Show simple item record

dc.contributor.authorŻółtaszek, Agata
dc.contributor.authorOlejnik, Alicja
dc.date.accessioned2018-01-29T09:51:34Z
dc.date.available2018-01-29T09:51:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23952
dc.description.abstractDiseases of affluence (diseases of the twenty‑first century, Western diseases) by definition should have higher prevalence and/or mortality rates in richer and more developed countries than in poorer, underdeveloped states. Therefore, it has been indicated that it is the civilizational progress (directly or indirectly via changes in lifestyle, diet, physical activity, stress, etc.) that stimulates epidemic outbreaks of some illnesses (cancer, diseases of respiratory and cardiovascular systems, diabetes, mental disorders). On the other hand substantial financial resources, highly qualified medical personnel, and cutting‑edge technology of richer states, should allow for effective prevention, diagnostics, and treatment of these diseases. The European Union as a whole, as well as all its member states and their regions, may be considered “highly developed” in terms of economy. Does it, however, mean that EU can be perceived as homogeneous as far as the diseases of affluence epidemiology is concerned? Are the relatively small differences in economic regional development (compered to worldwide inequalities) a significant factor in the spatial distribution of the diseases of affluence? To evaluate the possible dispersion in the epidemiology of some of the so called Western diseases and their relation to regional development, tools of spatial statistics have been incorporated. The research covers 261 EU NUTS 2 regions for the years 2003–2010. This research may provide some insight into the existence of hypothetical diseases of affluence as well as help recognize spatial patterns of prevalence and mortality rates for these illnesses.en_GB
dc.description.abstractChoroby cywilizacyjne z definicji charakteryzują się większą zachorowalnością i/lub umieralnością w krajach wysoko rozwiniętych niż w tych mniej rozwiniętych. Dlatego można spotkać się z hipotezą, że to rozwój cywilizacji (bezpośrednio lub pośrednio, przez zmiany w diecie, stylu życia, aktywności fizycznej, stres itp.) stymuluje zachorowalność na pewne choroby (nowotwór, choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzyca, choroby psychiczne). Z drugiej strony zasoby finansowe, wykwalifikowany personel medyczny, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w krajach bogatszych powinny znaleźć odzwierciedlenie w efektywniejszej prewencji, diagnostyce i leczeniu tych chorób. Unia Europejska – jako całość, jak również poszczególne państwa członkowskie i regiony – uznawana jest za obszar wysoko rozwinięty gospodarczo i społecznie. Czy oznacza to zatem, że jest ona jednorodna pod względem epidemiologii chorób cywilizacyjnych? Czy stosunkowo małe różnice w poziomie ekonomicznego rozwoju regionalnego (w porównaniu z nierównościami światowymi) stanowią istotną determinantę przestrzennego rozkładu chorób cywilizacyjnych? W celu zbadania potencjalnych dyspersji w epidemiologii prawdopodobnych chorób cywilizacyjnych i ich związku z rozwojem regionalnym zastosowano narzędzia statystyki przestrzennej. Badanie obejmuje 261 regionów NUTS 2 UE w latach 2003–2010. Niniejsza analiza może dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy choroby cywilizacyjne istnieją i jaki jest rozkład ich zachorowalności.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;331
dc.subjectdiseases of affluenceen_GB
dc.subjecthealthen_GB
dc.subjectsocioeconomic developmenten_GB
dc.subjectspatial analysisen_GB
dc.subjectchoroby cywilizacyjnepl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectrozwój ekonomiczno‑społecznypl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.titleEconomic Development and the Spread of Diseases of Affluence in EU Regionsen_GB
dc.title.alternativeRozwój regionalny i epidemiologia chorób cywilizacyjnych w regionach UEpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number23-37
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Spatial Econometrics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAnselin L. (1988), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publications, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesAue W. (2009), Człowiek w środowisku: podręcznik. Cz. 1, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (1993), Podstawy epidemiologii, trans. N. Szeszeni-Dąbrowska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.pl_PL
dc.referencesCliff A., Ord J.K. (1981), Spatial Processes: Models and Applications, Pion, London.pl_PL
dc.referencesEurostat Glossary: Standardised death rate, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/Glossary:Standardised_death_rate_(SDR) [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.referencesEurostat: Products manuals and guidelines, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products‑manuals‑and‑guidelines/‑/KS‑RA–13–028 [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.referencesKotarski H. (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesLink K. (2007), Understanding New, Resurgent, and Resistant Diseases: How Man and Globalization Create and Spread Illness, Greenwood Publishing Group, Westport.pl_PL
dc.referencesMoran P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, “Biometrika”, no. 37, pp. 17–23.pl_PL
dc.referencesPorta M. (2008), A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesReport of Eurostat’s task force: Revision of the European Standard Population 2013, http://ec.eu­ropa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS‑RA–13–028‑EN.PDF/e713fa79–1add–44e8‑b23d–5e8fa09b3f8f [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.referencesSchneider D., Lilienfeld D.E. (2011), Public Health: The Development of a Discipline, Twentieth-Century Challenges, Rutgers University Press, London.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWinkleby M.A., Jatulis D.E., Frank E., Fortmann S.P. (1992), Socioeconomic status and health: how education, income, and occupation contribute to risk factors for cardiovascular disease, “American Journal of Public Health”, vol. 82, no. 6, pp. 816–820.pl_PL
dc.referencesWHO Report: A Global Brief on Hypertension: Silent Killer, Global Public Health Crisis (2013), http://chronicconditions.thehealthwell.info/search‑results/global‑brief‑hypertension‑silent‑killer‑global‑public‑health‑crisis [accessed: 5.02.2017].pl_PL
dc.referencesWHO Report: ATLAS on Substance Use (2010), Chapter 1. Psychoactive substance use: epidemiology and burden of disease, http://www.who.int/substance_abuse/publications/treatment/en/ [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.referencesWHO Report: Global Report on Urban Health (2016), http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban‑global‑report/en/ [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.referencesWHO Report: Global status report on noncommunicable diseases 2010 (2011), http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/ [accessed: 25.06.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailzoltaszek@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailolejnika@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.331.02
dc.relation.volume5en_GB
dc.subject.jelC46
dc.subject.jelC38
dc.subject.jelI14
dc.subject.jelI15
dc.subject.jelO18
dc.subject.jelO57


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record