Show simple item record

dc.contributor.authorSkowronek, Ewa
dc.contributor.authorBrzezińska-Wójcik, Teresa
dc.contributor.authorŚwieca, Andrzej
dc.contributor.authorJóźwik, Marta J.
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:42Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22670
dc.description.abstractW opracowaniu podjęto próbę oceny osiągnięć naukowo-badawczych pracowników w zakresie geografii turyzmu, a także ich zastosowania w dydaktyce i praktyce. Podstawową metodą badawczą była kwerenda treści artykułów naukowych oraz opracowań i materiałów archiwalnych zgromadzonych w Zakładzie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.subjectoferta dydaktycznapl_PL
dc.subjectbadania naukowepl_PL
dc.subjectUMCSpl_PL
dc.subjectLublinpl_PL
dc.titleDorobek naukowo-badawczy z zakresu geografii turyzmu w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS oraz jego zastosowanie w dydaktyce i praktycepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[53]-62
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki badań naukowych nad turystyką, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 231–248.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Koryta rzek z progami skalnymi jako ważne obiekty dydaktyczne w geoturystyce strefy krawędziowej Roztocza, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie”, 9, s. 153–172.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., MOSKAL A., PAWŁOWSKI A., WIECHOWSKA I., 2011, Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Informator – mapa turystyczna 1 : 50 000 (część opisowa), Wyd. Kartpol, Lublin.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2016, Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej (i Turyzmu) UMCS w latach 1956–2016, [w:] T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, s. 38–88.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., ŚWIECA A., 2015, Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, 14: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 14, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2009, Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród, „Annales UMCS”, B, 64, 1, doi: 10.2478/v10066-008-0027-4, s. 171–199.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2017, Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ”, w druku.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A. (red.), 2016, Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 195.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2017, Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, w druku.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2011, Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska), „Polish Journal of Sport and Tourism”, 18, s. 244–255.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2014, Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa, „Barometr Regionalny”, 12 (4), s. 123–132.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., TUCKI A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 16(2), s. 65–84.pl_PL
dc.referencesGRABOWSKI T., HARASIMIUK M., KASZEWSKI B.M., KRAVCHUK Y., LORENS B., MICHALCZYK Z., SHABLIY O. (red.), 2015, Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, ss. 527.pl_PL
dc.referencesHARASIMIUK M., ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica, [w:] Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu wiedzy, mps, Lublin.pl_PL
dc.referencesKRĄPIEC M., JANKOWSKI L., MARGIELEWSKI W., BURACZYŃSKI J., KRĄPIEC P., URBAN J., WYSOCKA A., DANEK M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BOLKA M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., WAŚKOWSKA A., 2011, „Geopark Kamienny Las na Roztoczu”. Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, mps.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2009a, Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki we Włodawie, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 16, 3, s. 143–151.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2009b, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – funkcja turystyczna regionu, „Folia Touristica”, 21, s. 165–184.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2011, Tworzenie sieciowych produktów turystycznych na przykładzie „Sielskiej Krainy” w Krainie Lessowych Wąwozów, [w:] Nauka=biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 415–449.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., 2009, Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 16, 1, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., KRUKOWSKI M., 2003, Zmiany w krajobrazie gminy Włodawa zachodzące pod wpływem użytkowania rekreacyjnego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 11, s. 45–54.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2008, The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna-Włodawa Lake District, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, „Tourism in Geographical Environment”, 10, Wrocław, s. 175–184.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2012, Tourism and recreation in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District (Middle-East Poland) survey results, „Polish Journal of Natural Sciences”, 27(4), s. 393–405.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., ŚWIECA A., TUCKI A., 2016, Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Roztoczańskiego Parku Narodowego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Człowiek w turystyce – role, potrzeby, zachowania, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 7, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129–140.pl_PL
dc.referencesSHAW G., CLOQUET I., CLEAVE P., TUCKI A., CUSTÓDIO M.J.F., THEUMA A., 2017, A life-course analysis older tourists and their changing patterns of holiday behaviour, [w:] M.K. Smith, L. Puczkó (eds.), The Routledge handbook of health tourism, Routledge, London and New York, s. 113–124, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315693774.ch3.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., 2011, Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu „Kraina Zdrowia”, [w:] Nauka=biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 62–92.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., 2015, Klaster jako forma współpracy w turystyce, „Europa Regionum”, 24, s. 129–140.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., HARASIMIUK M., RUTKOWSKI T., KAROLINA S., ŚWIECA A., CZERNIEC W., 2015, Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle, „Europa Regionum”, 23, s. 119–136.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2008, Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców, [w:] M. Dziekanowska, J. Styk (red.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Wyd. Perfekta info, Lublin, s. 211–230.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., JÓŹWIK M. J., TUCKI A., 2013, Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., 2006, Aktywne formy wypoczynku – wyzwaniem współczesnego człowieka, [w:] A. Świeca, K Kałamucki. (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., 2015, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/08/Potencja%C5%82-turystyczny-regionu-lubelskiego-Prof.-dr-hab.-Andrzej-%C5%9Awieca.pdf; 10.08.2015.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Nauka i dydaktyka w „geografii turyzmu” oraz w „turystyce i rekreacji” w lubelskim ośrodku geograficznym, [w:] S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 201–212.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231–244.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013a, Metodyczne i teoretyczne aspekty w badaniach nad turystyką w geograficznym ośrodku lubelskim, [w:] L. Butowski (red.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, ser. „Monografie”, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 153–174.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013b, Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego, [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), IG iGP UJ, Kraków, s. 315–328.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., TUCKI A., GRABOWSKI T., MALSKA M., ZINKO J., BRUSAK V., PANDIAK I., SHEVCHUK O., 2015, Turystyka na Roztoczu, [w:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (red.), Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, s. 389–427.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region, [w:] G. Godlewski, M. Bochenek (red.), Tourism. Theory-Conditions-Experiences, Biała Podlaska, s. 69–98.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KOCIUBA W., JÓŹWIK M., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, „Annales UMCS”, B, LXVII, 1, s. 219–244.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 20003, Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu Łęczyńskiego, „Annales UMCS”, B, LVIII, 6, s. 139–155.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2007, Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki, [w:] M. Żabka, R. Kowalski (red.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 345–360.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2009, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, „Folia Turistica”, 21, s. 145–164.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., CLEAVE P., 2014, Medical tourism – new growing industry on a concealed market, „European Journal of Medical Technologies”, 4(5), s. 38–46.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., HADZIK A., 2013, Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Raport końcowy z badania dziedzinowego, Prefekta info, Lublin.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., 2012, Analiza popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze podróży, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 259, s. 35–42.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2012, Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 84, s. 395–407.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., ŚWIECA A., 2013, Policy and tourism development as exemplified by the Lublin region (southeast Poland), „Tourism Review International”, 17(2), s. 131–135.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., VARGAS-SANCHES A., 2013, Residents attitude to tourism and their quality of life, [w:] Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda, Book of Abstracts, COST Action TObeWELL, First Seminar Wageningen, Netherlands 3–5 September 2013, Wageningen.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.skowronek@poczta.umcs.lublin.pl
dc.contributor.authorEmailtbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl
dc.contributor.authorEmailandrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.pl
dc.contributor.authorEmailmarjoz@poczta.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.06
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record