Show simple item record

dc.contributor.authorFolfas, Paweł Jan
dc.contributor.authorGarlińska-Bielawska, Joanna
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:03Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24170
dc.description.abstractConcluded in 2015, the Tripartite Free Trade Area (TFTA) agreement between three regional trade arrangements in Africa (COMESA, SADC, EAC) is the first step towards creating the Continental Free Trade Area (CAFTA), planned for 2017. This article attempts to assess the importance of the TFTA agreement for the process of regional integration in Africa. The article uses an analytical and descriptive method on the basis of domestic and foreign literature sources and statistics of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Empirical studies were also conducted with the use of the Regional Trade Introversion Index (RTII). The analysis performed leads to the conclusion that the broad scope of both subjects and countries covered by the Tripartite agreement indicates that it may be a step towards a new development strategy for regional integration in Africa. However, the authors’ own study results suggest that the position of the agreement in world trade will remain unchanged.en_GB
dc.description.abstractZawarte w 2015 roku trójstronne porozumienie o wolnym handlu Tripartite Free Trade Area (TFTA) między trzema regionalnymi porozumieniami handlowymi w Afryce (COMESA, SADC, EAC) jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia kontynentalnej, afrykańskiej strefy wolnego handlu Continental Free Trade Area (CAFTA), planowanej na 2017 rok. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia zawartego porozumienia TFTA dla procesu regionalnej integracji w Afryce. W artykule zastosowano metodę analityczno‑opisową z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz danych statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD). Przeprowadzone zostały również badania empiryczne z wykorzystaniem wskaźnika wewnętrznej orientacji handlu (RTII). Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że zarówno szeroki zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy porozumienia Tripartite wskazuje, że może być ono ważnym krokiem w kierunku nowej strategii rozwoju integracji regionalnej w Afryce. Natomiast wyniki badań własnych sugerują, że nie zmieni się pozycja porozumienia w handlu światowym.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe project was financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.en_GB
dc.description.sponsorshipWydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectRegional trade agreements (RTAs)en_GB
dc.subjectTripartite Free Trade Area (TFTA)en_GB
dc.subjectContinental Free Trade Area (CFTA)en_GB
dc.subjectRegional Trade Introversion Index (RTII)en_GB
dc.subjectregionalne porozumienia handlowe (RPH)pl_PL
dc.subjectTrójstronna Strefa Wolnego Handlu (TFTA)pl_PL
dc.subjectKontynentalna Strefa Wolnego Handlu (CFTA)pl_PL
dc.subjectwskaźnik wewnętrznej orientacji handlu (RTII)pl_PL
dc.titleCzy Porozumienie Tripartite Free Trade Area (TFTA) może stać się przełomowe w procesie integracji regionalnej na kontynencie afrykańskim?pl_PL
dc.title.alternativeCan the Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement Become a Breakthrough Arrangement in Regional Integration on the African Continent?en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[135]-146
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw School of Economics, Institute of International Economics
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Global Economics Research Unit, Department of International Economic Relations
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAfrican Union Handbook (2014), African Union Commission and New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade/ManatuAorere, Addis Ababa–Wellington.pl_PL
dc.referencesBombińska E. (2016), Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich – wybrane aspekty, [in:] B. Pera, S. Wydymus (eds.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChacha M. (2014), Regional integration and the challenge of overlapping membership on trade, “Journal of International Relations and Development”, vol. 17, no. 4, pp. 522–544, http://dx.doi.org/10.1057/jird.2013.13.pl_PL
dc.referencesCzarny E., Folfas P. (2015), Ugrupowania integracyjne – etap czy bariera globalizacji? Porównawcza analiza wewnętrznej orientacji handlu, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, no. 9(945), pp. 27–28, http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0945.0902.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Garlińska‑Bielawska J. (2016), Afryka Subsaharyjska między integracją regionalną a EPAs i TTIP. Nowy wymiar relacji handlowych?, [in:] E. Czarny, M. Słok‑Wódkowska (eds.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDraper P. (2013), Breaking Free from Europe: Why Africa Needs Another Model of Regional Integration, [in:] L. Fioramonti (ed.), Regionalism in Changing World. Comparative Perspectives in the New Global Order, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesForoutan F. (1998), Regional integration in Sub‑Saharan Africa: past experience and future prospects, [in:] Ch. Milner (ed.), Developing and Newly Industrializing Countries, vol. 1, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham–Northampton.pl_PL
dc.referencesGarlińska‑Bielawska J. (2013), Problemy afrykańskiego regionalizmu gospodarczego w kontekście budowy Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej (AEC), [in:] M. Bartosik‑Purgat, J. Schroeder (eds.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesIapadre L. (2006), Regional Integration Agreements and the Geography of World Trade: Statistical Indicators and Empirical Evidence, [in:] P. de Lombarde, Assessment and Measurement Regional Integration, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesLevy Ph.I. (1999), Developing Countries and the Lure of Preferential Trade Agreements: Beware of the Hook, [in:] G. Ranis, L.K. Raut (eds.), Trade, Growth and Development. Essays in Honor of Professor T.N. Srininivasan, Elsevier, North‑Holand.pl_PL
dc.referencesMayda A.M., Steinberg Ch. (2009), Do South‑South trade agreements increase trade? Commodity‑level evidence from COMESA, “Canadian Journal of Economics”, vol. 42, no. 4, pp. 1361–1389.pl_PL
dc.referencesMcCarthy C. (2007), Is African economic integration in need of a paradigm change? Thinking out of the box on African integration, [in:] A. Bösl, W. Breytenbach, T. Hartzenberg, C. McCarthy, K. Schade (eds.), Monitoring Regional Integration, Yearbook Volume 7–2007, Trade Law Centre for Southern Africa (tralac), Stellenbosch.pl_PL
dc.referencesMichalski B. (2014), Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOppong R.F. (2010), The African Union, African Economic Community and Africa’s Regional Economic Communities: untangling a complex web, “African Journal of International and Comparative Law”, vol. 18. no. 3, pp. 92–103, http://dx.doi.org/10.3366/E0954889009000528.pl_PL
dc.referencesPera B. (2016), Wpływ preferencyjnych porozumień handlowych krajów rozwijających się na ich handel zagraniczny, [in:] B. Pera, S. Wydymus (eds.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRueda‑Junquera F. (2006), European Integration Model: Lessons for the Central American Common Market, “Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series”, vol. 6, no. 4, pp. 1–20.pl_PL
dc.referencesSandrey R. (2015), Intra‑REC trade overlapping membership: review of COMESA, EAC and SADC, tralac Working Paper no. S15WP11/2015, pp. 1–52.pl_PL
dc.referencesSchmieg E. (2015), Trade Policy Options for Sub‑Saharan Africa, TTIP, EPAs, WTO and African Integration, SWP Comments 23. April, pp. 1–8.pl_PL
dc.referencesTFTA Annex 04, Rules of Origin, pp. 1–25, https://www.tralac.org/images/Resources/Tripartite_FTA/TFTA%20Annex%2004%20Rules%20of%20Origin%20Revised%20Dec%202010.pdf [accessed: 15.04 2017].pl_PL
dc.referencesUNCTAD data, http://unctadstat.unctad.org/ [accessed: 15.03.2017].pl_PL
dc.referencesUNCTAD Handbook of Statistics (2015), http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf [accessed: 1.03.2016].pl_PL
dc.referencesUNECA (2012), Assessing Regional Integration in Africa V. Towards an African Continental Free Trade Area, Addis Ababa.pl_PL
dc.referencesŻołądkiewicz K. (2016), Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, no. 3(81), pp. 335–344, http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81–29 [accessed: 1.04.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailpfolfa@sgh.waw.pl
dc.contributor.authorEmailgarlinsj@uek.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.09
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelF14
dc.subject.jelF15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record