Show simple item record

dc.contributor.authorMorcinek-Abramczyk, Barbara
dc.date.accessioned2016-07-06T12:22:09Z
dc.date.available2016-07-06T12:22:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18664
dc.descriptionNiniejszy, 22 tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”, noszący tytuł „Błąd glottodydaktyczny”, jest wielogłosową narracją współczesnych glottodydaktyków na temat ich rozumienia błędów popełnianych w trakcie nauki języka obcego, w szczególności jpjo, przez obie strony procesu – ucznia i nauczyciela. „Bohater” tego tomu – błąd glottodydaktyczny – nie jest więc już jedynie błędem uczniowskim. Lapsologia glottodydaktyczna jako dyscyplina badająca różnorodne błędy, które pojawiają się wtedy, gdy przebiega proces nauczania-uczenia się, znacznie rozszerzyła dziś swój zakres, stając się punktem obserwacyjnym procesów błędotwórczych, które mogą zachodzić w fazie przygotowania do lekcji, w czasie lekcji i w fazie oceny (ewaluacji) i dotyczyć obu stron procesu. Zwrócenie uwagi na błędy nauczycielskie jest niewątpliwie związane z wyzwaniami, jakie stwarza prowadzenie specjalizacji i studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.pl_PL
dc.description.abstractW nauczaniu języka polskiego jako obcego można zauważyć znaczną lukę. Luka ta obejmuje nauczanie komunikacji pozawerbalnej. Wydawać by się mogło, że przyswojenie kodu pozawerbalnego polszczyzny nastąpi u studenta synchronicznie z rozwijaniem sprawności językowej, ale okazuje się, że interferencja pomiędzy kodem niewerbalnym wyniesionym z kraju ojczystego i kodem typowym dla kraju języka docelowego jest na tyle duża, że powoduje zakłócenia w komunikacji. Na tym polu równie często pojawiają się błędy glottodydaktyczne wynikające z braku świadomości, że ten aspekt porozumiewania się powinien być też nauczany w trakcie zajęć dydaktycznych. Artykuł ten ma zatem na celu wskazanie miejsc, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie nauczania, by w miarę możliwości ograniczyć problemy komunikacyjne studentów z różnych kultur.pl_PL
dc.description.abstractIn teaching Polish as a foreign language, it is easy to observe a gap, which covers teaching non-verbal communication. It seems that the acquisition of Polish non-verbal code will be synchronic with developing language fluency, but the interference between the non-verbal code brought from student’s own language and the one he is learning is so immense that it often causes disruption in communication. This is where appear the glottodidactic mistakes resulting from lack of teacher’s awareness of communication issues. The aim of this article is to point out the issues which should be included in the teaching process to reduce communication problems of students from different cultures.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;22
dc.subjectkomunikacja niewerbalnapl_PL
dc.subjectkomunikacja werbalnapl_PL
dc.subjectmowa ciałapl_PL
dc.subjectgestypl_PL
dc.subjectbłąd glottodydaktycznypl_PL
dc.subjectgesty japońskiepl_PL
dc.subjectnon-verbal communicationpl_PL
dc.subjectverbal communicationpl_PL
dc.subjectbody languagepl_PL
dc.subjectgesturespl_PL
dc.subjectglottodidactic mistakepl_PL
dc.subjectJapanese gesturespl_PL
dc.titlePomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciałapl_PL
dc.title.alternativeBetween the word and the gesture – glottodidactic mistakes based on the incompatibility between the spoken language and the body languagepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Barbara Morcinek-Abramczyk, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[125]-141pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 15.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesCohen D., 2010, Mowa ciała. Wszystko, co trzeba wiedzieć o komunikacji pozawerbalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDul R. A., 1995, Komunikacja niewerbalna w teorii i badaniach, w: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEkman P., 1965, Communication through nonverbal behavior: A source of information about interpersonal relationship, w: Affect, cognition and personality, New York.pl_PL
dc.referencesGłażewska E., Kusio U., 2012, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień, Lublin.pl_PL
dc.referencesHall E.T., 1963, A System for the Notation of Proxemic Behavior, „American Anthropologist” 1963, vol. 65.pl_PL
dc.referencesHall E. T., 2001, Poza kulturą, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarząbek K., 2002, Mowa ciała ludzkiego w: Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją: Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Kuć, Siedlce.pl_PL
dc.referencesKnapp M. L., Hall J. A., 1997, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLeathers D. G., 2007, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrzechowski S. W., 2007, Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność, Lublin.pl_PL
dc.referencesSekiguchi T., Azja nie istnieje, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 2008/4(112).pl_PL
dc.referencesTomański R., 2011, Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZałazińska A., 2001, Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbmorcinek@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.22.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record