Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Finansowe kulisy walki o polską koronę po abdykacji Jana Kazimierza, a przed elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego (1668–1669)
Jacek Kaniewski
2. Sejm a sejmiki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji
Wojciech Szczygielski
3. Obraz sąsiadów–zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej
Dariusz Rolnik
4. Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789-1939
Arkadiusz Rzepkowski
5. Rola socjalistów w edukacji politycznej społeczeństwa Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907
Paweł Samuś

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. „Armeńczyka-Ormianina” przez polszczyznę wędrowanie. Kilka uwag na temat historii terminów w języku polskim
Daniel Próchniak
2. Teresa Perłowa (1871-1939). Bojowniczka o niepodległość Polski
Adrian Uljasz
3. Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję
Michał Śliwa
4. Rewolucja 1905 roku w opinii Henryka Vimarda
Dariusz Klemantowicz

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Jan Szymczak, „Początki broni palnej w Polsce (1383–1533)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 424
Marian Głosek
2. Władysław Zajewski, „Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona”, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2005, ss. 246
Zbigniew Anusik
3. Jerzy Z. Pająk, Adam Penkalla, Jerzy Szczepański, „Słownik biograficzny XIX wieku”, Toruń 2005, ss. 669
Stefan Pytlas
4. Adrian Uljasz, „Myśl polityczna Feliksa Perla”, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, ss. 376
Maria Nartonowicz-Kot
5. Piotr Majewski, „Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945”, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, ss. 431
Adrian Uljasz
6. Andrzej Jaszczuk, „Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932–1956”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, ss. 180
Katarzyna Czekaj
7. „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1; 2005, nr 2; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Jacek Pietrzak

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między konstytucją «Nihil Novi» a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji”
Witold Filipczak
2. Sympozjum naukowe „«Niepodległość» (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko”
Jacek Pietrzak
3. Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem”, Łódź 17-19 listopada 2005 r.
Małgorzata Karkocha

PRO MEMORIA

1. Profesor Waldemar Michowicz (1929-2005)
Andrzej Maciej Brzeziński, Sławomir M. Nowinowski
2. Ostatnie pożegnanie Profesora Waldemara Michowicza
Bolesław Woszczyński

Recent Submissions

View more