Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:00Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22001
dc.description.abstractBadanie struktur demograficznych osób popełniających przestępstwa ma długotrwałą tradycję w dorobku różnych dyscyplin naukowych zajmujących się analizą różnych kwestii związanych z przestępczością. Interesujące jest bowiem dociekanie odpowiedzi na pytanie dlaczego w populacjach o określonej strukturze niektóre jednostki popełniają przestępstwa, podczas gdy inne zdecydowanie powstrzymują się od takich działań. Spośród cech demograficznych wpływ na występowanie zachowań przestępczych i dewiacyjnych mają: wiek, płeć (biologiczna i społeczna), rasa, małżeńskość, rozrodczość, migracje, redystrybucja przestrzenna ludności. Twierdzenie, że istnieje związek między płcią i wiekiem a natężeniem przestępczości jest jednym z najstarszych i powszechnie akceptowanych we współczesnej kryminologii. Na całym świecie uzasadnione jest wskazywanie na mężczyzn jako głównych sprawców przestępstw, także w przypadku struktury wieku przestępców znana jest prawidłowość o spadku skłonności do dokonywania czynów przestępczych wraz z wiekiem potencjalnego sprawcy. W wielu teoriach dowodzi się, że najwyższe natężenie przestępczości jest wśród osób będących w okresie dojrzewania i maleje wśród coraz starszych roczników. Okazuje się jednak, że mimo ewidentnego spadku skłonności do popełniania przestępstw w coraz starszych grupach wiekowych, zauważalne są istotne różnice między udziałami poszczególnych grup wiekowych dokonujących deliktów, które porównywane są dla różnych obszarów bądź lokalizacji. Odnośnie wieku sprawców przestępstw podstawowa jest prawidłowość: zależność między skłonnością do popełniania przestępstw a wiekiem jest odwrotna, co oznacza spadek tej skłonności u osób coraz to starszych. Także w tym przypadku fenomen ten ma swój wymiar społeczny ‒ ale także przestrzenny. Celem tego opracowania jest udowodnienie, że w przypadku struktury płci i wieku nawet w przestrzeni tego samego miasta zmienne są proporcje między różnymi grupami osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. W wyniku analiz dotyczących wybranych cech demograficznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi potwierdzono ogólne prawa kryminologiczne dotyczące znaczenia wpływu płci i wieku na skłonność ludzi do popełniania deliktów. Jednak w przypadku przedstawionych wyników badań okazało się, że znaczenie wpływu badanych cech podejrzanych nie jest jednoznaczne. Nawet w przypadku przestrzeni jednego miasta zauważono bowiem, że natężenie występowania podejrzanych w różnych grupach populacji mieszkańców nie jest stałe. Mimo, że ogólne prawidłowości dotyczące przestępczości jako zjawiska popełnianego głównie przez mężczyzn i ludzi młodych wszędzie w przestrzeni Łodzi są oczywiste, to już wskaźniki natężenia przestępstw dla tych grup populacji wykazują istotną zmienność przestrzenną. Można zatem  wnioskować, że środowisko mieszkaniowe – przy zachowaniu ogólnych prawidłowości o charakterze demograficznym – stanowi znaczący element modyfikujący skłonność osób do popełniania deliktów.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis article was written under a grant financed by the National Science Centre no. NN 306033040.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;12
dc.titleAge and sex patterns of persons suspected of committing offences in Łódźen_GB
dc.title.alternativeStruktura wieku i płci osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw w Łodzipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013en_GB
dc.page.number[75]-91
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAgnew R., 2003, An integrated theory of the adolescent peak in offending, „Youth and Society”, 34, pp. 263–302.pl_PL
dc.referencesBłachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2007, Kryminologia, Arche, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBrown S.E., Esbensen F.-A., Geis G., 2010, Criminology: explaining crime and its context, LexisNexis, New Providence.pl_PL
dc.referencesCohen L.E., Land K.C., 1987, Age structure and crime: symmetry versus asymmetry and the projection of crime rates through the 1990s, „American Sociological Review”, vol. 52, pp. 170–183.pl_PL
dc.referencesHołyst B., 2009, Kryminologia, LexisNexis, Warsaw.pl_PL
dc.referencesLaskowski A., Rejzner A., Tokarczyk E., 1996, Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży. Atlas, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesLeśniak M., 1998, Kobieta i przestępstwo [in:] Urban B. (ed.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Wydawnictwo UJ, Cracow, pp. 165–175.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMorgan L.A., Kunkel S.R., 2007, Aging, society and the life course, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesPetelewicz M., Warzywoda-Kruszyńska W., 2010, Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesReid S.T., 2000, Crime and criminology, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesRotolo T., Tittle C.R., 2006, Population size, change, and crime in U.S. cities, „Journal of Quantitative Criminology”, vol. 22 (4), pp. 341–367.pl_PL
dc.referencesSiegel L.J., 2012, Criminology, Wadsworth, Belmont.pl_PL
dc.referencesSouth S.J., Messner S.F., 2000, Crime and demography: multiple linkages, reciprocal relations, „Annual Review of Sociology”, vol. 26, pp. 83–106.pl_PL
dc.referencesSteffensmeier D, Allan E.A., 1996, Gender and crime: toward a gendered theory of female offending, „Annual Review of Sociology”, vol. 22, pp. 45–87.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesTreadwell J., 2006, Criminology, SAGE, London.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmost@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.12.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record