Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Barbara
dc.date.accessioned2016-03-01T12:16:52Z
dc.date.available2016-03-01T12:16:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17185
dc.description.abstractNa obecnym etapie rozwoju cywilizacji nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podstawową kwestią jest to, w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy jest sprawny i efektywny system transportowy. Ponieważ popyt na transport stale rośnie, odpowiedzią na te zjawiska nie może być po prostu budowanie nowej infrastruktury i otwieranie rynków. System transportowy wymaga optymalizacji, żeby spełnić wymagania wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznego modelu zrównoważonego rozwoju transportu oraz pokazanie możliwości i kierunków wprowadzenia sektora transportu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Efektywny transport rozumiany jest jako ten, który zaspokaja popyt na usługi przemieszczenia i jednocześnie minimalizuje wykorzystywane w tym celu zasoby. Racjonalność i równowagę można osiągnąć, stosując skuteczne instrumenty obniżania transportochłonności gospodarki, a także stymulując zmiany technologiczne oraz organizacyjne w transporcie, zmniejszające jego zasobochłonność, energochłonność i uciążliwość środowiskową.pl_PL
dc.description.abstractAt the present stage of civilization, the socio-economic development can not be stopped. The main issue is how the process will run and if we are able to control it in order to introduce their preferred development path. An efficient and effective transport system is one of the factors shaping socio-economic development. As the demand for transport continues to grow, the response to these phenomena can not be simply building new infrastructure and opening markets. The transport system requires optimization to meet the requirements arising from the concept of sustainable development. The main aim of this article is to present a theoretical model of sustainable transport and to show the possibilities and directions how to introduce the transport sector on a sustainable path of development. Efficient transport is understood as that which meets the demand for services and at the same time minimizes used resources. Rationality and balance can be achieved by effective instruments lowering transport intensity of the economy, as well as stimulating technological and organizational changes in the transport which lead to reducing the resources intensity and environmental harmful.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;313
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectefficiencypl_PL
dc.titleZrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektorapl_PL
dc.title.alternativeSustainable transport development as an example of improvement in environmental resource allocation efficiencypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[63]-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBiała Księga (2011), Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144.pl_PL
dc.referencesBorys T. (2005), Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój – od utopii do praw człowieka, Branta, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesBorys T. (2008), Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury, Jelenia Góra–Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurnewicz J. (2009), A study of innovative trends in transport, [w:] idem (ed.), Innovative Perspective of Transport and Logistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDrucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEjdys J. (2009), Zrównoważony rozwój jako perspektywa funkcjonowania transportu miejskiego, [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesEuropean Union (2014), EU energy in figures. Statistical Pocketbook 2014, http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf (dostęp: 15.10.2015).pl_PL
dc.referencesHeyne P. (2008), Effciency, The Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/Efficiency.html (dostęp: 1.02.2015).pl_PL
dc.referencesJacyna M. (2009), Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKassenberg A., Jackl F. (2009), Wprowadzenie do debaty transportowej: wyzwania ekologiczno-gospodarcze, [w:] J. Kamieniecka (red.), Jaki transport w zrównoważonym rozwoju?, z. 2 serii: „Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju”, z projektu: Eko-Herkules. Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=9n-T0rdpSvGA=& (dostęp: 10.10.2014).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2008), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ekologiczny transport, KOM(2008) 433, wersja ostateczna.pl_PL
dc.referencesŁacny J., Zalewski W. (2009), Telematics as an instrument for improving effectitiveness and safety of transport, [w:] J. Burnewicz (ed.), Innovative Perspective of Transport and Logistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMalik K. (2004), Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2009), Modern environmental management in transport, [w:] J. Burnewicz (ed.), Innovative Perspective of Transport and Logistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2010), Analiza efektywności procesu równoważenia rozwoju transportu, [w:] E. Szychta (red.), Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie, LogiTrans, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej i Komitetu Transportu PAN, Radom.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2013), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPieregund J. (2005), Kryteria i narzędzia oceny sprawności systemu transportowego, [w:] W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Wpływ procesów demopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiontek F. (1999), Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, „Rocznik Ochrony Środowiska”, http://old.ros.edu.pl/text/pp_1999_010.pdf (dostęp: 10.10.2014).pl_PL
dc.referencesStern N. (2006), The Review on the Economics of Climate Change, http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf (dostęp: 1.02.2015).pl_PL
dc.referencesWhite Paper (2001), European transport policy for 2010: time to decide, COM/2001/0370, final.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.313.05
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record