Show simple item record

dc.contributor.authorCiepielewska, Magdalena
dc.date.accessioned2017-03-30T09:38:46Z
dc.date.available2017-03-30T09:38:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21050
dc.description.abstractThe article attempted to assess the Polish legislation relating to the use of energy from renewable sources, especially as it relates to the development of renewable energy in the light of the documents imposed on Poland by the EU. It is worth noting that Poland has a very large potential for the development of renewable sources of energy, but it is little used. Forecasts carried out by various research institutes show that the greatest potential for energy had biomass and biogas, as well as wind energy. It is worth noting, that Poland has committed itself to the European Union to increase production from renewable sources by 2020, by signing the package “3x20%”. We are also committed to reduce harmful emissions of air pollution and cooperate for the protection of the environment. These activities are supported by the Renewable Energy Sources Act, which entered into force in 2015. Unfortunately this document turned out to be quite unfriendly to investors. It imposes many obligations, and potential benefits associated with the production of energy from renewable sources are imprecise and described in an obscure way. Providing a 15% share of RES in gross final energy consumption in 2020 is possible, but only if Polish government will support entrepreneurs and provide them all necessary instruments so that they can safely invest and grow their business.en_GB
dc.description.abstractW artykule została podjęta próba oceny polskiego prawodawstwa związanego z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza tego, jak odnosi się ono do rozwoju OZE w świetle dokumentów narzuconych Polsce przez UE. Warto zauważyć, że Polska ma bardzo duży potencjał związany z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jest on jednak w niewielkim stopniu wykorzystywany. Prognozy przeprowadzone przez liczne instytucje badawcze wskazują, że największy potencjał mają energia pochodząca z biomasy i biogazu, a także energetyka wiatrowa. Warto zauważyć, że Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do zwiększenia produkcji energii z OZE do 2020 roku, poprzez podpisanie pakietu ,,3x20%”. Zobowiązaliśmy się także do zmniejszenia szkodliwych emisji zanieczyszczeń i współpracy na rzecz ochrony środowiska. Wspierać owe działania ma ustawa o OZE, która weszła w życie w 2015 roku. Niestety dokument ten okazał się mało przyjazny dla inwestorów. Nakłada on wiele obowiązków, zaś ewentualne korzyści związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł są niedoprecyzowane i opisane w zawiły sposób. Zapewnienie 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku jest możliwe, lecz pod warunkiem że rząd polski będzie wspierać przedsiębiorców i zapewni im wszystkie niezbędne instrumenty do tego, by mogli bezpiecznie inwestować i rozwijać swoją działalność gospodarczą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 2
dc.subjectclimate-energy packageen_GB
dc.subjectrenewable energy sourcesen_GB
dc.subjectenergyen_GB
dc.subjectRenewable Energy Sources Acten_GB
dc.subjectsolar energyen_GB
dc.subjectwind energyen_GB
dc.subjectgeothermal energyen_GB
dc.subjectbiogasen_GB
dc.subjectbiomassen_GB
dc.subjectpakiet klimatyczno-energetycznypl_PL
dc.subjectodnawialne źródła energiipl_PL
dc.subjectenergetykapl_PL
dc.subjectustawa o OZEpl_PL
dc.subjectenergia słonecznapl_PL
dc.subjectenergia wiatrowapl_PL
dc.subjectenergia geotermalnapl_PL
dc.subjectbiogazpl_PL
dc.subjectbiomasapl_PL
dc.titleRozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energiipl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of renewable energy in Poland in the light of the European Union climate-energy package and the renewable energy sources acten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[7]-18
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesEnergia odnawialna w Polsce 2012, Raport Gramwzielone.pl, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesEnergia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Fyk A., Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., „Biuletyn PISM” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesKrawiec F. (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin SA, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRuszel M., Polska perspektywa pakietu energetyczno-klimatycznego, „Nowa Energia” 2009, nr 4.pl_PL
dc.referencesSobierajski J., Starzomska M., Piotrowski J., Odnawialne źródła energii – wiadomości ogólne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2009.pl_PL
dc.referencesSobolewski M., Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, „Studia BAS” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesTurowski P., Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, z. 3.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015, poz. 478.pl_PL
dc.referencesWiśniewski G. (red.), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesZegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.43.01
dc.relation.volume43pl_PL
dc.subject.jelQ2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record