Show simple item record

dc.contributor.authorJurkiewicz, Tomasz
dc.contributor.authorWycinka, Ewa
dc.date.accessioned2016-03-22T09:50:51Z
dc.date.available2016-03-22T09:50:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17511
dc.description.abstractThe insurance internal market has existed since 1993 (enforced by the third life directive). Its’ main features are a common framework to allow insurers to operate throughout the EU and to establish and provide services freely. On the other hand, the legal framework was designed to protect customers, particularly individuals, where the safe delivery of promised benefits can be vital. One can observe that these frameworks do not guarantee that insurance markets develop in the same way. Insurers are more likely to set up their businesses in some countries than in others. There are also differences in: the number of policies, the amount of benefits and other indicators among European countries. The question is, whether we can talk about the internal market or rather a group of different national markets. Trying to answer this question, we have to take into account a set of variables that shows all the major aspects of integration. The main purpose of this study is evaluating the level of European markets integration by using multivariate statistical methods. We shall also compare results obtained owing to application of different methods and will try to explain similarities and differences between the obtained results.pl_PL
dc.description.abstractJednolity rynek ubezpieczeń funkcjonuje we Wspólnocie Europejskiej od 1993 r. (od wprowadzenia dyrektywy trzeciej generacji w ubezpieczeniach na życie). Jego działanie oparte jest na trzech podstawowych zasadach tworzących Unię Europejską, swobody tworzenia podmiotów gospodarczych, swobody świadczenia usług oraz przepływu kapitału między krajami. Celem rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Wspólnoty dostępu do możliwie najszerszej gamy wysokiej jakości produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń z obszaru całej Wspólnoty. Ubezpieczyciele upoważnieni do działania w jakimkolwiek państwie członkowskim mogą prowadzić swoją działalność na terenie całej Wspólnoty i podlegają takim samym zasadom nadzoru. Gwarantowane dyrektywami jednakowe warunki rozwoju sektora ubezpieczeń nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w regulacjach wewnętrznych państw członkowskich. Część z nich, Poprzez sprzyjające regulacje podatkowe i administracyjne, jest zdecydowanie częściej wybierana przez zakłady ubezpieczeń jako państwo siedziby. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy europejski rynek ubezpieczeń jest organizmem jednolitym? Próba odpowiedzi na to pytanie wiąże się z oceną stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Ocena taka nie może ograniczać się do analizy tylko jednego wskaźnika ekonomiczno-ubezpieczeniowego, gdyż zagadnienie integracji rynków ubezpieczeniowych, jak wskazano, jest zjawiskiem wieloaspektowym. W celu dokonania poprawnej oceny stopnia integracji rynków można posłużyć się metodami statystyki wielowymiarowej. Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej przy wykorzystaniu metod analizy wielowymiarowej. Równoległym celem jest porównanie wyników uzyskiwanych przy pomocy różnych metod statystyki wielowymiarowej i próba ich oceny.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectinsurance marketspl_PL
dc.subjectintegrationpl_PL
dc.subjectmultivariate analysispl_PL
dc.titleEvaluation of the Degree of Integration among European Insurance Marketspl_PL
dc.title.alternativePropozycja wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniu stopnia integracji rynków ubezpieczeniowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number277-290pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Gdańsk, Department of Statisticspl_PL
dc.referencesDaly M. (2003), “Ireland: A Center for EU Life”, The Actuary, 2.pl_PL
dc.referencesDavis D. L., Boulding D. W. (1979), “A Cluster Separation Measure”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1, 224-227.pl_PL
dc.referencesEuropean Insurance in Figures (2001), Basic Data 2000/Complete 1999 Data, CEA.pl_PL
dc.referencesHellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJurkiewicz T., Wycinka E. (2003), “Analiza podobieństw rynków ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących z wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej” . In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 991, 209-218.pl_PL
dc.referencesKohonen T. (1997), Self-Organizing Maps, Springer Verlag, Berlin-New York.pl_PL
dc.referencesKruczalak К. (1997), “Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskiego (prawa wspólnotowego)” . In: Wąsiewicz A. (ed.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, Wydawnictwo Brauta, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalski T. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwitał R. (1997), “Wspólnotowe prawo ubezpieczeń gospodarczych - ewolucja unormowań dyrektywalnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości” , Wiadomości Ubezpieczeniowe, 11/ 12.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record