Recent Submissions

 • Pochwała złotego środka, czyli o rozwiązaniach pośrednich w gospodarce przestrzennej 

  Sokołowicz, Mariusz E. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-06-13)
  Współcześnie nie docenia się wystarczająco dobrodziejstw rozwiązań pośrednich w społeczeństwach i gospodarkach. Gdy wymaga się od nas bycia najlepszymi i gdy każde miasto czy region mają ambicje być największymi, zwiększa ...
 • Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej: Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej 

  Duraj, Natasza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-08)
  Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego stanowi warunek konieczny utrzymania pożądanego stanu w państwie, który przejawia się w zapobieganiu czynom wymierzonym w dobro kraju, porządek publiczny oraz życie, zdrowie i mienie ...
 • Niepamięć i niedziałanie: Wojna i pojednanie w Sri Lance 

  Dobosz, Kala (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-17)
  Autorka zarysowuje szereg kontekstów związanych z separatystyczną walką partyzantów z organizacji Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu, która doprowadziła do wojny domowej w Sri Lance trwającej od 1983 do 2009 roku. Wpisuje ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce: Ustrój ekonomiczny 

  Wojciechowski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-08)
  Problematyka książki dotyczy samorządu terytorialnego w Polsce w wymiarze ekonomicznym. Treść monografii skupia się na ekonomicznych aspektach funkcjonowania samorządu, identyfikując przyczyny i konsekwencje decyzji ...
 • Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego 

  Galar, Zbigniew; Sadowski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-01)
  Książka stanowi pierwsze na krajowym rynku wydawniczym całościowe opracowanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zagadnienia zostały przedstawione w konwencji odpowiadającej ...
 • Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie 

  Złoty, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-09-15)
  Finansjalizacja przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego. Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych futures od początku XXI wieku ...
 • Kredyty zagrożone NPL oraz odpisy na straty kredytowe w sektorze bankowym 

  Czechowska, Iwona Dorota; Lipiński, Czesław; Stawska, Joanna; Stępińska, Joanna; Zatoń, Wojciech; Borys, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-04-29)
  Działalność kredytowa to obszar działalności bankowej, stanowiący główne źródło przychodów, powiązany z ryzykiem kredytowym, którego materializacja generuje straty dla wyniku finansowego i bazy kapitałowej pojedynczych ...
 • Systemy inteligentne w sieci Internet 

  Bartkiewicz, Witold; Dembowski, Przemysław; Zieliński, Jerzy Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-28)
  Książka poświęcona jest inteligentnym systemom informatycznym w organizacji, wykorzystującym rozproszone źródła informacji niestrukturalnej dostępne w sieci Internet. W przeciwieństwie do strukturalnych źródeł danych (w ...
 • Ekonomia: Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej 

  Grabia, Tomasz; Nyk, Mariusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  Ekonomia jest nauką o procesie gospodarowania, czyli dokonywaniu wyborów (najlepszych z możliwych) opartych na rachunku ekonomicznym. Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający ...
 • Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście 

  Wiśniewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-12-30)
  Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie ...
 • Łódzka statystyka akademicka 

  Domański, Czesław; Jędrzejczak, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-05)
  Początki statystyki w Łodzi sięgają końca lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy w 1898 roku utworzona została Giełda Papierów Wartościowych, w ramach której powołano Komisję Statystyczną badającą procesy głównie ...
 • Wynik całkowity – jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 

  Sajnóg, Artur ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-05)
  Problematyka pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa zawsze odgrywała zasadniczą rolę w ekonomii i finansach, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Przez dekady kategoria ...
 • Analiza oszczędności sektorów instytucjonalnych na podstawie macierzy rachunkowości społecznej 

  Trębska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-05)
  Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki nad funkcjonowaniem systemów gospodarczych. Zawarte w niej analizy teoretyczne i empiryczne dotyczą określenia roli oszczędności w gospodarce oraz wskazania czynników ...
 • Inflacja bazowa w polityce pieniężnej: Analiza w świetle modelu DSGE 

  Leszczyńska-Paczesna, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-12)
  W książce podjęto tematykę polityki pieniężnej oraz omówiono teoretyczne przesłanki dotyczące szczególnej roli inflacji bazowej w jej prowadzeniu. O wartości tej monografii świadczy przede wszystkim zaproponowane narzędzie ...
 • Komunikacja marketingowa w środowisku omnikanałowym: Potrzeby i zachowania konsumentów na rynku centrów nauki 

  Gotwald, Beata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-12)
  Publikacja dotyczy komunikacji marketingowej w środowisku omnikanałowym, szczególnie w odniesieniu do rynku centrów nauki. Model ścieżek zakupowych konsumentów został dostosowany do swoistości centrów nauki oraz rozbudowany ...
 • Marketing nowych technologii i produktów B+R 

  Trzmielak, Dariusz M.; Zehner II, William Bradley (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-12)
  Autorzy książki dokładnie analizują zagadnienia marketingu nowych technologii w koordynacji z procesem badawczo-rozwojowym. Określają unikalny proces marketingowy i pułapki związane z przełożeniem nowej technologii na nowy ...
 • Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury: Działania współczesnego teatru i filharmonii 

  Krawiec, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-01-18)
  Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w Polsce. Książka zawiera ...
 • Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce 

  Błoch, Łukasz; Czajkowska, Agnieszka; Grzelczak, Marlena; Pastusiak, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-01-19)
  Corporate governance stanowi istotny nurt ekonomii instytucjonalnej, która ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstw i pozyskanie zaufania inwestorów. W wyniku zmian w strukturze akcjonariatu współczesnych ...
 • Efekty polityki fiskalnej w Polsce 

  Szymańska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-25)
  Polityka fiskalna jest tematem licznych badań i dyskusji, których znaczenie wzrosło w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł na początku XXI wieku. Wśród zagadnień, które w ostatnich latach stanowią ...
 • Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej 

  Duraj, Natasza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-02-25)
  Bezpieczeństwo w sferze transportu stanowi jeden z istotnych problemów związanych z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa każdego kraju, a rola transportu jako kluczowego elementu całego systemu logistycznego staje się ...

View more