Show simple item record

dc.contributor.authorMajdzińska, Anna
dc.date.accessioned2018-01-29T09:51:35Z
dc.date.available2018-01-29T09:51:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23955
dc.description.abstractThe main aim of the article was to analyse the changes in the Polish population structure observed since the political transformation and expected in the next few years. The analysis focused also on the spatial differentiation of both processes, population ageing (indicated with several meas­ures) and dynamics of population ageing in Poland in the years 2002, 2014, 2020, which were conducted at the level of voivodships, poviats and gminas. The statistical data concerning the age structure in Poland were provided by the Central Statistical Office in Poland.en_GB
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiona została analiza zmian w strukturze wieku ludności Polski, obserwowana od początku okresu transformacji ustrojowej i spodziewana w perspektywie następnych lat. Analiza ta została pogłębiona badaniem przestrzennego zróżnicowania zaawansowania starości demograficznej (ocenionej za pomocą kilku mierników) oraz dynamiki procesu starzenia się w Polsce w latach 2002, 2014 i 2020, przeprowadzonym na poziomie województw, powiatów i gmin. Źródło danych wykorzystanych w badaniu stanowiły informacje dotyczące struktury wieku ludności w Polsce i w mniejszych jednostkach terytorialnych, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;331
dc.subjectpopulation ageing processen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectvoivodshipsen_GB
dc.subjectdemograficzne starzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectmiary starościpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectwojewództwapl_PL
dc.titleZróżnicowanie terytorialne starzenia się ludności Polskipl_PL
dc.title.alternativeSpatial Differentiation of the Population Ageing Process in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number71-90
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.references Abramowska‑Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, nr 1(159), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się, „Studia Demograficzne”, nr 2(146), s. 3–16.pl_PL
dc.referencesDługosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGavrilova N.S., Gavrilov L.A. (2009), Rapidly aging populations: Russia/Eastern Europe, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International Handbook of Population Aging, vol. 1, Springer.pl_PL
dc.referencesGUS (2014a), Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050 (opracowana w 2014 r.), http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/prognoza‑ludnosci/prognoza‑dla‑powiatow‑i‑miast‑na‑prawie‑powiatu‑oraz‑podregionow‑na‑lata– 2014–2050‑opracowana‑w–2014‑r‑,5,5.html [dostęp: 18.02.2016].pl_PL
dc.referencesGUS (2014b), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014c), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja‑demograficzna‑osob‑starszych‑i‑konsekwencje‑starzenia‑sie‑ludnosci‑polski‑w‑swietle‑prognozy‑na‑lata–2014–2050,18,1.html [dostęp: 22.07.2015].pl_PL
dc.referencesGUS (2015a), Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl [dostęp: 11.01.2016].pl_PL
dc.referencesGUS (2015b), Rocznik Demograficzny 2015, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaa D.J. van de (2002), The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29.01.2002, http://www.ipss.go.jp/webj‑ad/WebJournal. files/population/2003_4/Kaa.pdf [dostęp: 10.02.2010].pl_PL
dc.referencesKalache A., Barreto S.M., Keller I . (2005), Global ageing: the demographic revolution in all cultures and societies, [w:] M.L. Johnson (ed.), The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKirk D. (1996), Demographic transition theory, „Population Studies”, vol. 3, no. 50, s. 361–387.pl_PL
dc.referencesKotowska I .E. (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] I. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, „Monografie i Opracowania”, nr 461, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T., Majdzińska A. (2012), Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, [w:] A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKurek S. (1998), Zróżnicowanie przestrzenne procesu starzenia się ludności Europy w latach 1960–1996 w świetle wybranych mierników, „Czasopismo Geograficzne”, nr 69, z. 3–4, s. 261–274.pl_PL
dc.referencesKurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurkiewicz J. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno‑ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesLesthaeghe R. (2010), The unfolding story of the second demographic transition, Research report 10–969, January 2010, Population Studies Center, University of Michigan, Institute for Social Research, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10–696.pdf [dostęp: 17.04.2017].pl_PL
dc.referencesNyce S.A., Schieber S. (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkólski M. (1990), Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRowland D.T. (2009), Global population aging: history and prospects, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International handbook of population aging, Springer.pl_PL
dc.referencesUhlenberg P. (2005), Demography of aging, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (eds.), Handbook of population, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 38).pl_PL
dc.contributor.authorEmaila_majdzinska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/10.18778/0208-6018.331.05
dc.relation.volume5pl_PL
dc.subject.jelJ1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record