Show simple item record

dc.contributor.authorSuszyńska, Katarzyna
dc.contributor.authorMuczyński, Andrzej
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:16Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24184
dc.description.abstractThe aim of the paper was to estimate the formal level of demand for municipal flats in Poznań, Poland. The volume and structure of the demand were determined in the context of local regulations and criteria of granting housing aid to destitute households. The subject of the study was a population of households who applied for allocation of municipal flat from Poznań city housing stock in the years 2012–2016. The results of the quantitative analysis showed significant discrepancies between real demand for public rental housing and the potential of the city to meet these needs.en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu oceny stopnia formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Poznaniu. Wielkość i strukturę tego zapotrzebowania określono w kontekście lokalnych zasad i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta gospodarstwom domowym posiadającym złe warunki materialne i mieszkaniowe. Przedmiot badań stanowiła populacja gospodarstw domowych, które złożyły wnioski o przydział lokalu komunalnego z zasobu mieszkaniowego miasta Poznania w latach 2012–2016. Wyniki przeprowadzonych analiz ilościowych ukazały istotne rozbieżności między rzeczywistym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne w Poznaniu a faktycznym poziomem ich zaspokojenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectmunicipal housingen_GB
dc.subjectmunicipal housing stocken_GB
dc.subjectdemanden_GB
dc.subjectsocial housing stocken_GB
dc.subjectmieszkania komunalnepl_PL
dc.subjectmieszkaniowy zasób gminypl_PL
dc.subjectzapotrzebowaniepl_PL
dc.subjectmieszkalnictwo społecznepl_PL
dc.titleZapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym – studium przypadkupl_PL
dc.title.alternativeDemand for Municipal Housing on the State and Local Level – Case Studyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[133]-147
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics, Department of Investment and Real Estate
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Real Estate Resources
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAndrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBryx M. (2001), Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2011), Narodowy Spis Powszechny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabitat for Humanity Poland (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa, http://www.forummieszkaniowe.org/files/Mieszkalnictwo_w_Polsce_2015_HABITAT.pdf [dostęp: 20.12.2017].pl_PL
dc.referencesKorniłowicz J. (2005), Wybrane elementy polityki mieszkaniowej, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, nr 4, s. 48–53.pl_PL
dc.referencesKotler Ph. (red.) (2009), Marketing Management, Pearson Education, Harlow.pl_PL
dc.referencesLange O. (1959), Ekonomia polityczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa (2016), Narodowy Program Mieszkaniowy, Uchwała Rady Ministrów z dnia 27.09.2016 r.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012), niepublikowana ankieta przeprowadzona przez ministerstwo wśród samorządów gminnych.pl_PL
dc.referencesMuczyński A. (2008a), Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie, „Acta Scientarum Polonorum”, nr 7(2), s. 35–46.pl_PL
dc.referencesMuczyński A. (2008b), Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych, „Wycena – Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami”, nr 1(82), s. 23–28.pl_PL
dc.referencesMuczyński A., Turbaczewska A. (2013), The concept of displacement of tenants in the management of housing stock, „Real Estate Management and Valuation”, t. 21, nr 4, s. 26–35.pl_PL
dc.referencesMuzioł‑Węcławowicz A. (2012), Zapotrzebowanie na społeczne mieszkania czynszowe w Polsce w 2012 r., Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRedNet Consulting raport (2015), http://rednetconsulting.pl/g/raporty_2012/publikacje/DEFICYT_MIESZKANIOWY_W_POLSCE.pdf [dostęp: 20.10.2017].pl_PL
dc.referencesSejm RP (2010), Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikora‑Fernandez D. (2010), Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi – propozycje zmian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 243, s. 185–204.pl_PL
dc.referencesSikora‑Fernandez D. (2013), Koncepcja „Smart City” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 290, s. 83–94.pl_PL
dc.referencesSuszyńska K. (2014), Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSuszyńska K. (2016), Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi w Europie, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 45(1), s. 49–60.pl_PL
dc.referencesWitakowski P. (red.) (2007), Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, praca zespołowa wykonana w trybie społecznym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Thiel M. (2005), Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, nr 3, s. 5–23.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.suszynska@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailamucz@uwm.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.09
dc.relation.volume1pl_PL
dc.subject.jelR21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record