SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Charakterystyka dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Profesora Marina Bachvarova - Professor Marin Bachvarov: Academic, Organizational and Educational Achievements
  Stanisław Liszewski
 2. Wykaz publikacji Profesora Marina Bachvarova - Professor Marin Bachvarov: List of Publications
  Marin Bachvarov
 3. ARTYKUŁY

 4. Klastry turystyczne w Rosji i za granicą - Tourism Clustering in Russia and Abroad
  Anna Y. Aleksandrova
 5. Turyzm, mobilność i odpowiedzialność w „nowej" Europie - Turism, Mobilities and Responsibility in the "New Europe”
  Derek Hall
 6. Systemy hotelowe - ich początki i ewolucja - Hotel chains: a geographical approach to their origin evolution
  Andrzej Kowalczyk
 7. Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu - Urban Areas as a Location of Tourism Supply and Demand: A Study in Tourism Geography
  Stanisław Liszewski
 8. Typologia i podaż dziedzictwa kulturowego dla turystyki - Heritage Tourism: Typology and Supply Side Issues
  Ray Riley
 9. Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego - Cinemas and Theatres: Elements of the Cultural Offer in the Management of Free Time
  Ewa Szafrańska, Tomasz Napierała
 10. Nadrzeczna przestrzeń turystyczna - River Valley Tourism Space
  Robert Wiluś
 11. Przestrzeń turystyczna - Pojęcie, wymiary, cechy - Tourism Space: Concept, ‘Dimensions’ and Features
  Bogdan Włodarczyk
 12. Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli - Types of Polish Agrotourism Farm and Owner Profiles
  Jolanta Wojciechowska
 13. NOTATKI NAUKOWE

 14. Rozmieszczenie muzeów w Polsce - The Distribution of Museums in Poland
  Beata Krakowiak
 15. Studenckie ćwiczenia terenowe w Sankt Petersburgu w 2006 r. - Student Fieldwork Training in St Petersburg (2006)
  Jolanta Wojciechowska, Ewa Szafrańska, Tomasz Bużałek, Anna Lasek, Emilia Łuczyńska, Karolina Łyżwa, Joanna Orzechowska
 16. Miejsce Bułgarii na rynku turystycznym Europy Środkowej i Wschodniej - Bułgaria on the Central and Eastem Europe Tourism Market
  Jerzy Wyrzykowski
 17. SPRAWOZDANIA

 18. Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej", Zabrze, 15-16 września 2006 r. - A Report form the 3rd International Conference entitled "The Heritage of Industrial Cułture as an Opportunity for European Tourism Development", Zabrze 15-16 September 2006
  Maciej Kronenberg
 19. Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS: „The Transformation of Tourism Space", Lódź 20-22 września 2006 r. - Report from the Annual ATLAS Conference: The Transformation of Tourism Space’, Łódź 20-22 September 2006
  Robert Wiluś
 20. RECENZJE

 21. Wprowadzenie do turystyki, M. B. Birżakov, Wydawnictwo „Fundacja Newska" i Dom Wydawniczy „Gerda”, Moskwa-Sankt Petersburg 2005, ss. 443 - Introduction to Tourism, M. B. Birzhakov, ‘Nevsky Fund’ Publishing House and ‘Gerda’ Publishng House, Moscov-St Petersburg 2005, pp. 443
  Bogdan Włodarczyk
 22. Atlas cestouniho ruchu Ćeske Repuhliku [Atlas ruchu turystycznego Republiki Czech] Ministerstwo pro mistni rozvoj ĆR, Praha 2006, ss. 157 - Atlas cestovniho ruchu Ćeske Republiku (Atlas of Tourism in the Czech Republic], Ministerstwo pro mistni rozvoj ĆR, Praha 2006, pp. 157
  Jerzy Wyrzykowski

Recent Submissions