SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Postrzeganie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi przez mieszkańców miasta. Przykład partycypacji społecznej w badaniach nad turystyką
  Anna Jaśkiewicz
 2. Perception of the Łódź Industrial Architecture Route by its inhabitants: An example of social participation in tourism research
  Anna Jaśkiewicz
 3. Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką
  Izabela Kapera
 4. Motives and expectations of students from Ukraine with respect to higher education in Poland in the field of tourism
  Izabela Kapera
 5. Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych
  Karol Król
 6. Internet domains promoting agrotourist farms
  Karol Król
 7. Zjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych. Przegląd badań
  Agnieszka Lisowska
 8. Crime in tourism destinations: Research review
  Agnieszka Lisowska
 9. Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich Pobrzeża Bałtyku
  Krzysztof Parzych
 10. The use of European funds for tourism development in coastal communes on the Baltic Coast
  Krzysztof Parzych
 11. Dorobek naukowo-badawczy z zakresu geografii turyzmu w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS oraz jego zastosowanie w dydaktyce i praktyce
  Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca, Marta J. Jóźwik
 12. Academic research achievements in the geography of tourism at the Department of Regional Geography and Tourism, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin: Didactic and practical applications
  Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca, Marta J. Jóźwik
 13. Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin uzdrowiskowych województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego
  Paweł Stelmach
 14. Spa service distribution and specialisation in kujawsko-pomorskie, pomorskie and podkarpackie voivodship communes
  Paweł Stelmach
 15. Zatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowych
  Remigiusz Żulicki
 16. The employment of Łódź University tourism and recreation graduates: A sociological analysis
  Remigiusz Żulicki

Recent Submissions