Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668–1696
Michał Kobierecki
2. Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764–1792)
Wojciech Szczygielski
3. Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia
Rafał Kowalczyk
4. Kaliskie Towarzystwo Dobroczynności (1879–1914)
Andrzej Tomaszewicz
5. Z działalności Marii Skłodowskiej-Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1934)
Andrzej M. Brzeziński

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej. Sos karyke (ĸαρύκη). Komentarz do „Chronografii” Michała Psellosa
Maciej Kokoszko
2. Polskie echa kampanii antytureckiej 1566 r. (na marginesie 25. tomu „Źródeł dziejowych”)
Aleksander Bołdyrew
3. Kilka uwag krytycznych dotyczących poglądów i działalności publicznej Stanisława Staszica
Janusz Skodlarski
4. Konsekwencje przewrotu majowego dla stosunków polsko-sowieckich, maj–grudzień 1926
Marcin Kruszyński
5. Szechina albo Ucieleśnione Imię Boga. Rzeźba Anselma Kiefera w Hamburger Bahnhoff w Berlinie
Eleonora Jedlińska

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII w. Kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej. Gabriela Majewska, „Szwecja. Kraj – ludzie – rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, ss. 399
Zbigniew Anusik
2. Andrew Dalby, „Food in the Ancient World from A to Z”, Routledge, London – New York 2003, ss. 408
Maciej Kokoszko
3. Kamilla Twardowska, „Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza”, Historia Iagiellonica (Mediterraneum, t. III), Kraków 2006, ss. 255
Mirosław J. Leszka
4. Leszek Andrzej Wierzbicki, „O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 328
Witold Filipczak
5. Martin Pollack, „Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu”, przełożył z niemieckiego Andrzej Kopacki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006, ss. 270
Adrian Uljasz
6. „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946)”, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, red. E. Nowak, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole 2006, ss. 355, 7 nlb.
Krzysztof Lesiakowski

KRONIKA NAUKOWA

1. Międzynarodowa konferencja bizantynologów w Krakowie: „Bizancjum a nowe kraje i nowe ludy na pograniczu obszaru bizantyńsko-słowiańskiego (IX–XV w.)”
Waldemar Ceran

PRO MEMORIA

1. Tadeusz Jałmużna (1939-2006) działalność i kierunki badań historyczno-oświatowych
Grzegorz Michalski

LISTY DO REDAKCJI

1. List w sprawie artykułu o Antonim Purtalu
Romuald Kaczmarek

Recent Submissions