Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2013-04-03T16:56:26Z
dc.date.available2013-04-03T16:56:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationWłodarczyk B., 2011, Processes of tourism space formation (Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną), Turyzm, z. 21/1-2pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1455
dc.description.abstractThe article is an attempt to name and define the processes which transform geographical space and result in the appearance or disappearance of tourism space as broadly understood. The processes include restructurization (modernization and revitalization) and degradation. All of them have been discussed in the context of their actual stage of tourism space development. More attention is devoted to degradation, which has only recently been seen as a process which may lead to the creation of spaces attractive to tourists.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest próbą nazwania i zdefiniowania procesów wpływających na przekształcenia przestrzeni geograficznej i doprowadzających w efekcie do powstania lub zaniku szeroko rozumianej przestrzeni turystycznej. Do procesów tych zaliczono restrukturyzację (w tym modernizację i rewitalizację) oraz degradację. Wszystkie wymienione procesy omówione zostały w kontekście aktualnej fazy rozwoju przestrzeni turystycznej. Nieco więcej uwagi poświęcono degradacji, która dopiero od niedawna postrzegana jest jako proces mogący doprowadzić do powstania przestrzeni będących przedmiotem zainteresowania turystów.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1-2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjecttourism space attributespl_PL
dc.subjecttourism space ‘actors’pl_PL
dc.subjectrestructurizationpl_PL
dc.subjectmodernizationpl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjectdegradationpl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectatrybuty przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subject„aktorzy” przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectmodernizacjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectdegradacjapl_PL
dc.titleProcesy kształtujące przestrzeń turystycznąpl_PL
dc.title.alternativeProcesses of tourism space formationen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number59-66
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu
dc.referencesBIŃCZYK A., 2006, Od manufaktury do „Manufaktury”, [w:] I. Jaż- dżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, s. 211– 220.
dc.referencesBUDZISZEWSKI B., 2011, Nowe Centrum Łodzi jako potencjalna przestrzeń turystyczna miasta, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 105 ss.
dc.referencesCYBULSKA K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do peł- nienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 ss.
dc.referencesDIELEMANS J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, 232 ss.
dc.referencesDURYDIWKA M., DUDA-GROMADA K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 456 ss.
dc.referencesHUSBANDS W. C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, „Leisure Sciences”, vol. 5, No. 4, s. 289–307.
dc.referencesJANSEN-VERBEKE M., 2011, Studia nad turystyką miejską: stare opowieści nowe scenariusze, [w:] B. Włodarczyk (red.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, s. 87–104.
dc.referencesKACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 157 ss.
dc.referencesKACZMAREK S., KACZMAREK J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 65–74.
dc.referencesKOSTECKA J., 2007, Kompleks Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 99 ss.
dc.referencesKOWALCZYK A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–38.
dc.referencesKOZŁOWSKI S., WOJNAROWSKA A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 160 ss.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2, s. 87–103.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, t. 9, z. 1, s. 51–73.
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50–60.
dc.referencesLISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm”, t. 16, z. 2, s. 7–20.
dc.referencesMARKOWSKI T., KACZMAREK S., OLENDEREK J., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, ser. „Studia”, t. CXXXII, KPZK PAN, Warszawa, 185 ss.
dc.referencesMIOSSEC J.-M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, „Centre des Hautes Etudes Touristiques”, ser. C, No. 36, Aix-en-Provence, 62 ss.
dc.referencesPOPOW M., 2011, Przystosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji turystycznej na przykładzie Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 ss.
dc.referencesSHAW G., WILLIAMS A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, London–New Delhi, 324 ss.
dc.referencesSHYTS O., 2011, Czarnobyl – miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 ss.
dc.referencesSłownik języka polskiego, t. 1–3, M. Szymczak (red.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa.
dc.referencesSTASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39–52.
dc.referencesTANAŚ S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowania turysty, [w:] Problemy współczesnej tanatologii – medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wrocław, s. 247–252.
dc.referencesTANAŚ S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 215 ss.
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, 333 ss.
dc.referencesWIŚNIEWSKA W., 2009, Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 432–482.
dc.referencesWOJNAROWSKA A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 226 ss.
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 ss.
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [w:] B. Włodarczyk (red.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, s. 87–104.
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011b, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 15–28.
dc.contributor.authorEmailbowlo@poczta.onet.pl
dc.relation.volume21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska