Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk-Anioł, Joanna
dc.contributor.authorZmyślony, Piotr
dc.date.accessioned2017-07-03T12:30:02Z
dc.date.available2017-07-03T12:30:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKowalczyk-Anioł, J., Zmyślony, P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa , 2 , 7–36pl_PL
dc.identifier.issn1689-4642
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22069
dc.description.abstractWzrost znaczenia turystyki miejskiej jako siły zmieniającej miasta staje się źródłem konfliktów, szczególnie w miastach cennych pod względem kulturowym. Emanacją tych zmian są obserwowane w ostatnich latach w wielu miastach przybierające różne formy protesty mieszkańców przeciw niekontrolowanemu rozwojowi turystyki masowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie głównych przyczyn oraz identyfikacja sposobów (w rozumieniu strategii i taktyk) oraz form protestów miejskich skierowanych przeciw rozwo jowi turystyki. Badania oparto o metodę studium przypadku protestów antyturystycznych odbywających się w dwóch miasta europejskich: Wenecji i Barcelonie. Badania przeprowadzono na źródłach wtórnych , zastosowano metodę opisową oraz fotograficzną. Sformułowa ne na tej podstawie wnioski dotyczą zmiany znaczenia turystyki jako współczesnej funkcji miejskiej oraz jako czynnika aktywizacji społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThe growing significance of urban tourism as a force that transforms cities becomes a source of conflicts, especia lly in culture and heritage cities. Residents’ protests against the uncontrolled development of mass tourism, which take on various forms, have been observed as the results of these changes. The aim of the paper is to explain the main causes as well as to identify the methods (in terms of strategy and tactics) and forms of urban anti - tourist protests. The case study method was utilized to analyse protests against tourism in two European cities: Venice and Barcelona. The research was conducted on secondary sources, using a descriptive and photographic techniques. The conclusions drawn on this basis concern the change of the significance of tourism as a modern urban function and as a factor of social activation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesTurystyka Kulturowa;2
dc.subjectturystyka miejskapl_PL
dc.subjectprotest miejskipl_PL
dc.subjectkonflikty społecznepl_PL
dc.subjectruchy miejskiepl_PL
dc.subjectWenecjapl_PL
dc.subjectBarcelonapl_PL
dc.subjecturban tourismpl_PL
dc.subjecturban protestpl_PL
dc.subjectsocial conflictspl_PL
dc.subjecturban movementspl_PL
dc.subjectVenicepl_PL
dc.subjectBarcelonapl_PL
dc.titleTurystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelonypl_PL
dc.title.alternativeUrban tourism as a source of social protests: Venice and Barcelona case studiespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystykipl_PL
dc.referencesAlejziak W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski, Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE Poznań, Poznań, s. 52-66pl_PL
dc.referencesAp J., Crompton J., 1993, Residents' strategies for responding to tourism impacts, “Journal of Travel Research” vol. 32(1), s. 47-50pl_PL
dc.referencesArias–Sans A., Russo A.P., 2017, The right to Gaudi: what can we learn from communing of Park Güell, Barcelona?, [in:] C. Colomb, J. Novy (eds), Protest and resistance in the tourist city, Routledge, London, s. 247-263pl_PL
dc.referencesCanestrelli E., Costa P., 1991, Tourist carrying capacity: A fuzzy approach, “Annals of Tourism Research”, vol. 18(2), 295-311pl_PL
dc.referencesCastells M., 1983, The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements, University of California Press, Berkeleypl_PL
dc.referencesCastells M., 2008, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesCastells M., 2010, Globalisation, networking, urbanisation: Reflections on the spatial dynamics of the information age, „Urban Studies”, vol. 47(13), s. 2737-2745pl_PL
dc.referencesColomb C., Novy J. (eds), 2017, Protest and resistance in the tourist city, Routledge, Londonpl_PL
dc.referencesComune di Venezia, 2015, Annuario del turismo 2014, Assessorato al Turismo del Comune di Venezia, http://www.comune.venezia.it/archivio/53175 [15.02.2017]pl_PL
dc.referencesDoxey G.V., 1975, A causation theory of visitor resident irritants: Methodology and research inferences, The Impact of Tourism, Sixth Annual Conference Proceedings of the Travel Research Association, San Diego, TTRA, s. 195-198pl_PL
dc.referencesEl Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT), Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/es/ [15.02.2017]pl_PL
dc.referencesFang B., Ye Q., Law R., 2016, Effect of sharing economy on tourism industry employment, “Annals of Tourism Research”, vol. 57, s. 264-267pl_PL
dc.referencesFüller H., Michel B., 2014, ‘Stop being a tourist!’ New dynamics of urban tourism in Berlin-Kreuzberg. “Journal for Urban and Regional Research”, vol. 38(4), s. 1304–1318pl_PL
dc.referencesGaweł Ł., 2013, Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa), „Turystyka Kulturowa”, 10, s. 39-52pl_PL
dc.referencesGoffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawapl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa: charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawapl_PL
dc.referencesHarvey, D., 2012, Bunt miast: Prawo do miasta i miejska rewolucja (przeł. A. Kowalczyk, W. Marzec), Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawapl_PL
dc.referencesKotus J., 2015, Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? - rozważania na podstawie city users w dwóch miastach, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 31, s. 33-46pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2015, Syndrom wenecki. Dysfunkcje współczesnej turystyki w miastach cennych kulturowo, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 451-464pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., 2017, Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu (w druku)pl_PL
dc.referencesKowalewski, M., 2012, Miasto jako arena protestów, „Konteksty Społeczne” 1.1, (2012): s. 18-24pl_PL
dc.referencesKowalewski M., 2016, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Krakówpl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm”, t. 8, z. 1, s. 39-67pl_PL
dc.referencesMajchrzak K., 2016, Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1(33), s. 21-30pl_PL
dc.referencesMassiani J., Santoro G., 2012, The relevance of the concept of capacity for the management of a tourist destination: Theory and application to tourism management in Venice, „Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica”, Volume LXVI(2), Aprile-Giugno 2012, s. 141-156pl_PL
dc.referencesMayer M., 2012, The “right to the city” in urban social movements, [in:] N. Brenner, P. Marcuse, M. Mayer (eds.), Cities for people, not for profit: critical urban theory and the right to the city, Routledge, London, 63-85pl_PL
dc.referencesMeyer B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, WNUS, Szczecinpl_PL
dc.referencesMika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 435-536pl_PL
dc.referencesMikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie II, Wyd. Kultour.pl, Poznańpl_PL
dc.referencesMikos von Rohrscheidt A., 2017, Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2017, s. 8-55pl_PL
dc.referencesMontanari A., Muscara C., 1995, Evaluating tourist flows in historic cities: the case of Venice, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, vol. 86(1), s. 80-87pl_PL
dc.referencesPalej A., 2012, Wenecja – miasto dobre nie tylko dla dzieci, „Architektura – Czasopismo techniczne”, z. 13, rok 109, nr 4-A/2012, s. 91-102pl_PL
dc.referencesRichards G., 2014, The naked tourist: revealing tensions in the Barcelona Model, http://www.academia.edu/8387106/The_naked_tourist_revealing_tensions_in_the_Barcelona_Model [20.02.2017]pl_PL
dc.referencesRusso A.P., 2002, The „Vicious Circle” of Tourism Development in Heritage Cities, “Annals of Tourism Research”, vol. 29(1), p.165-182pl_PL
dc.referencesRusso A.P., Scarnato A., 2016, Barcelona In Common: Reclaiming The Right To The Tourist City, http://www.academia.edu/30959667/BARCELONA_IN_COMMON_RECLAIMING_THE_RIGHT_TO_THE_TOURIST_CITY [26.02.2017]pl_PL
dc.referencesSans A.A., Quaglieri Dominguez, A., 2016, Unravelling Airbnb: Urban perspectives from Barcelona, [in:] A.P. Russo, G. Richards (eds), Reinventing the Local in Tourism: Producing, Consuming and Negotiating Place, Channel View Publications, Bristol, 209-228pl_PL
dc.referencesSharpley R., 2014, Host perceptions of tourism: A review of the research, “Tourism Management”, vol. 42, s. 37-49pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69pl_PL
dc.referencesStors N., Kagermeier A., 2017, The sharing economy and its role in metropolitan tourism, [in:] M. Gavari-Barbas, S. Guinand, Tourism & Gentrification in contemporary metropolises, Routledge, London, s. 221-24pl_PL
dc.referencesSzmatuła P., Zmyślony P. 2013, Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów turystycznych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”, „Turystyka kulturowa”, nr 1/2013, s. 5-43pl_PL
dc.referencesTendera, M., 2013, Rytuał protestu jako czynnik zmiany społecznej, „Konteksty Społeczne”, tom I(1), s. 6-17pl_PL
dc.referencesTendera M., 2014, Protest społeczny–struktura zgromadzenia, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1(19), s. 73-87pl_PL
dc.referencesTucki A., Skowronek E., 2015, Nastawienie lokalnej społeczności do rozwoju turystyki. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39-52pl_PL
dc.referencesVianello M., 2016, The No Grandi Navi campaign: Protests against cruise tourism in Venice, [in:] C. Colomb, J. Novy (Eds), Protest and resistance in the tourist city, Routledge, London, s. 171-190pl_PL
dc.referencesWilliams A.M, Baláž V., 2009, Low-Cost Carriers, Economies of Flows and Regional Externalities, „Regional Studies”, vol. 43, s. 677-691pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodźpl_PL
dc.referencesYang J., Ryan Ch., Zhang L., 2013, Social conflict in communities impacted by tourism, “Tourism Management”, vol. 35, p. 82-93pl_PL
dc.referencesYin R.K., 2003, Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oakspl_PL
dc.referencesZmyślony P., 2009, Ekonomiczne aspekty kształtowania turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, s. 451-467pl_PL
dc.referencesZmyślony P., 2011, Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons, “Folia Turistica”, t. 25(1), s. 299-312pl_PL
dc.referencesZmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań-Krakówpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record