Show simple item record

dc.contributor.authorWałkówski, Andrzej
dc.date.accessioned2018-02-21T10:41:21Z
dc.date.available2018-02-21T10:41:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24120
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;25
dc.titleWspomnienie o Profesorze Edwardzie Potkowskim (1934–2017)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderActa Univeristatis Lodziensis. Folia Librorumpl_PL
dc.page.number[145]-158
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBrzeziński, Szymon Fudalej, Krzysztof (red.) (2012). Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930–2010. Słownik biograficzny. Warszawa: Wydaw. Neriton.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki, Marcin (1999). [Wstęp]. W: M. Drzewiecki [et al.] (red.), E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (s. 5). Warszawa–Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.pl_PL
dc.referencesEdward Potkowski (2017). W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia. Pobrane 7 września 2017, z: http://wikipedia.org/wiki/Edward_Potkowski/pl_PL
dc.referencesEdward Potkowski, Warszawa, 04.08.2017 – kondolencje (2017). Nekrologi. Wyborcza.pl. Pobrane 7 września 2017, z: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,397974,Edward-Potkowski-kondolencje.html/pl_PL
dc.referencesGigilewicz, Edward (2006). Pojęcie „piśmiennictwo pragmatyczne”. Rozważania leksykograficzne. W: J. Gancewski, A. Wałkówski (red.), Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym (s. 25–31). Olsztyn: Wydaw. ELSET.pl_PL
dc.referencesGigilewicz, Edward (2012). Zakres i znaczenie terminu „sakralność” w piśmiennictwie polskim. W: S. Bułajewski, J. Gancewski, A. Wałkówski (red.), Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym (s. 9–25). Józefów–Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi–Pracownia Wydawnicza „ElSet”.pl_PL
dc.referencesKaliszuk, Jerzy (1999). Bibliografia prac prof. dr hab. Edwarda Potkowskiego. W: M. Drzewiecki [et al.] (red.), E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (s. 7–21). Warszawa–Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1960). Motywy antyczne w sztuce renesansowej XVI wieku w Polsce. Meander, 15, 8–9, 465–475.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1963a). Eschatologia germańska. Euhemer, 1, 25–39.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1963b). Krytyka kleru w pracach Rogera Bacona (ok. 1214–1292). Euhemer, 4, 11–21.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1964). Germanów religie. W: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T. 4 (s. 203). Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1965). Mity. Warszawa: Wydaw. Iskry.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1978a). Pismo i społeczeństwo w Polsce późnego średniowiecza (XIV– –XV wiek). I. Przegląd Humanistyczny, 22, 12/159, 35–52.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1978b). Stereotyp heretyka – innowiercy w piśmiennictwie kaznodziejskim. W: B. Geremek (red.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza (s. 125–135). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1979). Pismo i społeczeństwo w Polsce późnego średniowiecza (XIV– –XV wiek). II. Pismo jako instrument polityki i propagandy. Przegląd Humanistyczny, 23, 1/160, 44–55.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1984). Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1986). Crécy–Orlean 1346–1429. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1990). Katedralisi gdańscy. Z dziejów książki w Gdańsku XV wieku. Annales Universitas Mariae Curie–Skłodowska. Lublin–Polonia, Sectio F, 45, Discernere vera ac falsa, 209–219.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1991). Paszkwile Jana z Pniew. Z dziejów kultury piśmiennej w Polsce XV wieku. W: D. Gawinowa (red.), Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (s. 483-490). Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1993). Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu – pogrunwaldzkie dary Jagiełły. W: J. Chrobaczyński, A. Jureczka, M. Śliwa (red.), Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi (s. 359–373). Kraków: Secesja. Wydaw. i Drukarnia.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1994a). Grunwald 1410. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1994b). Problemy kultury piśmiennej łacińskiego średniowiecza. Przegląd Humanistyczny, 38, 3, 21–40.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1995a). Pragmatyczna piśmienność w średniowiecznym Tyńcu. W: K. Żurowska, Benedyktyni tynieccy w średniowieczu (s. 71–91). Kraków: Wydaw. Benedyktynów Tyniec.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1995b). Zakony rycerskie. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1996). Książka w kręgu sacrum – przykład Irlandii we wczesnym średniowieczu. Przegląd Humanistyczny, 40, 1, 53–68.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (1997). Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie. W: R. Michałowski (red.), Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym (s. 265–279). Warszawa: Wydaw. DiG.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (2004a). Rycerze w habitach. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (2004b). Warna 1444. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (2006). Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (2007). Imagines verborum. O inicjałach i przestrzeni wizualnej w książce wczesnego średniowiecza. W: M. Dygo (red.), Polska. Europa. Afryka. Studia ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowakowi w sześćdziesiątą piąta rocznicę urodzin (s. 147–168). Pułtusk: Aspra.pl_PL
dc.referencesPotkowski, Edward (2011). Heretycy i inkwizytorzy. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.pl_PL
dc.referencesProf. dr hab. Edward Potkowski (2017). Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. OPI Nauka Polska: Ludzie Nauki. Pobrane 7 września 2017, z: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=29507_k=7lv6lf/pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (1987). [Rec.] Edward Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984, ss. 391. Studia Historyczne, 30, 1 (116), 149–151.pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (2000). Piśmiennictwo sakralne skryptoriów klasztorów cysterskich w Lubiążu i Henrykowie do końca XIII wieku. W: A. M. Wyrwa, J. Dobosz (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej (s. 378–390). Poznań: Wydaw. Poznańskie.pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (2001). Piśmiennictwo pragmatyczne skryptoriów cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2306, Historia, 152, 87–91.pl_PL
dc.referencesWałkówski, Andrzej (2009). Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej.pl_PL
dc.referencesZmarł prof. dr hab. Edward Potkowski (2017a). Wydział Dziennikarstwa Informacji i Biblio-logii. Uniwersytet Warszawski. Pobrane 7 września 2017, z: https://www.wdib.uw.edu.pl/ /studenci/1213-zmarl-prof-dr-hab-edward-potkowski/pl_PL
dc.referencesZmarł prof. Edward Potkowski (2017b). Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Ogłoszenia. Pobrane 7 września 2017, z: http://www.ihuw.pl/instytut/dlapracownikow/ogloszenia/zmarl-prof-edward-potkowski/pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.walkowski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.25.09
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record