Show simple item record

dc.contributor.authorSzafrańska, Ewa
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:01Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22002
dc.description.abstractLarge housing estates built after Second World War are often seen as a problematic areas in many cities all over Europe. This paper focuses on large housing estates in Łódź. The purpose of this study is to characterise the socio-demographic structure in nine largest housing estates in Łódź in the light of statistical data such as: age structure of population, household types, educational structure and identify changes which have occurred during the transformation period in these estates. In this paper it is shown that the socio-demographic changes observed in the estates, e.g. ageing population, increase in the number of single-person households, decreased percentage of active earners, and improved education background coincide with the processes that are taking place in the entire city and vary by period of their construction.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;12
dc.titlePrzemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacjipl_PL
dc.title.alternativeThe socio-demographic changes in large housing estates in Łódź during the transformation perioden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number[93]-108
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBorowik I., 2007, Kierunki przemian współczesnego miasta ‒ suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk [w:] Borowik I., Sztalt K. (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość poglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, no 4, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGaczek W., Rykiel Z., 1999, Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190.pl_PL
dc.referencesGierczak D., Tkocz M., 2008, Przemiany demograficzne w kwartałach miejskich Bytomia, „Acta Geographica Silesiana”, no 4, WNoZUŚ, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1995, Miasto polskie ‒ między utopią a rzeczywistością [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2009, Przemiany demograficzne w Łodzi w świetle drugiego przejścia demograficznego [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, no 23, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Stan w roku 2005 [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Suplement 1, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Struktura demograficzna ludności. Stan w roku 2005 [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Suplement 1, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesKnorr-Siedow T., 1996, Present and future outlook for large housing estates, European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm.pl_PL
dc.referencesMusterd S., van Kempen R., 2005, Large-scale Housing Estates in European Cities: opinions of residents on recent developments, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2005, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2010, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, „Prace Geograficzne”, nr 170, IGiPZ PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto sceną konfliktów współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStatystyka Łodzi, 2009, Urząd Statystyczny, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, “Space‒Society‒Economy”, no 11, Wydawnictwo Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Poland: opinions of residents on recent developments, RESTATE report 4k, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsse@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.12.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record