Spis treści

1. Wstęp
Wiesław Puś, Jarosław Kita

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

2. O potrzebie badań nad udziałem ziemiaństwa Królestwa Polskiego doby przeduwłaszczeniowej w działaniach na rzecz rozwoju przemysłu / About need of examination over participation landowners from Polish Kingdom in periods before the enfranchisement in working on thing of industry development
Wiesław Caban
3. Ziemiaństwo a rozwój gospodarczy Galicji w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku / Landowners and economic development of Galicia in 2nd half of the 18th and early 19th century
Krzysztof Ślusarek
4. Pomysły ziemiańskie dotyczące rozwoju przemysłu w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym. Teoria i praktyka / Landowner’s ideas concerning development of industry in Polish Kingdom in period between uprisings. Theory and practice
Jarosław Kita
5. Udział Polaków w rozwoju przemysłu w guberni kijowskiej w XIX w. / The participation of Poles in the development of industry of Kiev Governorate in 19th c.
Tadeusz Epsztein
6. Rola ziemiaństwa niemieckiego w industrializacji ziem polskich w latach 1815–1945 / The role of German land gentry in the process of industrialization of Polish lands in the years 1815–1945
Dariusz Matelski
7. Wkład rodzin Dembińskich herbu Rawicz i Nieczuja w rozwój przemysłu w dobrach ziemskich Przysucha w XIX wieku/ The contribution of Dembiński family of Rawicz and Nieczuja arms to the industrial development of Przysucha in 19th century
Agnieszka Zarychta-Wójcicka
8. Wkład polskich łodzian pochodzenia ziemiańskiego w rozwój Łodzi wielkoprzemysłowej czasu zaborów (1820–1914) / The contribution of inhabitants from Łódź of landowners origin in development of industrial Łódź in period of annexations (1820–1914)
Stefan Pytlas
9. Zaangażowanie rodziny Pusłowskich w rozwój przemysłu na Litwie i w Królestwie Polskim w XIX i w początkach XX wieku / The commitment of Pusłowski family to development of industry in Lithuania and the Kingdom of Poland in 19th and the beginnings of 20th century
Urszula Oettingen
10. Między folwarkiem a szybem Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego / Between farm and oil well Noblemen in Galicia and rock oil industry on the example of Jasło and its surroundings
Andrzej Laskowski
11. Ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania życia ziemiaństwa polskiego pod zaborem austriackim na podstawie „Pamiętników” Anny z Działyńskich Potockiej / Economical and market conditionings of Polish landowners under the Austrian partition presented in “Memoirs” of Anna Potocka from Działyński family
Grażyna Wyder
12. Ziemianie w przemyśle drzewnym Królestwa Polskiego (1870–1914) / Landowners in the wood industry of the Polish Kingdon (1870–1914)
Wojciech Ziomek
13. Nowoczesność w majątkach ziemiańskich na Podlasiu w XIX–XX w. / Modernity at landlords manors on Podlasie in 19th /20th centuries
Zofia Chyra-Rolicz
14. Zachodnioeuropejski wzorzec gospodarczy a rozwój polskiego rolnictwa w świetle wybranej publicystyki Jana Lutosławskiego / West European economic pattern versus development of Polish ariculture in the selected articles of Jan Lutosławski
Małgorzata Dajnowicz
15. „Jak zatrzymać robotnika na wsi?” – ziemianie wielkopolscy wobec emigracji robotników rolnych do okręgów przemysłowych Rzeszy niemieckiej na przełomie XIX i XX w. / “How to keep workers in the countryside?” – the landowners in Wielkopolska (Great Poland) in the face of the emigration of agricultural workers to the industrial regions of German Reich at the turn of the 19th and the 20th centuries
Stanisław Borowiak
16. Antoni Wędrychowski – przemysłowiec z pomysłem. Przyczynek do historii Suchedniowa na przełomie XIX i XX w. / Antoni Wędrychowski, an ingenious industrialist. A valuable contributor to the history of Suchedniów at the turn of 19th and 20th centuries
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
17. Działalność przemysłowa Ignacego Kotkowskiego w Dołach Biskupich w drugiej połowie XIX wieku / Industrial activity of Ignacy Kotkowski in Doły Biskupie in the second half of 19th century
Elżbieta Szot-Radziszewska
18. Czy industrializacja to wyłącznie męska sprawa? Ziemianki wobec uprzemysławiania majątków w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. / Is the industrialization a concern of men only? Women of the landlord class at the industrialization in the Kingdom of Poland at the turn of the 19th and 20th centuries
Ewelina M. Kostrzewska
19. Aktywność ziemian w przemyśle powiatu sieradzkiego przed I wojną światową / Activity of landowners in the industry of the Sieradz district before the First World War
Dariusz Klemantowicz
20. Maszyny parowe w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku pozyskane z zakładów przemysłowych w majątkach ziemskich / The steam machines in gatherings of Museum the History of industries in from mills in terrestrial properties in Opatówek
Jarosław Dolat
21. Zarząd majątkami Polskiej Akademii Umiejętności w dwudziestoleciu międzywojennym / Management of the Polish Academy of Arts and Sciences in the interwar twenty-year period
Piotr Biliński, Tomasz Skrzyński
22. Udział ziemian Mazowsza Płockiego w rozwoju przemysłu w okresie międzywojennym / Participation of the landowners of the Płock Mazovia in the industry development during the interwar period
Tomasz Piekarski
23. Ziemiańskie winnice Podola / Landowner’s vineyards in Podole
Wojciech Włodarczyk

RECENZJE I OMÓWIENIA

24. Przegląd wybranej literatury naukowej ukraińskiej dotyczącej dawnych elit Ukrainy (2006–2009)
Tadeusz Epsztein
25. Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, PWN, Warszawa 2008, ss. 711
Wiesław Puś
26. Włodzimierz Mich, Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu Walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916–1926, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 340
Tomasz Kargol
27. Andrzej Chwalba, Collegium Maius, Wyd. Księgarnia Akademicka UJ, Kraków 2009, ss. 239, il.
Dariusz Matelski
28. Ks. Waldemar Gliński, Reformy kształcenia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim w latach 1815–1837, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, ss. 338
Dariusz Klemantowicz
29. Wżarł się we mnie ból... Próby literackie Abrama Cytryna, red. D. Leśnikowski, K. Radziszewska i E. Wiatr, Wyd. Galeria AMCOR Rentsch, Łódź 2009, ss. 232
Marta Sikorska-Kowalska
30. Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor, Łódź 2008, ss. 538
Kamil Śmiechowski

Recent Submissions

View more