Show simple item record

dc.contributor.authorJaśkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:37Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22665
dc.description.abstractŁódź jako miasto postindustrialne posiada duży potencjał dla turystyki poprzemysłowej. Próbą jego wykorzystania było utworzenie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, łączącego obiekty związane z przemysłową przeszłością miasta. W opinii autorki, by szlak mógł pełnić funkcję atrakcji turystycznej pierwszymi osobami świadomymi jego wartości powinni być sami mieszkańcy. Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły niezwykle istotną rolę partycypacji społecznej w kreowaniu wizerunku miasta, stwarzającej podstawę do dalszych działań związanych z udoskonalaniem i promocją szlaku. Artykuł nie wyczerpuje tematu partycypacji społecznej w procesie rozwoju szlaku, ale może posłużyć jako wkład w dyskusję na temat roli mieszkańców w procesie kształtowania atrakcyjności turystycznej miasta. Partycypacja społeczna jest bowiem niezwykle istotnym elementem badań nad turystyką i stanowi wstęp do ich efektywnego wykorzystania w praktyce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectSzlak Architektury Przemysłowej Łodzipl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectbadania społecznepl_PL
dc.subjectpartycypacja społecznapl_PL
dc.subjectturystyka przemysłowapl_PL
dc.subjectturystyka poprzemysłowapl_PL
dc.subjectturystyka industrialnapl_PL
dc.subjectturystyka postindustrialnapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.titlePostrzeganie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi przez mieszkańców miasta. Przykład partycypacji społecznej w badaniach nad turystykąpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[7]-17
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 ss.pl_PL
dc.referencesCZAPIŃSKI J., 2009, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia mieszkańców, Wyd. Vizja Press IT, Warszawa, 420 ss.pl_PL
dc.referencesDEREK M., 2010, Turystyka przemysłowa, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 188–208.pl_PL
dc.referencesDEREK M., 2012, Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze, [w:] B. Włodarczyk (red.), Moda na sukces, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–66.pl_PL
dc.referencesFRANKFORT-NACHMIAS CH., NACHMIAS D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, 615 ss.pl_PL
dc.referencesFRYKOWSKI M., 2005, Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 226 ss.pl_PL
dc.referencesHANDSZUH H., 2005, Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12–13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, s. 29–39.pl_PL
dc.referencesHAUSNER J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 198 ss.pl_PL
dc.referencesJASIUK J., 2008, Dziedzictwo przemysłowe. Doceniony element tradycji oraz społecznego i turystycznego wykorzystania w Polsce i w Europie, [w:] W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o., Warszawa, s. 13–19.pl_PL
dc.referencesJĘDRYSIAK T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, 6, Wyd. KulTour.pl, Poznań, s. 8–27.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 ss.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny, Wyd. Ekonomiczne SA, Warszawa, 446 ss.pl_PL
dc.referencesKONOPKA M., 1994, Obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami. Istota ochrony dziedzictwa kultury technicznej, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych. Materiały z konferencji, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2008, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 287 ss.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Materiały z IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Zabrze, 6–7.09.2007, Wyd. GWSH, Katowice, s. 33–41.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 ss.pl_PL
dc.referencesKRUCZEK Z., 2007, Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków, 304 ss.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1992, The industrial city as a tourist centre. The example of Łódź, „Turyzm”, 2, 1, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesMIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSH Milenium, Gniezno, s. 51–172.pl_PL
dc.referencesMIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków, 408 ss.pl_PL
dc.referencesOCHMAŃSKI A., 2014, Interpretacja dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, [w:] K. Widawski, M. Duda-Seifert (red.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–137.pl_PL
dc.referencesORŁOWSKI B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Ciechanów, 60 ss.pl_PL
dc.referencesPUTNAM R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków, 324 ss.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, s. 89–107.pl_PL
dc.referencesSZAFRANEK E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesSZAFRAŃSKA E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, KPZK PAN, Warszawa, s. 41–67.pl_PL
dc.referencesSZALPUK G., 2005, Uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki industrialnej na terenie województwa lubuskiego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12–13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, s. 239–247.pl_PL
dc.referencesTOMCZAK J., 2013, Szlak kulinarny jako przykład szlaku tematycznego, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 47–62.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.jaskiewicz92@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.01
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record