Show simple item record

dc.contributor.authorZawadzki, Kamil
dc.contributor.authorWojdyło, Monika
dc.date.accessioned2018-02-08T14:58:25Z
dc.date.available2018-02-08T14:58:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24032
dc.description.abstractThe article analyzes the differentiation of selected characteristics of the primary identity (age, sex) and the secondary identity (education, professional experience) of workers employed in the small enterprises in Poland. We extracted data on over 146 thousands workers employed in 7,2 thousands small enterprises out of the individual data base Z–12 (report on structure of wages by occupations). The research shows that within small businesses in Poland the identity of workers varies considerably, especially as regards the secondary one. That diversity is significantly differentiated accordingly to the size and the industry of the employer. Identified instruments of diversity management may help to optimize the human capital also in the small businesses in Poland.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza zróżnicowania zatrudnienia ze względu na wybrane elementy tożsamości pierwotnej i wtórnej w organizacjach w Polsce zatrudniających od 10 do 40 pracowników. Dane o ponad 146 tys. zatrudnionych w 7,2 tys. małych zakładów pracy zostały pozyskane ze sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów Z–12. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać, że wśród objętych badaniem pracowników małych przedsiębiorstw w Polsce występuje znaczne zróżnicowanie tożsamości, szczególnie w jej wtórnym wymiarze. Zidentyfikowano także istotną dywersyfikację tego zróżnicowania w odniesieniu do firm o różnej wielkości i działających w różnych branżach. Wykazano również, że instrumenty zarządzania różnorodnością mogą poprawić funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;332
dc.subjectdiversity managementen_GB
dc.subjectsmall enterprisesen_GB
dc.subjectlabour force differentiationen_GB
dc.subjectzarządzanie różnorodnościąpl_PL
dc.subjectmałe przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie zasobów pracypl_PL
dc.titleZróżnicowanie tożsamości pierwotnej i wtórnej pracowników małych przedsiębiorstw w Polscepl_PL
dc.title.alternativeDifferentiation of Workers’ Primary and Secondary Identity in the Small Enterprises in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number111-123
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesArredondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives: A blueprint for planning and implementation, Sage Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesGUS (2014), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2016), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohnston W., Packer A. (1987), Workforce 2000, Hudson Institute, Indianapolis.pl_PL
dc.referencesKawka T. (2010), System motywowania kadr menedżerskich w MSP, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKirton G., Greene A. (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach, Butterworth‑Heinemann, Oxford–Burlington.pl_PL
dc.referencesKufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (red.) (2010), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRak E. (2015), Potrzeba rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań, „Management Forum”, vol. 3, nr 3, s. 20–27.pl_PL
dc.referencesSzaban J.M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 149–160.pl_PL
dc.referencesSzepelska A. (2013), Przedsiębiorczość kobiet na tle rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim, „Economics and Management” nr 2, s. 139–151.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 63–78.pl_PL
dc.referencesWalczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E‑mentor”, czerwiec, http://www.e‑mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 [dostęp: 7.08.2017].pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiemba M., Świerszczak K. (2011), Mechanizm kształtujący wynagrodzenia w podmiotach z sektora MSP w 2008 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 685, s. 691–704.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkamil.zawadzki@umk.pl
dc.contributor.authorEmailmwojdylo@umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.332.08
dc.relation.volume6pl_PL
dc.subject.jelM14
dc.subject.jelM54
dc.subject.jelJ82
dc.subject.jelJ24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record