SPIS TREŚCI - CONTENT

 • Przedmowa Redakcja
 • Preface The Editors
 • Artykuły - Articles

  1. Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego
   Wiesław Alejziak
  2. Tourist activity: international and domestic diversification and the problem of social exclusion
   Wiesław Alejziak
  3. Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny)
   Leszek Butowski
  4. Tourism - an academic discipline (discursive article)
   Leszek Butowski
  5. Turystyka a ład przestrzenny Wzajemne relacje
   Beata Meyer
  6. Tourism versus spatial order: mutual relations
   Beata Meyer
  7. Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego
   Agnieszka Niezgoda
  8. The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product
   Agnieszka Niezgoda
  9. Przestrzenny rozkład ruchu turystycznego w Polsce w sezonie letnim w świetle danych o frekwencji w wyborach prezydenckich w 2010 roku
   Jacek Potocki
  10. The spatial distribution of high-season tourism in Poland: based on the records of the 2010 presidential election
   Jacek Potocki
  11. Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce)
   Izabela Sołjan
  12. The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland
   Izabela Sołjan
  13. Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną
   Bogdan Włodarczyk
  14. Processes of tourism space formation
   Bogdan Włodarczyk

   Notatka naukowa - Scientific note

  15. 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości
   Jolanta Wojciechowska
  16. Tewnty Years of Polish Agritourism: the Past and the Future
   Jolanta Wojciechowska

   Recenzja - Review

  17. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marek (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym
   Stanisław Liszewski
  18. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak (eds) Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (An Interdisciplinary Approach to Tourism), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, 592 pp.
   Stanisław Liszewski

   Sprawozdanie - Report

  19. XXVII Seminarium Terenowe „Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu” Tuszyn, 22–24 września 2011 roku
   Robert Wiluś
  20. The 27th Field Seminar Research Workshops on the Geography of Tourism, 22-24th September 2011
   Robert Wiluś

   Wspomnienie pośmiertne - Obituary

  21. Profesor Jadwiga Warszyńska
   Antoni Jackowski; Włodzimierz Kurek
  22. Professor Jadwiga Warszyńska
   Antoni Jackowski; Włodzimierz Kurek

  Recent Submissions

  View more