Show simple item record

dc.contributor.authorAwedyk, Matylda
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:09:00Z
dc.date.available2017-10-31T08:09:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAwedyk M., Wielodyscyplinarne planowanie turystyczne w kontekście badań nad przyszłością, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25-35, doi: 10.18778/7969-831-8.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23096
dc.description.abstractPlanowanie turystyczne jest postrzegane jako działanie zorientowane na przyszłość. W zależności od możliwości rozwoju danego zjawiska, a także pożądanych rezultatów jego kierunków rozpatrywane są różne scenariusze oraz techniki badawcze. Celem głównym pracy jest przedstawienie możliwości wielodyscyplinarnego podejścia do planowania turystycznego w kontekście badań nad przyszłością rozwoju turystyki w Polsce. Wykazano relacje, jakie tworzą się pomiędzy przyjętym podejściem badawczym oraz kryteriami (ekonomicznymi, przestrzennymi, społecznymi i systemowymi) a podejmowanymi działaniami, które są wykorzystywane w analizach przyszłości, czyli prognozowaniem, przepowiadaniem i badaniem eksperckim. Każde z tych działań ma inne założenia podstawowe, korzysta z innych technik oraz dostarcza różnego rodzaju prognoz i inaczej traktuje element niepewności, czyli ryzyko. Opracowanie ma charakter przeglądowy, w którym istotna rolę odgrywa analiza światowej literatury i podejmowanej dyskusji o zastosowaniu odpowiednich technik badawczych w odniesieniu do planowania i scenariuszy rozwoju przyszłych zdarzeń, a także wskazanie zasadności i potrzeby stosowania tychże metod w przypadku planowania turystycznego w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractTravel planning is understood as a future-oriented action. Depending on the development opportunities of the phenomenon and the desired results different future scenarios and techniques of research methods are considered. The main objective of this article is to present the possibilities of a multidisciplinary approach to tourism planning in the context of the future development of tourism in Poland. Has been shown the relationship formed between the adopted research approach and criteria (economic, spatial, social and systemic) and taken actions that are used in the analysis of the future, namely forecasting, envisioning and polling. Article is a review, where an important role plays the analysis of world literature and undertaken discussions on the use of appropriate research techniques for the scenario planning in the development of future events. I considers the indication of the merits and need for these methods in relation to the planning of tourism in Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectbadania nad przyszłościąpl_PL
dc.subjectplanowanie turystycznepl_PL
dc.subjectmetody i techniki badań nad przyszłościąpl_PL
dc.subjectinterdyscyplinarność badan naukowychpl_PL
dc.subjectfuture studiespl_PL
dc.subjecttourism planningpl_PL
dc.subjectmethods and techniques in future studiespl_PL
dc.subjectinter-disciplinary of researchpl_PL
dc.titleWielodyscyplinarne planowanie turystyczne w kontekście badań nad przyszłościąpl_PL
dc.title.alternativeThe multidisciplinary tourism planning in the context of future studiespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number25-35pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniupl_PL
dc.referencesCOLE S., 2007, Dare to Dream: Bringing Futures into Planning, „Journal of the American Planning Association”, 67 (4), s. 372–383.pl_PL
dc.referencesCORNISH E., 2005, Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society, Bethesda.pl_PL
dc.referencesDROR Y., 1973, The planning process, International Review of Administrative Sciences, 29 (1), s. 46–58.pl_PL
dc.referencesencyklopedia.pwn.pl; 04.2015.pl_PL
dc.referencesFALUDI A., 1973, Planning Theory, Pergamon Press Ltd., Oxford, UK.pl_PL
dc.referencesFRIEDMANN J., 1987, Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesHALL M.C., 2008, Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Pearson Education Ltd., Essex.pl_PL
dc.referencesHENDERSON H., 1978, Alternative Futures: The End of Economics, Berkely Windhover Books, New York.pl_PL
dc.referencesKARPIŃSKI A., 2009, Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością, Warszawa, s. 30–33.pl_PL
dc.referencesKHAN H., WIENER A., 1967, The year 2000, Macmillan, Londyn.pl_PL
dc.referencesKRAUZ-MOZER B., 2009, Politologia z punktu widzenia metodologii sensu largo [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesLOWENTHAL D., 1995, The forfeit of the future, „Futures”, 27 (4), s. 385–395.pl_PL
dc.referencesMARSH D., FURLONG P., 2006, Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 408–414.pl_PL
dc.referencesMASINI E., 1993, Why Futures Studies?, Grey Seal Books, London.pl_PL
dc.referencesMEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., BEHRENS W.W. III, 1972, The Limits to Growth. A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, Universe Books, New York.pl_PL
dc.referencesMYERS D., KITSUSE A., 2000, Constructing the future in planning: A survey of theories and tools, „Journal of Planning Education and Research”, 19, s. 221–231.pl_PL
dc.referencesPARIS C., 1982, Critical Readings in Planning Theory, Pergamon Press Ltd., Oxford UK.pl_PL
dc.referencesPOSTMA A., 2001, An approach to for integrated development of quality tourism, [w:] N. Andrews, S. Flanagan, J. Ruddy (red.), Tourism Destination Planning, 10 Jubileuszowa Konferencji ATLAS, Tourism, innovation and regional development, Tourist Research Center, Institute of Technology, Dublin.pl_PL
dc.referencesPOSTMA A., 2013, Anticipating the future of European tourism, [w:] A. Postma, I. Yeoman, J. Oskam, The Future of European Tourism, European Tourism Futures Institute, Leeuwarden, s. 290–305.pl_PL
dc.referencesPOSTMA A., SPRUYT E., CAVAGNARO E, 2013, Sustainable Tourism 2040. A Manifesto, European Tourism Futures Institute, Leeuwardenpl_PL
dc.referencesRAZAK V, 2000, Anticipatory anthropology, „Futures”, 27 (4), s. 717–729.pl_PL
dc.referencesSAJDUK A., 2010, Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywne prognozowanie?, www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=274; 04.2015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailawedyk@awf.poznan.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska