Show simple item record

dc.contributor.authorWładyka-Łuczak, Zofia
dc.date.accessioned2018-03-08T06:57:12Z
dc.date.available2018-03-08T06:57:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24216
dc.description.abstractRozprawa zatytułowana „Samotność twórcy – przestrzeń między tworzeniem a odbiorem stworzonego” ma charakter autoetnograficzny, przedstawia mikroświat artysty pracującego nad powstaniem rzeźby, na przykładzie pomnikowej figury postaci Rajmunda Rembielińskiego, „Pomnika Początków Miasta Łodzi”. Poruszony w niniejszej dysertacji problem badawczy to określenie różnic w postrzeganiu procesu twórczego postrzeganych z pozycji obserwatora wewnętrznego i zewnętrznego. Zadaniem obserwatora wewnętrznego było przedstawienie procesu twórczego na podstawie osobistych doświadczeń i obserwacji, a zadaniem obserwatora zewnętrznego analiza tych działań. Wymienionym zagadnieniom przypisane są adekwatne metody badawcze. Obserwator wewnętrzny został przedstawiony w autoetnograficznej retrospekcji działań twórczych, zewnętrzny na podstawie etnograficznej analizy Clifforda Geertza i metody konstruktywistycznej analizy tekstu Michaela Fleischera. Materiałem badawczym stał się wspomniany opis pracy twórczej spisany na podstawie wspomnień jego notatek tekstowych i fotograficznych autorki, które powstały w trakcie realizacji pomnika. Ten retrospekcyjny opis prowadzony jest liniowo, zgodnie z chronologią występujących po sobie zdarzeń. Z jednej strony to relacja z procesu powstawania rzeźby, z drugiej — prezentacja postawy autorki wobec własnych działań twórczych. Retrospekcja wzbogacona została o opis metod badawczych stosowanych do analizy wartości dzieł sztuki przez praktyków oraz teoretyków technik wizualnych.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis entitled "Creator’s loneliness - the space between creation and the reception of the created" has an autoethnographic character and presents the microworld of the artist working on the creation of the sculpture by using the monument figure of Rajmund Rembieliński, "Monument to the Origins of the City of Lodz". The research problem discussed in this dissertation is the determination of differences in the perception of the creative process perceived from the position of an internal and external observer. The task of the internal observer was to present the creative process on the basis of personal experience and observation, while the task of the external observer was to analyze these activities. Adequate research methods have been attributed to the aforementioned issues. The internal observer was presented in the autoethnographic retrospective of creative activities, while the external one on the basis of the ethnographic analysis of Clifford Geertz and the method of constructivist analysis of the text by Michael Fleischer. The aforementioned description of creative work written on the basis of the memoirs of the author's text and photographic notes, which were created during the implementation of the monument, have been designated as research material. This retrospective description is carried out linearly, according to the chronology of occurring events. On the one hand, it forms a relation from the process of sculpture creation, on the other hand, however, it constitutes a presentation of the author's attitude towards her own creative activities. This retrospect has been enriched by a description of research methods used to analyze the value of works of art by practitioners and theoreticians of visual techniques.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectautoetnografiapl_PL
dc.subjectrzeźbapl_PL
dc.subjectsztukapl_PL
dc.titleSamotność twórcy – przestrzeń między tworzeniem a odbiorem stworzonegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderZofia Władyka-Łuczakpl_PL
dc.page.number301pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailzofia.wladyka@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorFleischer, Michael
dc.dissertation.reviewerKunce, Aleksandra
dc.dissertation.reviewerNobis, Adam
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska