Show simple item record

dc.contributor.authorBaszczyńska, Aleksandra
dc.date.accessioned2016-03-25T12:56:24Z
dc.date.available2016-03-25T12:56:24Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17551
dc.description.abstractKernel density estimation is one of the main methods available for univariate density estimation. The problems of choosing the kernel function and choosing the smoothing parametr are of crucial importance in density estimation. Various methods, used in practice, for choosing smoothing parametr are discussed. Some of them are simple, some complicated in calculations, but it must be emphasized that the appropriate choice of method for choosing parameter depends on the purpose for which the density estimate is to be used. Monte Carlo study is presented, where three “practical rules" and two forms of crossvalidation (maximum likelihood CV and least-squares CV) are used in density estimation. The values of smoothing parameters are compared with the “optimal” one, which is obtained by minimizing mean squared error. In all mentioned studies the accuracy of the estimation, measured by mean squared error, is considered.pl_PL
dc.description.abstractJądrowa estymacja jest jedną z podstawowych metod nieparametrycznej estymacji funkcji gęstości. Zagadnienie wyboru funkcji jądra oraz wyboru właściwej wartości parametru wygładzania traktowane są jako zasadnicze w estymacji funkcji gęstości. W pracy rozważane są różne metody wyboru parametru wygładzania w estymacji jądrowej, od metod najprostszych do nieco bardziej złożonych. Należy podkreślić jednak, iż wybór metody wyboru parametru wygładzania zależy od celu dokonywanej estymacji charakterystyki funkcyjnej. W artykule przedstawiono również wyniki z przeprowadzonego eksperymentu Monte Carlo, gdzie rozważano trzy „praktyczne zasady” wyboru parametru wygładzania oraz dwie metody cross-validation (największej wiarygodności i najmniejszych kwadratów). Wartości tak otrzymanych parametrów wygładzania są porównywane z parametrem otrzymanym poprzez minimalizację błędu średniokwadratowego, traktowanym jako parametr „optymalny” .pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectdensity estimationpl_PL
dc.subjectkernel functionpl_PL
dc.subjectsmoothing parameterpl_PL
dc.subjectpractical rulespl_PL
dc.subjectcross-validationpl_PL
dc.titleChoice of the Smoothing Parameter in Kernel Density Estimationpl_PL
dc.title.alternativeWybór parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number57-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesBaszczyńska A. (2005), Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHardle W. (1991), Smoothing Techniques. With Implementation in S, Springer-Verlang, New York.pl_PL
dc.referencesPriestley M., Chao M. (1972), “Nonparametric Function Fitting”, Journal of the Royal Statistical Society B, 34, 385-392.pl_PL
dc.referencesRosenblatt M. (1956), “Remarks on Some Nonparametric Estimation of a Density Function”, Annals of Mathematical Statistics, 27, 832-837.pl_PL
dc.referencesSilverman B. W. (1996), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, London.pl_PL
dc.referencesWand M., Jones M. (1995), Kernel Smoothing, Chapman and Hall, London.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record