Show simple item record

dc.contributor.authorChodnicka-Jaworska, Patrycja
dc.date.accessioned2018-01-29T09:51:35Z
dc.date.available2018-01-29T09:51:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23954
dc.description.abstractThe basic goal of the article is analyse the current regulations about credit rating agency and their activity in European Union and United States and answer the question which one the issuer or investor paid credit rating model is better, as a result building the own credit rating management model. It has been made a literature review abut actual models of risk management. Then are presented the current trends and propositions of changes in regulations. There have been described models: “issuer pays” and “investor pays” and introduced the original model management agency, taking into account the rating of four players, namely: the investor, issuer, rating agency and supervisory institutions. It has been put the following hypothesis: The introduction of regulations on credit rating agencies and credit ratings, improve the social welfare and the quality of the presented notes.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza aktualnych przepisów regulujących działalność agencji ratingowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, a także odpowiedź na pytanie, który z modeli: „emitent płaci” czy „inwestor płaci” jest lepszy z punktu widzenia funkcjonowania rynku finansowego i w związku z tym zbudowanie autorskiego modelu zarządzania agencją ratingową. Dokonano również przeglądu literatury dotyczącej aktualnych modeli zarządzania ryzykiem. Następnie zaprezentowano bieżące trendy i propozycje zmian w przepisach. Opisano modele „emitent płaci” i „inwestor płaci” oraz przedstawiono autorski model zarządzania agencja ratingową przy uwzględnieniu czterech graczy, a mianowicie: inwestora, emitenta, agencji ratingowej oraz instytucji nadzorczej. Postawiono hipotezę badawczą, że wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących agencji ratingowych oraz credit ratingów poprawia wypłatę społeczną oraz podnosi jakość prezentowanych not.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;331
dc.subjectagencja ratingowapl_PL
dc.subjectcredit ratingpl_PL
dc.subjectmodel „inwestor płaci"pl_PL
dc.subjectmodel „emitent płaci”pl_PL
dc.titleZarządzanie agencjami ratingowymi – zmodyfikowany model „emitent płaci”pl_PL
dc.title.alternativeManagement of Credit Rating Agencies – Modified “Issuer‑Pays” Modelen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number51-70
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Faculty of Management
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBecker B., Milbourn T.T. (2011), How did increased competition affect credit ratings?, „Journal of Financial Economics”, vol. 101, s. 493–514, doi: 10.3386/w16404.pl_PL
dc.referencesBehn M., Haselmann R., Vig V . (2014), Limits of model based regulation, „LBS Working Paper”, no. 27, s. 1–48.pl_PL
dc.referencesBolton P., Freixas X., Shapiro J. (2012), The credit ratings game, „Journal of Finance”, vol. 67(1), s. 85–111, doi: 10.3386/w14712.pl_PL
dc.referencesBongaerts D. (2014), Alternatives for issuer – paid credit rating agencies, „ECB Working Paper”, vol. 1703, August.pl_PL
dc.referencesBongaerts D., Cremers K., Goetzmann W. (2012), Tiebreaker: Certification and multiple credit ratings, „Journal of Finance”, vol. 67(1), s. 113–152, doi: 10.1111/j.1540–6261.2011.01709.pl_PL
dc.referencesCamanho N., Deb P., Liu Z. (2012), Credit rating and competition, „LSE Working Paper”, no. 653, s. 1–42.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/ UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych.pl_PL
dc.referencesEllul A., Jotikasthira P., Lundblad C.T. (2011), Regulatory pressure and fire sales in the corporate bond market, „Journal of Financial Economics”, vol. 101(3), s. 596–620, doi: 10.1016/j.jfineco.2011.03.020.pl_PL
dc.referencesGriffin J.M., Nickerson J., Tang D.Y. (2013), Rating shopping or catering? An examination of the response to competitive pressure for CDO credit ratings, „Review of Financial Studies”, vol. 26(9), s. 2270–2310, doi: 10.1093/rfs/hht036.pl_PL
dc.referencesKashyap A.K., Kovrijnykh N. (2013), Who should pay for credit ratings and how?, „NBER Working Paper”, no. 18923.pl_PL
dc.referencesKisgen D.J., Strahan P.E. (2010), Do regulations based on credit ratings affect a firm’s cost of capital?, „Review of Financial Studies”, vol. 23(12), s. 4324–4347, doi: 10.1093/rfs/hhq077.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2014), Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wykonalności utworzenia sieci mniejszych agencji ratingowych, COM/2014/0248.pl_PL
dc.referencesKomitet Stabilności Finansowej (2014), Thematic Review of the FSB Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings – Final Report.pl_PL
dc.referencesMathis J., McAndrews J., Rochet J.‑C. (2009), Rating the Raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies?, „Journal of Monetary Economics”, vol. 56, s. 657–674.pl_PL
dc.referencesOpp C.C., Opp M.M., Harris M. (2013), Rating agencies in the face of regulation, „Journal of Financial Economics”, vol. 108(1), s. 46–61, doi: 10.1016/j.jfineco.2012.10.011.pl_PL
dc.referencesPagano M., Volpin P. (2010), Credit ratings failures and policy options, „Economic Policy”, vol. 25(62), s. 401–431, doi: 10.1002/9781444390261.ch6.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) 2015/1 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących okresowych sprawozdań o opłatach pobieranych przez agencje ratingowe, na potrzeby bieżącego nadzoru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) 2015/3 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych.pl_PL
dc.referencesSangiorgi F., Sokobin J., Spatt C. (2009), Credit‑rating shopping, selection and the equilibrium structure of ratings, „Carnegie Mellon University Working Paper”.pl_PL
dc.referencesSkreta V., Veldkamp L. (2009), Ratings shopping and asset complexity: A theory of ratings inflation, „Journal of Monetary Economics”, vol. 56(5), s. 678–695, doi: 10.3386/w14761.pl_PL
dc.referencesXia H. (2014), Can investor‑paid credit rating agencies improve the information quality of issuer‑paid rating agencies?, „Journal of Financial Economics”, vol. 111(2), s. 450–468, doi: 10.1016/j.jfineco.2013.10.015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpchodnicka@wz.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.331.04
dc.relation.volume5pl_PL
dc.subject.jelcredit rating agency
dc.subject.jelcredit rating
dc.subject.jelmodel „investor‑pays”
dc.subject.jelmodel „issuer‑pays”


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record