Show simple item record

dc.contributor.authorKołosowska, Bożena
dc.contributor.editorSzymańska, Anna
dc.date.accessioned2017-07-21T10:59:13Z
dc.date.available2017-07-21T10:59:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKołosowska B., Ranking światowych systemów emerytalnych według Melbourne Mercer Global Pension Index, [w:] Szymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [79]-90 doi: 10.18778/8088-628-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-628-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22343
dc.description.abstractSystemy emerytalne na całym świecie znajdują się obecnie pod wielką presją. Niebezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim czynników demograficznych. Zwraca się uwagę na szybkie starzenie się społeczeństwa, a więc wydłużanie się statystycznej długości życia, niskie wskaźniki dzietności, zjawiska falowania demograficznego. Wielki wpływ mają także czynniki ekonomiczne, a wśród nich wzrost długu publicznego, duże bezrobocie wśród młodych osób, obniżające się tempo wzrostu gospodarczego. Wielkie wyzwania stają przed publicznymi systemami emerytalnymi zapewniającymi niezbędne świadczenia osobom kończącym aktywność zawodową. Stworzony przez australijską firmę doradczą Mercer, przy współpracy z Australijskim Centrum Badań Finansowych (ACFS) – Światowy Indeks Emerytalny (The Melbourne Mercer Global Pension Index) mierzy 27 systemów emerytalnych z całego świata, obejmując 60% światowej populacji. Pozwala ocenić zmiany zachodzące w publicznych systemach emerytalnych, a przy tym uchwycić pozytywne i negatywne działania w nich zachodzące. Ranking przedstawia przy tym niezbędne zalecenia naprawcze usprawniające czy też likwidujące pojawiające się nieprawidłowości.pl_PL
dc.description.abstractPension schemes around the world are currently under great pressure. Dangers that they are facing revolve primarily around demographic factors. Special attention has to be paid to the rapid ageing of the population, which is connected to the lengthening of the statistical life expectancy and low fertility rates. Economic factors, such as the increase in public debt, high unemployment among young people and declining economic growth have to be considered. Great challenges are looming in the near future for the public pension systems that might stand in the way of providing necessary benefits to people beyond their economic activity. Created by the Australian consulting firm Mercer, in collaboration with the Australian Centre for Financial Research (ACFs) – Global Pension Index (The Melbourne Mercer Global Pension Index) measures a selection of 27 pension systems around the world that cover 60% of the world population. It allows to evaluate changes in the public pension systems and at the same time registers positive and negative activities taking place within them. Furthermore it presents necessary remedial recommendations to streamline occurring irregularities.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSzymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsystem emerytalnypl_PL
dc.subjectotwarte fundusze emerytalnepl_PL
dc.subjectświadczenia emerytalnepl_PL
dc.subjectŚwiatowy Indeks Emerytalnypl_PL
dc.subjectsocial securitypl_PL
dc.subjectpension systempl_PL
dc.subjectopen pension fundspl_PL
dc.subjectretirement benefitspl_PL
dc.subjectGlobal Pension Indexpl_PL
dc.titleRanking światowych systemów emerytalnych według Melbourne Mercer Global Pension Indexpl_PL
dc.title.alternativeRanking the World's Pension Systems according to the Melbourne Mercer Global Pension Indexpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[79]-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUMK w Toruniu, Katedra Zarządzania Finansamipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-629-2
dc.referencesAnaliza 2/2015: Sukces chilijskiego systemu emerytalnego a popularne mity. Wnioski dla Polski, https://for.org.pl/pl/a/3449, Analiza-FOR-22015-Sukces-chilijskiego-systemu-emerytalnego-a-popularne-mity-Wnioski-dla-Polski.pl_PL
dc.referencesBiała Księga Komisji Europejskiej. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur (2012), http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=pl.pl_PL
dc.referencesHolzmann R. (2012), Global Pension Systems and Their Reform: Worldwide Drivers, Trends, and Challenges.pl_PL
dc.referencesKalina-Prasznic U. (2011), Systemy emerytalne w warunkach kryzysów – między państwem a rynkiem, [w:] J. Kunder (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMercer rekomenduje system kapitałowy i podkreśla znaczenie II filara (2016), Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak K., Sucharski N. (2015), Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych, Mercer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOwczarek J. (2011), Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 10.pl_PL
dc.referencesPrognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2017–2021 (2015), Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieprzowski P. (2015), Czy chilijska reforma emerytalna była rzeczywiście nieudana?, http://www.forbes.pl/chilijski-system-emerytalny-wnioski-dla-polski,artykuly,196688,1,1.html.pl_PL
dc.referenceshttp://finanse.wp.pl/gid,15767229,kat,1033803,title,Najlepsze-systemy-emerytalne-swiata-i-Polska,galeria.html (dostęp: 12.04.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://finanse.wp.pl/gid,16194095,kat,36874,title,Ranking-systemow-emerytalnych-2013,galeria.html?ticaid=116cbd (dostęp: 10.04.2016).pl_PL
dc.referenceshttps://pdfs.semanticscholar.org/9a43/829ebae672083d8fa6882509631896b39e7a.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35534/031.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.globalpensionindex.com/country-summaries-2/poland/ (dostęp: 17.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttps://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/Retirement/gl-2016-mmgpi-impact-ageing-populations-full-report.pdf (dostęp: 12.01.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.mercer.com/our-thinking/mercer-melbourne-global-pension-index.html (dostęp: 17.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.rp.pl/artykul/945257-Dunski-system-emerytalny-najwyzej-oceniony.html#ap-1 (dostęp: 10.04.2016).pl_PL
dc.referenceswww.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=1149 (dostęp: 14.01.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-628-5.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska