Show simple item record

dc.contributor.authorStaszewska, Ewa
dc.date.accessioned2017-05-22T08:50:27Z
dc.date.available2017-05-22T08:50:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21757
dc.description.abstractThe subject matter of the article are labour market instruments aiming at professional activation of disadvantaged groups in the labour market. The analysis focused on new labour market instruments which are included to the Act of 2004 on employment promotion and labour market institutions, after latest extensive amendment made on May, 2014. New labour market instruments are intended to increase job centres’ flexibility by better adjusting their services to the needs of the given unemployed and employer. The fundamental purpose of the new labour market instruments is to help young people (up to 30 years of age) and older unemployeds (over 50) enter and stay on the labour market, as well as take measures to facilitate the balance between work and family life. For young unemployed under 30 the new labour market instruments were introduced with a view to motivating them to take up individual job seeking activities (e.g. implemented system of vouchers). In order to activate professionally the 50+ unemployeds, the possibility of obtaining co-funding compensations for employers who employ jobless in this age group has been established. Also, new instruments for unemployed who want to hold balance between work and family life have been introduced – grant for teleworking, job seeking allowances.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu są instrumenty rynku pracy, których celem jest aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy. Analizie poddane zostały nowe instrumenty rynku pracy wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. na skutek gruntownej nowelizacji z maja 2014 r. Nowe instrumenty rynku pracy mają za zadanie zwiększyć elastyczność działania urzędów pracy poprzez lepsze ich dostosowanie do potrzeb konkretnego bezrobotnego i pracodawcy. Zasadniczym celem nowych instrumentów jest pomoc w wejściu na rynek pracy i utrzymanie się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia), a także ułatwienie łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowywaniem dzieci czy opieką nad osobą zależną. W odniesieniu do bezrobotnych do 30. roku życia wprowadzono instrumenty mające motywować te osoby do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia (m.in. wprowadzono system bonów). W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia stworzona została możliwość ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. Wprowadzone zostały także nowe instrumenty mające na celu umożliwienie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi tj. grant na telepracę oraz świadczenie aktywizacyjne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;326
dc.subjectdisadvantaged groups in the labour marketen_GB
dc.subjectlabour market instrumentsen_GB
dc.subjecta system of vouchersen_GB
dc.subjectgrant for teleworkingen_GB
dc.subjectsubsidized employmenten_GB
dc.subjectgrupy defaworyzowane na rynku pracypl_PL
dc.subjectinstrumenty rynku pracypl_PL
dc.subjectsystem bonówpl_PL
dc.subjectgrant na telepracępl_PL
dc.subjectzatrudnienie subsydiowanepl_PL
dc.titleNowe instrumenty rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracypl_PL
dc.title.alternativeNew labour market instruments aiming to activate disadvantaged groups in the labour market in the light of the act on employment promotion and labour market institutionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[99]-119
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Law and Administration
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBąk E. (2009), Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBednarski M. (1999), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2016), Bezrobocie rejestrowane IV kwartał 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGóral Z. (1994), Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź.pl_PL
dc.referencesGóral Z. (2002a), Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGóral Z. (2002b), Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, [w:] M. Seweryński, J. Wojtyła, Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie, Katowice.pl_PL
dc.referencesGóral Z. (2006), Prawo do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu), [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zielińskiego (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna” nr 9, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesLipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014a), Pomoc urzędu pracy w zatrudnianiu młodych bezrobotnych – instrumenty wprowadzone w 2014 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014b), Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia – kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016), Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U., poz. 598, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRotkiewicz M. (2015), Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia, [w:] M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków.pl_PL
dc.referencesStaszewska E. (2010), Pojęcie „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Zeszyty Prawnicze UKSW” nr 10.1, s. 233–246.pl_PL
dc.referencesStaszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaszewska E. (2013), Staż dla bezrobotnych – instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] Z. Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuknarowska-Drzewiecka E. (2010), Staż, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8, s. 415–418.pl_PL
dc.referencesSzylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski A. (2011), Problem dostosowania oferty szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy, [w:] A. Rogozińska-Pawełczyk, D. Majewski (red.), Absolwent na rynku pracy, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (2007), Trudności pracowników w wieku 45+ i ich problemy, „Polityka Społeczna” nr 1, s. 10–14.pl_PL
dc.referencesUstawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r., (Dz.U. nr 75, poz. 446 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 października 1991 r., (Dz.U. nr 106, poz. 457 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 6, poz. 56 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1322).pl_PL
dc.referencesUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 598).pl_PL
dc.contributor.authorEmailestaszewska@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.326.07
dc.relation.volume6pl_PL
dc.subject.jelE24
dc.subject.jelI38
dc.subject.jelJ14
dc.subject.jelJ21
dc.subject.jelJ23
dc.subject.jelJ24
dc.subject.jelJ29
dc.subject.jelJ61
dc.subject.jelJ64
dc.subject.jelJ68
dc.subject.jelJ69
dc.subject.jelK31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record