Show simple item record

dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.contributor.authorSzczerek, Anna
dc.date.accessioned2017-04-19T12:47:07Z
dc.date.available2017-04-19T12:47:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21297
dc.description.abstractThe study contains an overview of publications on the housing of the elderly people in Poland. It presents an overview of the models of living of old people in the example countries of the world. Characterized housing preferences and living conditions of the elderly people in selected countries of the European Union. It presents examples of new forms of living arrangements of seniors in the United States, Germany and Poland.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie zawiera przegląd publikacji na temat mieszkalnictwa ludzi starych w Polsce, opublikowanych w okresie ostatnich 15 lat. Prezentuje przegląd modeli form zamieszkiwania ludzi starych w przykładowych państwach na świecie. Charakteryzuje preferencje mieszkaniowe i warunki zamieszkania osób starych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prezentuje przykłady nowych rozwiązań form zamieszkiwania seniorów w USA, Niemczech i Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;14
dc.subjectold peopleen_GB
dc.subjecthousingen_GB
dc.subjecthousing conditionsen_GB
dc.subjecthousing preferencesen_GB
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectwarunki mieszkaniowepl_PL
dc.subjectpreferencje mieszkaniowepl_PL
dc.titleMieszkalnictwo ludzi starychpl_PL
dc.title.alternativeHousing of the Old Peopleen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[187]-211
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAinoriza Mohd Aini, Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz, Noor Rosly Hanif, 2015, To move Or not to move? Exploring future housing plan of ageing communities in Kuala Lumpur, The Asia Pacific Network for Housing Research (APNHR) Conference, Korea.pl_PL
dc.referencesBartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012., Warunki zamieszkiwania seniorów – główne ustalenia badawcze, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., 2012., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzezińska R., 2014, Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Włocławek.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Błędowski P., 2014, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polsków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEurostat, 2012, Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, za: Komisja Europejska, Family life and the needs of an ageingpopulation (Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się społeczeństwa), „Flash Eurobarometer”, 247.pl_PL
dc.referencesEurostat, 2014, Statistics Explained, Housing conditions.pl_PL
dc.referencesGawroński A., 2015, Etapy rozwojowe człowieka dorosłego z wyszczególnieniem okresu starości, „Zeszyty Naukowe WSHE”, 60, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.pl_PL
dc.referencesGlobal age-friendly cities: A guide, 2007, World Health Organization, tłum. polskie, Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (2014).pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, 2009, Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInternetowy monitor sądowy i gospodarczy, http://www.imsig.pl/pozycja/2009/158/ 10601,centrum_senior_w_adnovum_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_w_likwidacji.pl_PL
dc.referencesIwański R., 2013, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica”, 299 (70), Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 81–90.pl_PL
dc.referencesKasperek-Hoppe M., 1999, Warunki życia osób w wieku emerytalnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 61 (1).pl_PL
dc.referencesKmiecik K., 2009, Kształtowanie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w domach opieki społecznej, MEDiVET PPH, s.c., Śrem Edwin Tytyk, Politechnika Poznańska.pl_PL
dc.referencesKulczycka A., 2013, Wioska dla emerytów. Czy to może się udać?, http://rzeszow.wybor­cza.pl/rzeszow/1,34962,13443701,Wioska_dla_emerytow_Czy_to_moze_sie_udac_FOTO_.html.pl_PL
dc.referencesLabus A., 2014, Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMagdziak M., 2009, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Architecture et Atribus”, 1.pl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., 2012, Możliwość opieki nad osobami starszymi – włoskie inspiracje, [w:] (Nie) Czekając na starość, wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian.pl_PL
dc.referencesPierzchalska A., Klang P., 2008, Społeczne role osób starszych, [w:] Bokajło W., Pacześ­niak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPietkiewicz J., 2014, Radków dla seniorów, http://wroclaw.tvp.pl/14872241/radkow-dla­-seniorow.pl_PL
dc.referencesPiłat E., 2010, Raj dla emerytów, http://fakty.interia.pl/dolnoslaskie/news-raj-dla-emery-tow,nId,1238307,nPack,1.pl_PL
dc.referencesPytel S., 2014, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 25.pl_PL
dc.referencesSpyrka-Chlipała R., 2014, Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów, „Roczniki Teologiczne”, 61 (1).pl_PL
dc.referencesStrączkowski Ł., 2013, Postawy mieszkaniowe klientów seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚmiłowska T., Włodarczyk J., 2010, Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesTabaczkiewicz-Peach A., 1992, Sytuacja społeczna ludzi starych jako problem pedagogiczny, „Neodidagmata”, 21, Poznań.pl_PL
dc.referencesTota P., 2014, Amerykański sen – tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce, za: Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E., Per­spektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce. Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem mieszkań dla polskich seniorów, REAS.pl_PL
dc.referencesWaszkiewicz M., 2013, Potrzebni mieszkańcy do polskiej stolicy seniorów, http://wiado­mosci.ngo.pl/wiadomosc/899146.html.pl_PL
dc.referencesWądołowska K., 2009, Komunikat CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWądołowska K., 2010, Komunikat CBOS: Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H. (red.), 2001, Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarski Mieszkaniowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Thiel M., 2004, Mieszkanie jutra ludzi starszych – nadzieja czy zagrożenie?, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesZrałek M., 2004, Niepełnosprawność osób starszych, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesZrałek M., 2012, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, za: Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, War­szawa, 2011.pl_PL
dc.referenceshttp://www.finanse.senior.pl/98,0,Bieda-w-USA-8211-seniorzy-w-relatywnie-dobrej-sytuacji,12474.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.starszaosoba.pl/2013/11/starosc-wedug-who.html.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgroeger@interia.pl
dc.contributor.authorEmailannakabala1990@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.14.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record