Show simple item record

dc.contributor.authorLatosińska, Jolanta
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-27T07:48:42Z
dc.date.available2017-10-27T07:48:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLatosińska J., Włodarczyk B., Badania turystyczno-kulturalne wykorzystania zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 75-99, doi: 10.18778/7969-831-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23082
dc.description.abstractArtykuł podejmuje tematykę rekonstrukcji i rewitalizacji obiektów zabytkowych na przykładzie zamku królewskiego w Inowłodzu. Autorzy prześledzili funkcjonowanie obiektu w okresie roku po odbudowie i wprowadzeniu nowych funkcji w zamku. Zbadano zarówno funkcję turystyczną (wielkość, sezonowość, zasięg ruchu turystycznego) jak i opinie na temat zrealizowanej inwestycji wśród turystów i mieszkańców gminy Inowłódz. Scharakteryzowano pozostałe funkcje zamku (m.in. kulturalną, edukacyjną i konferencyjną) wykorzystując rejestry odwiedzin pozyskane w Gminnym Ośrodku Kultury i bibliotece zlokalizowanych w obiekcie. W toku badań i analiz określono regionalne znaczenie zamku jako atrakcji turystycznej.pl_PL
dc.description.abstractThe article's subject is reconstruction and revitalization of historic monument on the example of royal castle in Inowłódz. Authors have analyzed functioning of the object since its revitalization. Tourist function (size, seasonality and scope of tourism), as well as tourists and local communities opinions about the investment were analyzed. Moreover, on the basis of registers acquired from municipal culture center and local library, other castle's functions were described (i.a.: cultural, educational and conference). According to the above mentioned research and analysis the regional meaning of the castle as a tourist attraction was specified.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectzamekpl_PL
dc.subjectInowłódzpl_PL
dc.subjectrekonstrukcjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectodbudowapl_PL
dc.subjectruch turystycznypl_PL
dc.subjectfunkcja turystycznapl_PL
dc.subjectcastlepl_PL
dc.subjectreconstructionpl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjecttourist migrationpl_PL
dc.subjecttourist functionpl_PL
dc.titleBadania turystyczno-kulturalne wykorzystania zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcjipl_PL
dc.title.alternativeCultural-tourist use of the royal castle in Inowłódz in the first year after reconstructionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number75-99pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAUGUSTYNIAK J., 2013, Zamek w Inowłodzu na tle dziejów miasta, wyd. Gmina Inowłódz w ramach projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w latach 2007–2013).pl_PL
dc.referencesGUERQUIN B., 1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKAJZER L., KOŁODZIEJSKI S., SALM J., 2004, Leksykon zamków w Polsce, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMILESKA I., 1998, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiepełnosprawni w województwie łódzkim. Analizy statystyczne, 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesPILICHOWIE M. i P., 1999, Polska. Ilustrowany przewodnik, Sport i Turystyka, Muza S.A., Warszawa.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm”, 21/1-2, s. 59–66.pl_PL
dc.referencesWniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Tytuł projektu: „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolanta.latosinska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailbogdan.wlodarczyk@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska