Show simple item record

dc.contributor.authorLityński, Piotr
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:13Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24172
dc.description.abstractThe aim of the article is to identify future trends in the housing market of a developing metropolitan city. The recognition of these tendencies is crucial for the course of economic development processes in the country. Housing plays an important role in social, economic and spatial development. In empirical studies, three scenarios have been adopted for the development of the housing market. As an example, the City of Cracow, which is the second largest city in Poland with a dynamically developing economy, was chosen. Among the important conclusions is the conclusion that the pro‑supply housing activity of the national government can have a lesser impact on the development of the metropolitan housing market than the losses caused by governmental activity in areas outside the building sector (e.g.: the reform of higher education) which reduces demand for housing. Extrapolation methods were used in the conducted analyses and CSO as well as external reports served as data sources.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest rozpoznanie przyszłych tendencji kształtowania się rynku mieszkaniowego rozwijającego się miasta metropolitalnego. Owe tendencje mają znaczenie dla przebiegu procesów rozwoju gospodarczego kraju. Mieszkalnictwo odgrywa bowiem ważną rolę w rozwoju społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W badaniach empirycznych założono trzy scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego. Jako przykład wybrano Kraków – drugie co do wielkości miasto w Polsce, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Jeden z wniosków artykułu brzmi: propodażowa aktywność państwa w zakresie mieszkań w mniejszym stopniu może oddziaływać na rozwój rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego niż straty wywołane aktywnością państwa w sektorach pozabudowlanych (np. reformą szkolnictwa wyższego), które ograniczają popyt mieszkaniowy. W analizach wykorzystano metody ekstrapolacyjne, a źródła danych to GUS oraz zewnętrzne opracowania eksperckie.pl_PL
dc.language.isoplen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectdevelopment scenariosen_GB
dc.subjecthousing marketen_GB
dc.subjectmetropolisesen_GB
dc.subjectsuburbanisationen_GB
dc.subjecteconomyen_GB
dc.subjectscenariusz rozwojupl_PL
dc.subjectrynek mieszkaniowypl_PL
dc.subjectmetropoliepl_PL
dc.subjectsuburbanizacjapl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.titleScenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracowen_GB
dc.title.alternativeScenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[149]-166
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Faculty of Public Economy and Administration, Department of Regional Economy
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDe Bruyne K., Van Hove J. (2013), Explaining the Spatial Variation In Housing Process: An Economic Geography Approach, “Applied Economics”, vol. 45, no. 13, pp. 1–23, https://doi.org/10.2139/ssrn.947671.pl_PL
dc.referencesDiPasquale D., Wheaton W.C. (1996), Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice Hal, New Jersey.pl_PL
dc.referencesForyś I. (2011), Społeczno‑gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, “Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia”, vol. DCCCLXVII (793), pp. 40–45.pl_PL
dc.referencesGdakowicz A., Hozer J. (2012), Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 20(1), pp. 123–132.pl_PL
dc.referencesGordon P., Richardson H. (1997), Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?, “Journal of the American Planning Association”, vol. 63, no. 1, pp. 95–106, https://doi.org/10.1080/01944369708975727.pl_PL
dc.referencesHołuj A. (2012), Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, “Studia KPZK PAN”, vol. 140, part 2, pp. 385–390.pl_PL
dc.referencesHołuj A., (2015), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce, “Zarządzanie Publiczne”, no. 1(29), p. 23–33.pl_PL
dc.referencesJakóbik K., Kudłacz T., Lityński P. (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu “Strategia Rozwoju Krakowa 2030”, Ekspertyza zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrakowski Rynek Nieruchomości 2015 (2016), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Kraków [CREM 2015].pl_PL
dc.referencesLis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, “Zeszyty Naukowe Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju”, no. 31, pp. 2–8.pl_PL
dc.referencesLis P. (2011), Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego – wnioski dla Polski, “Finansowanie Nieruchomości”, December, pp. 15–27.pl_PL
dc.referencesLuchter B. (2016), Przemiany użytkowania w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych, [in:] A. Noworól, A. Hołuj (eds.), Społeczno‑ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowska M., Sobczak E. (2006), Modelowanie ekonometryczne rozwoju regionalnego, [in:] D. Strahl (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNeuman M. (2005), The Compact City Fallacy, “Journal of Planning Education and Research”, vol. 25, no. 1, pp. 11–26, https://doi.org/10.1177/0739456x04270466.pl_PL
dc.referencesNykiel L. (2007), Mechanizmy dynamiki i zróżnicowania cen na rynku mieszkaniowym, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 15(3–4), pp. 9–10.pl_PL
dc.referencesO’Sullivan A. (2012), Urban Economics, McGraw‑Hill, New York.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015. Monografie (2016), Narodowy Bank Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolski R., Załęczna M. (2007), Mieszkanie jako alternatywna inwestycja, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 15(3–4), pp. 105–119.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (1997), Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻelazowski K. (2017), Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 1(327), pp. 8–19.pl_PL
dc.referencesŻelazowski K. (2011), Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 19(3), pp. 98–106.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillitynskp@uek.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.10
dc.relation.volume1en_GB
dc.subject.jelR31
dc.subject.jelR32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record