Show simple item record

dc.contributor.authorKronenberg, Jakub
dc.date.accessioned2016-03-01T12:09:43Z
dc.date.available2016-03-01T12:09:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17181
dc.description.abstractJedną z form wykorzystania zasobów przyrodniczych na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ekoturystyka, odbywająca się z poszanowaniem środowiska, a jednocześnie służąca podnoszeniu świadomości ekologicznej uczestniczących w niej osób. Ekoturystyka stanowi źródło materialnych korzyści dla lokalnych społeczności. Jednak aby zasoby przyrodnicze stały się atrakcją ekoturystyczną, konieczne jest zadbanie o odpowiednią „oprawę”, uwzględniającą zarówno interesy ochrony środowiska, jak i zainteresowanych nimi turystów. Aby zilustrować te zagadnienia, na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzona została analiza potencjału ekoturystycznego dwóch „bocianich wiosek” prowadzonych przez organizacje zajmujące się ochroną przyrody (Kłopot i Żywkowo). Możliwe byłoby zwiększenie ich atrakcyjności dla turystów z poszanowaniem podstawowych celów ochrony przyrody, jakie przed nimi postawiono. Na potrzeby zidentyfikowania najważniejszych działań, które pozwoliłyby na takie wykorzystanie zasobów przyrodniczych, przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów odwiedzających te miejsca. Odpowiedzi udzielone przez 700 osób umożliwiły dokonanie oceny dotychczasowego sposobu wykorzystania terenów „bocianich wiosek” przez turystów, a także wskazanie możliwych sposobów wykorzystania ich w większym stopniu na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego.pl_PL
dc.description.abstractEcotourism illustrates how natural resources could be used as a basis for sustainable development, respecting the environment, and at the same time raising environmental awareness among the participating people. Also, ecotourism is expected to provide material benefits for local communities. However, for natural resources to become a highlight of ecotourism, it is necessary to ensure an appropriate “setting”, which takes into account both the interests of environmental protection and the needs of tourists. To illustrate these issues, this paper features a detailed analysis of ecotourism potential of two “stork villages” in Poland managed by nature conservation organizations (Klopot and Zywkowo). It seems possible to increase their attractiveness for tourists, while maintaining their fundamental objectives of nature conservation. To identify the most important activities that would make the above use of “stork villages” possible, surveys were conducted among tourists visiting these places. The answers provided by 700 people helped to assess how “stork villages” have been used so far, and how they could contribute to a larger extent to local economic development.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;313
dc.subjectekoturystykapl_PL
dc.subjectbirdwatchingpl_PL
dc.subjectturystyka ornitologicznapl_PL
dc.subjectwycena środowiskapl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectecotourismpl_PL
dc.subjectavitourismpl_PL
dc.subjectenvironmental valuationpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.titleZasoby przyrodnicze a rozwój lokalny studium przypadku dwóch „bocianich wiosek” w Polscepl_PL
dc.title.alternativeNatural resources and local development – case study of two “stork villages” in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[113]-128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBiggs D., Turpie J., Fabricius C., Spenceley A. (2011), The value of avitourism for conservation and job creation: An analysis from South Africa, „Conservation and Society”, Vol. 9, s. 80–90.pl_PL
dc.referencesBrzozowska M., Kozłowska E., Molewski K. (2008), Natura 2000: szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białystok.pl_PL
dc.referencesCarver E. (2009), Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, Report 2006-4, U.S. Fish & Wildlife Service, Arlington VA.pl_PL
dc.referencesCBI (2011), Bird Watching Tourism: The United Kingdom, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Hague.pl_PL
dc.referencesConnell J. (2009), Birdwatching, twitching and tourism: Towards an Australian perspective, „Australian Geographer”, Vol. 40, s. 203–217.pl_PL
dc.referencesCordell H. K., Herbert N. G. (2002), The popularity of birding is still growing, „Birding”, Vol. 34, s. 54–61.pl_PL
dc.referencesCzajkowski M., Giergiczny M., Kronenberg J., Tryjanowski P. (2014), The economic recreational value of a white stork nesting colony: A case of “stork village” in Poland, „Tourism Management”, Vol. 40, s. 352–360.pl_PL
dc.referencesCzechowski P., Bocheński M., Jerzak L. (red.) (2010), Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów.pl_PL
dc.referencesDTI (2010), Avitourism in South Africa, Department of Trade and Industry, Pretoria.pl_PL
dc.referencesDziankowska J., Qalebashvili M., Putkowska R., Strzałkowski A., Ueyonahara J. (2011), Strategia zrównoważonego rozwoju dla „wioski bocianiej” Kłopot, Fundacja Sendzimira, Łódź.pl_PL
dc.referencesGilbert L. A., Halstead J. M. (1997), Economic considerations in the endangered species debate: The case of the piping plover, „Human Dimensions of Wildlife”, Vol. 2, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesGołoś G. (2012), Turystyka ornitologiczna, czyli birdwatching w Polsce, „Rynek Turystyczny”, nr 317, s. 40–41.pl_PL
dc.referencesHanley N., Barbier E. (2009), Pricing nature: cost-benefit analysis and environmental policy, Edward Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesHvenegaard G. T., Butler J. R., Krystofiak D. K. (1989), Economic values of bird watching at Point Pelee National Park, Canada, „Wildlife Society Bulletin”, Vol. 17, s. 526–531.pl_PL
dc.referencesJaneczko E., Anderwald D. (2011), Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, t. 13, s. 307–314.pl_PL
dc.referencesJerzak L. (2006), Turystyka przyrodnicza szansą dla terenów dotychczas nieatrakcyjnych – przykład Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 23–30.pl_PL
dc.referencesJerzak L., Czechowski P. (2009), Rozwój turystyki przyrodniczej na przykładzie bocianiej wioski Kłopot, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 241–245.pl_PL
dc.referencesJerzak L., Jakubiec Z. (2014), XI spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Wiosek Bocianich, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, t. 70, s. 382–384.pl_PL
dc.referencesKerlinger P., Brett J. (1995), Hawk Mountain Sanctuary: A case study of birder visitation and birding economics, [w:] Knight R. L., Gutzwiller K. J. (eds.), Wildlife and Recreationists: Coexistence through Management and Research, Island Press, Washington D.C., s. 271–280.pl_PL
dc.referencesKim C., Scott D., Thigpen J. F., Kim S. S. (1998), Economic impact of a birding festival, „Festival Management and Event Tourism”, Vol. 5, s. 51–58.pl_PL
dc.referencesKronenberg J. (2014), Environmental impacts of the use of ecosystem services: Case study of birdwatching, „Environmental Management”, Vol. 54, s. 617–630.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Giergiczny M. (2014), Costs and benefits of creating and maintaining a stork village: Case study of Kłopot (Cybinka Commune), „Ekonomia i Środowisko”, nr 51, s. 231–239.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Bocheński M., Dolata P. T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K. M. (2013), Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, t. 69, s. 3–27.pl_PL
dc.referencesKronenberg M., Nowakowska M. (red.) (2012), Polska naturalnie. Raport o stanie ekoturystyki w Polsce, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarczewski A., Maniakowski M. (2010), Ptasie ostoje, Carta Blanca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMolloy D., Thomas S., Morling P. (2011), RSPB Reserves and Local Economies, RSPB, Sandy, Bedfordshire.pl_PL
dc.referencesMuchowski W. (2013), Birdwatching z poszanowaniem przyrody, „Ptaki – Kwartalnik OTOP”, nr 2, s. 30–31.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B. (red.) (2005), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesRayment M., Dickie I. (2001), Conservation works… for local economies in the UK, RSPB, Sandy, Bedfordshire.pl_PL
dc.referencesRSPB (2010), The Local Value of Seabirds: Estimating Spending by Visitors to RSPB Coastal Reserves and Associated Local Economic Impact Attributable to Seabirds, RSPB, Sandy, Bedfordshire.pl_PL
dc.referencesScott D., Callahan A. (2000), Establishing a Birding-related Business: A Resource Guide, Texas Agricultural Extension Service, College Station TX.pl_PL
dc.referencesSekercioglu C. H. (2002), Impacts of birdwatching on human and avian communities, „Environmental Conservation”, vol. 29, s. 282–289.pl_PL
dc.referencesWatson G. P. L. (2010), Multiple Acts of Birding: The Education, Ethics and Ontology of Bird Watching in Ontario (praca doktorska), York University, Toronto.pl_PL
dc.referencesZaręba D. (2010), Ekoturystyka, wyd. 3, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (2010), Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, „Ekonomia i Środowisko”, nr 37, s. 31–45.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.313.08
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record