Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowicz, Mariusz
dc.date.accessioned2018-02-08T14:58:25Z
dc.date.available2018-02-08T14:58:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24033
dc.description.abstractThe concept of urban amenities is an important but still not strongly expressed element of the discussion on the public dimension of housing. Amenities as a part of so called housing neighborhood are considered as public, because they form a source of externalities that affects the consumption utility of housing and urban living. In consequence, governing urban facilities can affect the efficiency of housing policy. From this point of view a key question is, which kind of amenities is considered as first and which as second‑tier by urban residents. Besides, in urban amenities studies, new approaches and tools identifying the interdependencies between housing stock and neighborhood, are implemented. The aim of this paper is an attempt to answer the question about the impact of urban amenities on the quality of housing stock. It attempts firstly to explain the notion of urban amenities, urban neighborhood effects, along with an identification of the key types and characteristics of these concepts. Secondly, it present the results of the study conducted in the city of Łódź, contributing to the identification of the scale of the impact of urban amenities on the level of living satisfaction reported by the respondents, as well as presenting the scale of the influence of these factors on the potential change of housing location. The results obtained are of an initial nature and may be the starting point for further in‑depth studies.en_GB
dc.description.abstractW dyskusji o publicznym wymiarze zasobów mieszkaniowych ważnym elementem są miejskie udogodnienia. Stanowią one istotną część tak zwanego sąsiedztwa mieszkaniowego i są publiczne w tym sensie, że są źródłem korzyści zewnętrznych wpływających na użyteczność mieszkań i jakość zamieszkania w mieście. W konsekwencji kształtowanie miejskich udogodnień może wpływać pozytywnie na skuteczność prowadzonej polityki mieszkaniowej. Z punktu widzenia badań nad udogodnieniami miejskimi wyzwaniem pozostaje jednak stwierdzenie, które udogodnienia są pierwszoplanowe, a które drugorzędne w ocenie jakości zasobów mieszkaniowych. Ponadto w badaniach tych stosowane są nowe podejścia i narzędzia, pozwalające analizować zależności między zasobami mieszkaniowymi a udogodnieniami miejskimi. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ udogodnień miejskich na jakość zasobów mieszkaniowych. W pierwszej kolejności podejmuje próbę wyjaśnienia pojęć „udogodnienia miejskie” i „sąsiedztwo mieszkaniowe” oraz wskazania ich kluczowych typów i cech charakterystycznych. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badania zrealizowanego w Łodzi, prezentującego czynniki satysfakcji z zamieszkania w poszczególnych częściach miasta. Wyniki te pośrednio przyczyniają się do oceny skali wpływu udogodnień miejskich na postrzeganą jakość zamieszkania, jak również potencjalną zmianę miejsca zamieszkania. Otrzymane rezultaty mają charakter inicjalny i mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnych, pogłębionych studiów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;332
dc.subjecturban amenitiesen_GB
dc.subjecthousingen_GB
dc.subjectneighborhooden_GB
dc.subjectLodzen_GB
dc.subjectudogodnienia miejskiepl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectsąsiedztwopl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleUdogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowychpl_PL
dc.title.alternativeUrban Amenities – an Element of Public Dimension of Housing Stocken_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number125-143
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAlonso W. (1964), Location and Land Use, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBrown C.V., Jackson P.M. (1990), Public Sector Economics, Basic Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesBrueckner J.K., Thisse J.‑F., Zenou Y. (1999), Why is central Paris rich and downtown Detroit poor? An amenity‑based theory, „European Economic Review”, no. 43, s. 91–107.pl_PL
dc.referencesDiamond D.D., Tolley G.S. (1982), The Economic Roles of Urban Amenities, [w:] D.D. Diamond, G.S. Tolley (eds.), The Economics of Urban Amenities, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesFoster S. (2011), Collective action and the urban commons, „Notre Dame Law Review”, vol. 87(1), s. 1–63.pl_PL
dc.referencesGalster G.C. (2003), Neighbourhood Dynamics and Housing Markets, [w:] T. O’Sullivan, K. Gibb (eds.), Housing Economics and Public Policy. Essays in Honour of Duncan Maclennan, Blackwell Science, Oxford.pl_PL
dc.referencesGalster G.C., Killen S. (1995), The geography of metropolitan opportunity – a reconnaissance and conceptual framework, „Housing Policy Debate”, vol. 6(1), s. 7–43.pl_PL
dc.referencesGlaeser E.L., Kolko J., Saiz A. (2001), Consumer City, „Journal of Economic Geography”, vol. 1(1), s. 27–50.pl_PL
dc.referencesGutta K., Czerepko J., Pangsy‑Kania S. (2015), Zestaw analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi, opracowanie eksperckie na potrzeby projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, Eu‑Consult, Łódź.pl_PL
dc.referencesHirshleifer J. (1970), Investment, Interest and Capital, Prentice Hall, Englewood Cliffs–New York.pl_PL
dc.referencesHoyt H. (1939), The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities, Government Printing Office, Washington.pl_PL
dc.referencesIaione C. (2012), City as commons, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/8604/Iaione_prelversion.pdf [dostęp: 29.11.2016].pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Bergier T. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.pl_PL
dc.referencesKucharska‑Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Lancaster K. (1966), A new approach to consumer theory, „Journal of Political Economy”, no. 74, s. 132–157.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Sagan I . (2011), The Socio‑spatial Restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”, vol. 48(9), s. 1789–1809.pl_PL
dc.referencesMilewski R., Kwiatkowski E. (2007), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesO’Brien D. (2012), Managing the urban commons. The relative influence of individual and social incentives on the treatment of public space, „Human Nature”, no. 23, s. 467–489.pl_PL
dc.referencesOlson M. (1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and Theory of Groups, Harvard University Press, London.pl_PL
dc.referencesPolko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesReckfold J.T.R. (2011), Three Myths About Affordable Housing, Delivered as the John T. Dunlop Lecture, Harvard University, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E. (2015), Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E., Zasina J. (2016), Ekonomia miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWhitehead C.M.E. (2003), The Economics of Social Housing, [w:] T. O’Sullivan, K. Gibb (eds.), Housing Economics and Public Policy. Essays in Honour of Duncan Maclennan, Blackwell Science, Oxford.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Zasina J. (2016), Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzenna starzejącego się miasta, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 21, s. 165–176.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.332.09
dc.relation.volume6pl_PL
dc.subject.jelR21
dc.subject.jelR23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record