania obiegu i retencji wody oraz migracji zanieczyszczeń w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 13, 17–49.pl_PL
dc.referencesJokiel, P., Maksymiuk, Z., 2000. Morfologiczne i geologiczne tło procesu obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5, 9–28.pl_PL
dc.referencesKamiński, J., 1993. Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy. Acta Geographica Lodziensia 64, 1–104.pl_PL
dc.referencesKanclerz, J., 2005. Wpływ stawów rybnych (karpiowych) na jakość wód odpływających ze zlewni. Mat. VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Ustronie Morskie, 62, 1–10.pl_PL
dc.referencesKanownik, W., Wiśnios, M., 2015. Wpływ chowu karpia na stan fizykochemiczny wody stawu i odbiornika. Inżynieria Ekologiczna 44, 131–138. DOI: 10.12912/23920629/60037.pl_PL
dc.referencesKataster wodny, 2017. Archiwum Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.pl_PL
dc.referencesKaznowska, E., Hejduk, L., 2011. Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 52, 108–118.pl_PL
dc.referencesKrysiak, S., 2014. Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego, [w:] Wójcik, M. (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe. Studia Obszarów Wiejskich 35, 75–87.pl_PL
dc.referencesKużniar, J., 1952. Złoże solne w Rogoźnie (praca dyplomowa). Centralne Archiwum Geologiczne PIG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaksymiuk, Z., Moniewski, P., 2000. Hydrologiczna i krajobrazowa rola źródeł małej zlewni w zachodniej części strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5, 67–81.pl_PL
dc.referencesMańczak, H., 1972. Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1–464.pl_PL
dc.referencesMazurek, M., 2000. Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1–127.pl_PL
dc.referencesMoniewski, P., 2004. Źródła okolic Łodzi. Acta Geographica Lodziensia 87, 1–140.pl_PL
dc.referencesMoniewski, P., 2014. Sezonowe zmiany wybranych cech fizyczno-chemicznych wód małej rzeki podmiejskiej na przykładzie Dzierżąznej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 20, 407–416.pl_PL
dc.referencesMoniewski, P., 2015. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych i ich sezonowa zmienność na przykładzie Dzierżąznej. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 14 (3), 93–106. DOI:10.15576/ASP.FC/2015.14.3.93.pl_PL
dc.referencesMoniewski, P., Stolarska, M., 2007. Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na podstawowe charakterystyki fizykochemiczne wody w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 7 (1), 105–122.pl_PL
dc.referencesOrlik, T., Obroślak, R., 2005. Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi. Acta Agrophysica 5 (3), 705–710.pl_PL
dc.referencesPowiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023, 2017. Starostwo Powiatowe w Zgierzu.pl_PL
dc.referencesRaczyńska, M., Machula, S., 2006. Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4 (2), 141–149.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1994 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.pl_PL
dc.referencesSzczepański, W. (red.), 1995–1996. Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa–Katowice.pl_PL
dc.referencesWiatkowski, M., Rosik-Dulewska, C., Gruss, Ł., 2012. Profil zmian wskaźników jakości wody w rzece Stobrawie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3 (4), 21–35.pl_PL
dc.referencesWojda, R., Zygmunt, G., 2012. Wpływ stawów karpiowych na jakość, retencję i bilans wodny zlewni. Komunikaty Rybackie 128 (3), 1–8.pl_PL
dc.referencesWojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego, 2005. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z. o.o. w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesWójcik, M., 2004. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej, [w:] Pałka, E. (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich 5, 123–136.pl_PL
dc.referencesZgrabczyński, J., Gołczyńska, A., Zgrabczyński, D., Rodewald-Kapella, D., 2007. Plan nawodnień rolniczych dla województwa łódzkiego. Cz. III. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 1–90.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., 2005. Przyczyny zmienności chemizmu źródeł strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Współczesne Problemy Hydrogeologii 12, 743–747.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., 2012. Jakość wód powierzchniowych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie Moszczenicy. Gospodarka Wodna 12, 511–518.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., 2016. Hydrogeochemia źródeł w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 1–112.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., Burchard, J., Hereźniak-Radecka, U., 2006. Hydrochemiczna charakterystyka wód źródlanych zlewni Dzierżąznej, [w:] Burchard, J., Ziułkiewicz, M. (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce 4, Stan jakości wód zlewni Dzierżąznej, 85–100.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wios.lodz.pl/ [dostęp: 04.09.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp: 07.09.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.gorecki@unilodz.eu
dc.identifier.doi10.18778/1427-9711.16.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record