Turystyka polska w latach 1989-2009
Red. Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska
Łódź 2011

Tematem przewodnim niniejszego zeszytu jest problematyka zmian, jakie dokonały się w turystyce polskiej po roku 1989. Poszczególne części opracowania dotyczą przemian organizacyjnych oraz instytucjonalnych polskiej turystyki, nowych produktów i ofert zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, zaangażowania samorządów w rozwój turystyki, zmian w organizacji i użytkowaniu szlaków turystycznych, a także zachowań turystycznych Polaków. Wszystkie te zagadnienia starano się pokazać w kontekście zmian politycznych, społecznych, demograficznych i gospodarczych, które stanowią nieodłączne atrybuty współczesnej Polski.

SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji

SAMORZĄDY, WŁADZE LOKALNE I REGIONALNE W POLSCE DLA TURYSTYKI

2. Rola samorządu lokalnego i branży turystycznej w kształtowaniu systemu informacji turystycznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
ANNA GARDZIŃSKA, DAWID MILEWSKI, ADAM PAWLICZ
3. Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku
EWA SZAFRAŃSKA, BOGDAN WŁODARCZYK
4. Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce
ANDRZEJ STASIAK, AGNIESZKA ROCHMIŃSKA

MIEJSCOWOŚĆ I REGION W POLSCE DLA TURYSTÓW

5. Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989–2009
MARTA DEREK
6. Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989–2010
KRZYSZTOF SZPARA, MAGDALENA SKAŁA
7. Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa wielkopolskiego w latach 1995– 2009
ALEKSANDRA SPYCHAŁA, SYLWIA GRAJA‐ZWOLIŃSKA
8. Funkcja turystyczna Spały
JOLANTA LATOSIŃSKA, MARCIN ŻEK
9. Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo‐wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009)
MARIUSZ MIEDZIŃSKI

WYBRANE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE

10. Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania
PIOTR ZMYŚLONY
11. Zmiany w strukturze kanałów rezerwacji usług hotelowych
MICHAŁ MALARZ
12. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych w świetle opinii przewodników i turystów
MATEUSZ ROGOWSKI
13. Znakowane szlaki turystyczne w latach 1989–2009
JOLANTA ŚLEDZIŃSKA

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW – WYBRANE PRZYKŁADY

14. Turystyka egzotyczna Polaków jako jedna z form turystyki poznawczej
MATYLDA AWEDYK
15. Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso
JOANNA KOWALCZYK‐ANIOŁ

Recent Submissions