Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:44Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22006
dc.description.abstractThis work was written in celebration of Professor Jerzy Dzieciuchowicz’s anniversary. It consists of three separate parts which share a common stem: population geography. In the first section, the author presented a short outline of the history of the research conducted by Polish geographers in the field of population studies until the 20th century. The second part discusses the scientific output of Professor Dzieciuchowicz in the scope of population geography. This covers both, text publications as well as cartographic studies. The final part offers a short study of contemporary depopulation of industrial cities based on the example of the Łódź Metropolitan Area. In the summary, the author offers conclusions derived from the conducted analyses.en_GB
dc.description.abstractPraca powstała z okazji Jubileuszu Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Składa się ona z trzech różnych części, które łączy jeden nurt przewodni – geografia ludności. W pierwszej części autor przedstawił krótki zarys historii badań geografów polskich nad ludnością, ograniczając ten przegląd do XX wieku. Druga część pracy poświęcona została omówieniu dorobku naukowego Jerzego Dzieciuchowicza w zakresie geografii ludności. Omówienie to dotyczy zarówno publikacji tekstowych, jak i opracowań kartograficznych. W części trzeciej przedstawiono krótkie opracowanie badawcze dotyczące współczesnego wyludniania się miast przemysłowych na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Pracę kończą wnioski do jakich autor doszedł w wyniku przeprowadzonych analiz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectpopulation geographyen_GB
dc.subjectgeodemographyen_GB
dc.subjectpopulation migrationsen_GB
dc.subjectgeografia ludnościpl_PL
dc.subjectgeodemografiapl_PL
dc.subjectmigracje ludnościpl_PL
dc.titleRefleksje nad geografią ludności w kontekście dorobku naukowego Profesora Jerzego Dzieciuchowiczapl_PL
dc.title.alternativeNotions in population geography in the context of the Academic output of Professor Jerzy Dzieciuchowiczen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[21]-42
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBromek K., 1964, Rozwój demograficzny regionu Krakowa w okresie od 1869 do 1950, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 9(65).pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1969, Rozmieszczenie ludności Prudnika w świetle metody potencjału demograficznego, „Materiały i Studia Opolskie” 11(20), s. 91–96.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1979, Rozkład przestrzenny dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), „Studia KPZK PAN” 66, 176 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1990, Pochodzenie terytorialne jako czynnik zróżnicowania demograficzno-społecznego Polonii francuskiej (przykład gminy La Ricamarie w regionie Saint Etienne), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 12, s. 119‒146.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1998, Ludność Polski Środkowej: procesy i struktury przestrzenne [w:] Werwicki A. (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 95‒132.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1999, Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhône-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2, s. 21‒38.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2000, Polonia francuska – ewolucja struktury przestrzennej i demograficzno-społecznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 3, s. 31‒57.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Obraz demograficzny świata u progu XXI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 10, s. 35–59.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia, „Przegląd Geograficzny” 28(4), s. 721–764.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku. Ludność Polski Ludowej, t. I, Warszawa [współautor: L. Kosiński].pl_PL
dc.referencesDziewoński K., Korcelli P. (red.), 1981, Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN” 140, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Monografie 5, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 2008, Historia geografii ludności [w:] Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), Historia geografii polskiej, PWN, Warszawa, s. 176–194.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 2009, Ludność Warszawy w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Monografie 10, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesJackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898–1941), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1974, Geografia ludności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1988, Refleksje o geografii ludności i jej problemach [w:] Biderman E. (red.), Problemy geografii osadnictwa i ludności w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, ser. Geografia 42, Poznań, s. 29–47.pl_PL
dc.referencesJelonek A., 1994, Badania nad strukturami ludności oraz syntezy geodemograficzne [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesJelonek A., 1997, Geografia ludności a transformacja systemowa [w:] Maik W., Sokołowski D. (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), 2002, Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., 1992, Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, „Studia KPZK PAN” 156, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosiński L., 1967, Geografia ludności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKusiński W., 1994a, Problematyka rozmieszczenia ludności w badaniach polskich geografów [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II, Łódź, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, s. 55–76.pl_PL
dc.referencesKusiński W., 1994b, Migracje jako przedmiot zainteresowań badawczych polskich geografów [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesLeonhard-Migaczowa H., 1964, Geografia zaludnienia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, „Czasopismo Geograficzne” 35, s. 399–418.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1962, Rozwój myśli geograficznej [w:] Geografia powszechna, t. I, PWN, Warszawa, s. 20–56.pl_PL
dc.referencesLijewski T., 1967, Dojazdy do pracy w Polsce, „Studia KPZK PAN” 15, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 1993, 1994, 1995, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. I: Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, t. II: Kierunki badań naukowych, t. III: Badacze, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2001, Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi [w:] Bald K., Markowski T. (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN” 215, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁódzki Obszar Metropolitalny w latach 2008–2010. Analizy statystyczne, 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1994, Badania nad ruchem naturalnym w Polsce w latach 1918–1993 [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 23–35.pl_PL
dc.referencesMydel R., 1987, Czasowo-przestrzenny model falowego wzrostu obszaru metropolitalnego, „Przegląd Geograficzny” 49(3), s. 259‒273.pl_PL
dc.referencesRajman J., 2000, Geografia ludności i osadnictwa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1916, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Gebethner i Wolff, Zakład Kartograficzny Freytaga i Berndta, Warszawa‒Kraków (atlas opracowany przez Romera w Wiedniu).pl_PL
dc.referencesSawicki L., 1910, Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich, PAU, Kraków, 69 s.pl_PL
dc.referencesWerwicki A. (red.), 1998, Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZdrojewski E.Z., 1994, Zarys geografii ludności. Przewodnik do ćwiczeń, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailstliszew@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record