Spis treści


ARTYKUŁY

1. Opera jako forma narracji historycznej / The opera as the form of the historical narration
Grzegorz Markiewicz
2. Stosunek caratu do polskiej działalności dobroczynnej w Wilnie w I połowie XIX wieku / The attitude of the tsarist regime against the Polish charitable initiatives in Vilnius in the first half of the nineteenth century
Maria Korybut-Marciniak
3. Ilustracje z dziewiętnastowiecznej prasy Królestwa Polskiego jako źródło do badań nad kulturą uzdrowiskową / Illustrations from the XIXth century Polish Kingdom Press as a source for a the study of health resort culture
Jarosław Kita
4. Obiekty życia kulturalnego w Ciechocinku w XIX wieku. Teatr / Objects of cultural life in Ciechocinek in the nineteenth century. Theatre
Agnieszka Kania
5. Z dziejów osadnictwa w widłach Warty i Liswarty i przemian ludnościowych na przykładzie parafii Wąsosz / The history of settlement at the confluence of the Warta and Liswarta rivers and population change for example the parish of Wąsosz
Sławomir Zabraniak
6. Polemika Władysława Konopczyńskiego z Mieczysławem Skibińskim / The polemic between Władysław Konopczyński and Mieczysław Skibiński
Piotr Biliński
7. Рабочий вопрос в программах российских либеральных партий в начале XX века / Kwestia robotnicza w programach rosyjskich partii liberalnych na początku XX wieku / Labour issues in the programmes of Russian liberal parties at the beginning of 20th century
Edward Wiśniewski
8. Hierarchia czy demokracja? Wizja stosunków społecznych w miastach Królestwa Polskiego (na podstawie dyskusji o samorządzie miejskim w trakcie rewolucji 1905 roku) / Hierarchy or democracy? The vision of urban social order in the Kingdom of Poland (according to the discussion about planned urban municipality during the revolution of 1905)
Kamil Śmiechowski
9. Porozumienia integracyjne w kontenerowej żegludze morskiej. Geneza, rozwój i stan obecny w kontekście obowiązujących przepisów Unii Europejskiej / Integration agreements in container shipping. The origin, development and current state in the context of the European Union law
Aleksandra Bartosiewicz


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

10. After Warsaw Positivism: New Directions in the Studies on Polish Modern History. Review Article: Kamil Śmiechowski, Łódzka wizja postępu. Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego”, „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898–1914
Kenshi Fukumoto
11. Pakt Piłsudski–Lenin, czyli jak Piotr Zychowicz w pogoni za mirażem historycznej sensacji zabrnął w ślepą uliczkę
Przemysław Waingertner
12. Mozaika odtworzona czy utworzona? Uwagi nad książką Violetty Wiernickiej pt. „Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915”, Bellona, Warszawa 2015, ss. 461 + [3]
Piotr Wysocki
13. „Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna”, oprac. Jarosław Kita i Piotr Zawilski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 189
Anna Czajka


SPRAWOZDANIA NAUKOWE

14. Sprawozdanie z IV Krajowej Konferencji z Geografii Historycznej na temat „Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości”, Łódź 11–12 czerwca 2015 r.
Krzysztof Paweł Woźniak
15. Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Sesji Naukowej pt. „Życie prywatne Polaków w XIX wieku. «Świat dziecka»”, Łódź, 8–9 października 2015 r.
Sylwana Borszyńska
16. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Miasto, masa i… projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych”, Łódź, 4–5 grudnia 2015 r.
Kamil Śmiechowski

Recent Submissions