Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Anna
dc.contributor.editorDomańska, Aldona
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-10-17T11:41:49Z
dc.date.available2017-10-17T11:41:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMichalak A., Zasada suwerenności a ochrona porządku konstytucyjnego. Kilka uwag o roli organizacji międzynarodowych w utrzymaniu bezpieczeństwa ustrojowego państw członkowskich, [w:] Domańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [85]-99, doi: 10.18778/8088-830-2.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-830-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22963
dc.descriptionKsięga dedykowana prof. dr. hab. Michałowi Domagale poświęcona jest tematyce związanej z Jego zainteresowaniami naukowymi – zasadami ustroju współczesnych państw. To zbiór artykułów napisanych przez Jego uczniów, kolegów i przyjaciół z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Teksty dotyczą zasady suwerenności i odnoszą się do rozwiązań ustrojowych polskich bądź wybranych państw europejskich, w przeszłości należących do bloku państw socjalistycznych, a także problemów związanych z członkostwem suwerennego państwa w organizacjach międzynarodowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDomańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleZasada suwerenności a ochrona porządku konstytucyjnego. Kilka uwag o roli organizacji międzynarodowych w utrzymaniu bezpieczeństwa ustrojowego państw członkowskichpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[85]-99pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-831-9
dc.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesBrzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCiapała J., Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych, lecz czy wystarczających?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.pl_PL
dc.referencesFehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKociubiński J., Przestrzeganie prawnomiędzynarodowych standardów ustroju państwa (analiza działalności Komisji Weneckiej), „Państwo i Prawo” 2016, nr 12.pl_PL
dc.referencesKuźniar R., Prawa Człowieka. Prawo, instytucje, stosunku międzynarodowe, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek prawny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.pl_PL
dc.referencesOsierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp 02.03.2017).pl_PL
dc.referencesSekściński A., Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” 2013, http://oapuw.pl/e-politikon-nr-62013/ (dostęp 29.12.2016).pl_PL
dc.referencesWiebusch M., The role of regional organizations in the protection of constitutionalism, International IDEA Discussion Paper 17/2016, http://www.idea.int/news-media/news?field_workregion_target_id=280627 (dostęp 29.12.2016).pl_PL
dc.referencesWinczorek P., Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, „Państwo i Prawo” 2004, nr 11.pl_PL
dc.referencesWiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWojtyczek K., Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawnym, „Państwo i Prawo” 1994, nr 9.pl_PL
dc.referencesZięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Liblinensia” 2014, nr 22.pl_PL
dc.referencesTraktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569).pl_PL
dc.referencesTraktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 202 z 07.06.2016).pl_PL
dc.referencesStatut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U.1994.118.565).pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U.1993.61.284).pl_PL
dc.referencesOświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.285).pl_PL
dc.referencesOświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie (Dz.U.1994.118.566).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U.1992.85.427).pl_PL
dc.referencesTraktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864) oraz stanowiący jego integralną część – Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej.pl_PL
dc.referencesTraktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z 24.12.2002).pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.1977.38.167).pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 49.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 7 listopada 2005 r., sygn. akt P 20/04, OTK ZU nr 10/A/2005, poz. 111.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 22 września 2006 r., sygn. akt U 4/06, OTK ZU nr 8/A/2006, poz. 109.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt K 54/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 25.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt K 45/07, OTK ZU nr 1/A/2009, poz. 3.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt K 32/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 110.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt Kp 1/15, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 147.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt K 39/16, OTK ZU nr A/2016, poz. 71.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-830-2.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska