Show simple item record

dc.contributor.authorMajdzińska, Anna
dc.date.accessioned2017-06-27T09:41:59Z
dc.date.available2017-06-27T09:41:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21999
dc.description.abstractThe aim of this papers is the demographic analysis of European cities with more than 0,5 million inhabitants, including major Polish cities (Warsaw, Cracow, Lodz, Poznan, Wroclaw). The data were collected form Eurostat database and the Urban Audit Program for years 1991, 2001, and 2008. GUS database was the source of information concerning the Polish cities. Further discussion was initiated by an analysis of population dynamics, as well as an attempt of assessing the impact of population growth or decrease components on the changes in the population number. Then, the differences in the vital and migration statistics were explained by changes in the demographic structure of cities. The paper also includes an analysis of an ageing population process. As a summary, the multivariable analysis was conducted.en_GB
dc.description.sponsorshipPraca współfinansowana ze środków przyznanych w ramach grantu promotorskiego (nr projektu N N114 144640).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;12
dc.titleStruktury i procesy demograficzne w wybranych wielkich miastach współczesnej Europypl_PL
dc.title.alternativePopulation structures and demographic processes in European big citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number[43]-63
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesDługosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, s. 15‒27.pl_PL
dc.referencesEurostat, 2012, Urban Audit, Statistics Database, (data dostępu: 01.09.2012) http://://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.pl_PL
dc.referencesEurostat, 2012, GISCO: Geographical information and maps, (data dostępu: 15.03.2012) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1.pl_PL
dc.referencesGUS, 2009, Rocznik Demograficzny 2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS, 2012, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (data dostępu: 15.08.2012).pl_PL
dc.referencesHolzer J., 2003, Demografia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T., 2011, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030) [w:] Kowaleski J.T. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsse@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.12.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record